Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
Suukaudsed siseparasiitide vastased ravimid
Täpilahused siseparasiitidele
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP52AA83
Toote nimetus: DRONTAL KASSILE TBL N2 / 1103601
Toimeaine: prasikvanteel + püranteel 
Tootja: Bayer Animal Health GmbH
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Drontal, õhukese polümeerikattega tabletid kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
Üks õhukese polümeerikattega tablett (339 mg) sisaldab:
Püranteelembonaati 230,0 mg, mis vastab 80,0 mg püranteelile
Prasikvanteeli 20,0 mg
 
Abiaine(d):
Titaandioksiid (E 171) 1,8 mg.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Õhukese polümeerikattega tablett.
Valge kuni kollakasvalge tablett
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Kass
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Gastrointestinaalsete nematodooside ja tsestodooside ravi.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Ümarusside täiskasvanud vormid: Toxocara cati (sün. mystax)
Ancylostoma tubaeforme
Ancylostoma braziliense
Paelussid: Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Hydatigera (Taenia) taeniaformis
Mesocestoides spp.
Joyeuxiella spp.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada koos piperasiini sisaldavate preparaatidega.
Mitte manustada tiinuse ajal.
Mitte manustada alla kolme nädala vanustele kassipoegadele.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Mitte manustada alla kolme nädala vanustele kassipoegadele.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
Pärast ravimiga kokkupuutumist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kuna puuduvad vastavad uuringud, ei tohi Drontalit tiinuse ajal manustada.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte kasutada koos piperasiini sisaldavate preparaatidega.
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
Doseerimine:
5 mg prasikvanteeli ja 57,5 mg püranteelembonaati kg kehamassi kohta, mis vastab 1 tabletile 4
kg kehamassi kohta.
 
Kehamass        Tabletid
1,0...2,0 kg        ½ tabletti
2,1...4,0 kg        1 tablett
4,1... 6,0 kg       1 ½ tabletti
6,1...8,0 kg        2 tabletti
 
Tabletid anda kas otse suhu või vajadusel toidu sisse peidetuna. Eelnev dieet ei ole vajalik.
Manustada ravimit üks kord.
Askariidide nakkuse korral (eriti kassipoegadel) ei toimu parasiitide täielikku eliminatsiooni,
seega risk inimeste nakatumiseks säilib. Seetõttu tuleb ravi korrata sobiva ümarussidevastase
preparaadiga 14 päevase vahega kuni võõrutusest on möödunud 2...3 nädalat.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
5-kordse doosi manustamine võib põhjustada oksendamist. Vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: kinoliini derivaadid ja sarnased ained, ATCvet kood:QP52AA83
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Drontal on ümar-ja paelussidesse toimiv anthelmintikum, mis sisaldab toimeainetena
pürasinoisokinoliini derivaati prasikvanteeli ja tetrahüdropürimidiini derivaati püranteeli
(embonaadi soolana).
Selles kombinatsioonis toimib prasikvanteel kasside paelussidesse nagu: Hydatigera (Taenia)
taeniaformis, Joyeuxiella spp., Dipylidium caninum, Mesocestoides spp. ja Echinococcus
multilocularis. Prasikvanteel toimib kõikidesse kassi soolestikus olevatesse erinevates
arengujärkudes paelussidesse.
Püranteel on ümarusside vastane aine, toimides järgmistesse nematoodidesse: Toxocara cati (sün.
mystax), Toxascaris leonina ja Ancylostoma spp.
Prasikvanteel imendub väga kiiresti läbi parasiidi pinna ja jaotub seejärel parasiidi sisemuses. Nii
in vitro kui in vivo tekivad parasiidi kesta tõsised kahjustused ning selle tulemuseks on parasiitide
kontraktsioon ja paralüüs. Kiire toime aluseks on prasikvanteeli toimest tingitud parasiidi
membraani permeaablus Ca++-le, mille tulemusel tekib parasiidi metabolismi regulatsiooni
häirumine.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast suukaudset manustamist imendub prasikvanteel maost ja peensoolest kiiresti ja peaaegu
täielikult. Maksimaalne tase vereplasmas saavutatakse 0,3 ... 2 tunni jooksul. Prasikvanteel jaotub
kiiresti kõikidesse organitesse. 14 C prasikvanteeli ja selle metaboliitide elimineerimise
poolväärtusaeg on kõikidel uuritud liikidel 2...3 tundi. Prasikvanteel metaboliseeritakse kiiresti
maksas. Prasikvanteeli peamiseks metaboliidiks on 4-hüdroksütsükloheksüülderivaat.
Prasikvanteel elimineeritakse metaboliitidena 48 tunni jooksul täielikult — 40%...71 % uriiniga ja
sapiga, 13%...30 % roojaga.
Püranteel toimib sarnaselt nikotiinile kolinergilise agonistina, põhjustades neuromuskulaarse
blokaadi depolariseerimisega nematoodide spastilise paralüüsi.
Kõikidel uuritud liikidel imendub püranteelembonaadi sool halvasti seedetraktist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Veevaba kolloidne ränidioksiid, hüpromelloos, magneesiumstearaat, maisitärklis, polüvidoon K25,
mikrokristalliline tselluloos, makrogool 4000, titaandioksiid (E 171).
 
6.2. Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Alumiinium-polüetüleen lamineeritud foolium.
Blisterpakend N2 või N 8, pappkarbis N2 või N24.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1358
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
16.12.2005/20.04.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: käsimüügiravim
Kasutaja
Salasõna