Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Antiseptilised ja desinfitseerivad preparaadid
Dermatoloogilised preparaadid ja shampoonid
Seentevastased preparaadid
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QD07CA81
Toote nimetus: CORTIZEME 125ML / 1060041
Toimeaine: prednisoloon + neomütsiin
Tootja: Virbac S. A. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cortizeme, nahasuspensioon koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
Toimeained:
Neomütsiinsulfaat 5000 RÜ
Prednisoloon 1 mg
 
Abiained:
Lavendli lõhnaaine (VMF 7364R) 1 μl
Bensüülalkohol 0,005 ml
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
 
Nahasuspensioon.
Läbipaistmatu valge suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Dermatiidi sümptomaatiline ravi koertel ja kassidel.

4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada loomadel, kellel teadaolevalt esineb maohaavand, diabetes mellitus, immunoloogiliste häiretega mitteseonduv neerupuudulikkus, nakkushaigus või immunosupressiooniga kaasnev haigus. 
 
4.4. Erihoiatused 
 
Vältida ravitava piirkonna lakkumist looma poolt võimalikult kaua, et tagada pikim kontakt preparaadi ja kahjustatud piirkonna vahel. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimi efektiivsemaks toimimiseks pügada looma kahjustatud naha piirkonnast karvad. Ravimi ebaõige kasutamine võib suurendada neomütsiinile resistentsete bakterite esinemissagedust.
Kahjustuste püsimise korral pidage nõu loomaarstiga.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Soovitatav on preparaati manustada kinnastatud käega. Pärast kasutamist pesta käed. 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Võib esineda ülitundlikkust. Pikaajalise kasutamise korral võivad kortikosteroidid nagu prednisoloon põhjustada iatrogeenset hüperadrenokortitsismi, polüuropolüdipsiat (PUPD), immunosupressiooni, buliimiat ja keha rasvavaru ümberjaotumist.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Nahale manustamiseks.
Manustada haigestunud piirkonnale 1 kuni 2 korda ööpäevas kuni 2 nädalat. 
Kui manustatakse kauem kui 8 päeva, on vajalik ravimi manustamise järk-järguline lõpetamine. 
Täpse raviskeemi üle otsustab loomaarst.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pikaajalise ravi korral või kui ravitav nahapind on väga suur, võivad ilmneda kortikosteroidide kasutamise kõrvalnähud. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: kortikosteroidid kombinatsioonis antibiootikumiga
ATCvet kood: QD07CA81
Neomütsiin on aminoglükosiidide gruppi kuuluv antibiootikum. Neomütsiin pärsib tundlike mikroorganismide valgusünteesi, seondudes ribosoomiga ning kutsudes esile mRNA valesti lugemise. Neomütsiin toimib gram-negatiivsetesse ja mõnedesse gram-positiivsetesse mikroorganismidesse.  
Prednisoloon on sünteetiline hüdrokortisooni derivaat, mis kuulub kortikosteroidide rühma. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol 
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 
Lavendli lõhnaaine VMF 7364R 
Glütserool 
Polüeterifitseeritud rasvalkoholid 
Vedel parafiin 
Simetikooni emulsioon 
Vesinikkloriidhape 
Puhastatud vesi

6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 15 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida originaalpakendis valguse ja niiskuse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Plastpudel 125 ml, mis on suletud keeratava korgiga, millel on reguleerimiskang manustamise kontrollimiseks.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
VIRBAC S.A.
1 ère Avenue – L.I.D. – 2065 m
06516 – CARROS 
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1466
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 02.06.2000 
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.06.2012
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
Kasutaja
Salasõna