Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Antiseptilised ja desinfitseerivad preparaadid
Dermatoloogilised preparaadid ja shampoonid
Seentevastased preparaadid
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QD07AC16
Toote nimetus: CORTAVANCE 0,584mg/1ml 76ML/1278233
Toimeaine: hüdrokortisoonatseponaat
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga
Toote failid:
Schmidt V et al Efficacy of a 0,0584% hydrocortisone aceponate spray in presumed feline allergic dermatitis: an open label pilot study. Vet Derm, 23, 11-e4
Nutall JT et al Comparable Efficacy of a topical 0,0584% hydrocotizone aceponate spray and oral ciclosporin in treating canine atopic dermatitis. Vet Derm,23, 4-e2
CAD ITF Guidelines 2010

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
CORTAVANCE 0,584 mg/ml nahasprei lahus koertele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
hüdrokortisoonatseponaat 0,584 mg/ml
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Nahasprei, lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Põletiku ja sügelusega kulgeva dermatoosi sümptomaatiliseks raviks koertel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada nahahaavandite korral.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ravitav kehapind ei tohi olla suurem kui looma küljed selgroost kuni imetiteni, sealhulgas õla- ja reiepiirkond. Vastasel juhul kasutada ainult vastavalt kasu-riski hinnangule ja regulaarse kliinilise kontrolli all.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Kaasuva mikroobse või parasitaarse haiguse korral peab koer saama selle seisundi jaoks sobivat ravi.
Täpse teabe puudumisel peab Cushingi sündroomi põdevate loomade ravi põhinema kasu-riski hinnangul.
Et glükokortikosteroidid aeglustavad kasvu, peab kasutamine noortel (alla 7 kuu vanustel) koertel toimuma vastavalt kasu-riski hinnangule ja regulaarse kliinilise kontrolli all.
Kaheteistkümnel atoopilise dermatiidiga koeral ei täheldatud pärast paikset manustamist nahale soovitatavas terapeutilises annuses 28…70 päeva jooksul märgatavat mõju süsteemsele kortisoolisisaldusele.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale on soovitatav põhjalikult veega pesta. Pärast kasutamist pesta käed.
Vältida kontakti silmadega. Juhuslikul silma sattumisel loputada rohke veega. Silmaärrituse tekkimisel pöörduda arsti poole.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Pihustada hästi ventileeritud kohas.
Kergestisüttiv.
Mitte pihustada lahtisele tulele ega hõõguvale materjalile. Veterinaarravimi käsitsemise ajal mitte suitsetada.
Selles ravimis sisalduv lahusti võib värvida mõningaid materjale, sealhulgas värvitud, peitsitud või muid majapidamispindu ja mööblit. Laske aplitseerimiskohal kuivada enne kokkupuute lubamist selliste materjalidega.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mööduvad paiksed reaktsioonid manustamiskohas (punetus ja/või sügelus) võivad esineda väga harvadel juhtudel (vähem kui 1 loomal 10 000-st).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole tõestatud. Soovitatavas annuses kasutamisel ei ole teratogeenne, fetotoksiline, maternotoksiline toime koertele tõenäoline, sest hüdrokortisoonatseponaadi süsteemne imendumine on vähene.
Kasutada ainult vastavalt vastutava veterinaari kasu-riski hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmete puudumise tõttu ei soovitata samaaegselt samadel nahakahjustustel kasutada teisi paikselt manustatavaid ravimeid.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Nahale manustamiseks.
Enne kasutamist keerata pihustipump pudelile.
Veterinaarravimit manustatakse pumppihusti abil ligikaudu 10 cm kauguselt ravitavast piirkonnast.
Soovitatav annus on 1,52 μg hüdrokortisoonatseponaati cm2 kahjustunud nahapinna kohta. Selle annuse saab pumppihusti kahekordse vajutamisega 10 cm x 10 cm ruuduga võrdse ravitava pinna kohal. Manustamist korrata iga päev 7 järjestikusel päeval.
Hoiduda loomale silma pihustamisest.
Antud veterinaarravim on lenduva sprei vormis ja ei vaja nahasse masseerimist.
Pikemaajalist ravi nõudvatel juhtudel peab veterinaarravimi kasutamise otsustama vastutav veterinaar vastavalt kasu-riski hinnangule.
Kui 7 päeva jooksul paranemist märgata ei ole, tuleb ravi loomaarsti poolt ümber hinnata.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pärast soovitatavas annuses, kuid kaks korda pikema kestusega manustamist looma nahale külgedel selgroost imetiteni (sealhulgas õla- ja reiepiirkonnale) süsteemset toimet ei täheldatud.
Taluvusuuringud 3- ja 5-kordse soovitatud annusega kahekordse soovitatud ravikuuri pikkuse puhul põhjustasid kortisooli tootmise võime languse, mis taastus täielikult 7-9 nädala jooksul pärast ravi lõpetamist.
 
4.11. Keeluajad
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: glükokortikosteroidid, dermatoloogilised preparaadid
ATCvet kood: QD07AC.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Cortavance sisaldab toimeainena hüdrokortisoonatseponaati.
Hüdrokortisoonatseponaat on tugeva glükokortikoidse toimega dermokortikoid, mis leevendab nii põletikku kui ka sügelust ja ravib seega kiiresti põletiku ning sügelemisega kulgeva dermatoosi korral tekkinud nahakahjustusi.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Hüdrokortisoonatseponaat kuulub glükokortikosteroidide diestrite klassi.
Diestrid on lipofiilsed komponendid, mis tagavad tõhusa tungimise nahka seoses madala biosaadavusega plasmas. Hüdrokortisoonatseponaat akumuleerub nii koera nahas, võimaldades lokaalset efektiivsust väikese annusega. Diestrid muunduvad nahastruktuuride sees, mis on selle ravimirühma tõhususe aluseks. Laboriloomadel elimineerub hüdrokortisoonatseponaat nagu hüdrokortisoongi (teine nimetus endogeensele kortisoolile) uriini ja roojaga.
Diestrite kohalik manustamine tagab kõrge terapeutilise indeksi: suur lokaalne aktiivsus vähenenud süsteemsete kõrvaltoimetega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Propüleenglükoolmetüüleeter
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 6 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Seda veterinaarravimit ei pea säilitama eritingimustes.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Karp polüetüleentereftalaatpudeliga (PET), mis sisaldab 31 ml või 76 ml lahust ja on suletud keeratava alumiiniumkorgi või valge plastikust korgi ja pumppihustiga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
VIRBAC S.A.
1ère avenue 2065 m L.I.D.
06516 Carros
FRANCE
0033/4.92.08.73.00
0033/4.92.08.73.48
dar@virbac.fr
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/06/069/001
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
09/01/2007 / 13/09/2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
08/2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna