Seentevastased preparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
Kortikosteroidid dermatoloogiliseks kasutamiseks
Antiseptilised ja desinfitseerivad preparaadid
Dermatoloogilised preparaadid ja shampoonid
Seentevastased preparaadid
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QD01AC90
Toote nimetus: IMAVEROL 100MG/ML 100ML / 1089480
Toimeaine: enilkonasool
Tootja: Eli Lilly Regional Operations GmbH
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Imaverol, 100 mg/ml nahalahuse kontsentraat hobustele, veistele ja koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml nahalahuse kontsentraati sisaldab:
Toimeaine:
Enilkonasooli 100 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Nahalahuse kontsentraat.
Viskoosne, selge kollakaspruun lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Hobune, veis, koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Enilkonasoolile tundlike mikroorganismide põhjustatud dermatofütooside raviks.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Trichophyton verrucosum,
Trichophyton mentagrophytes,
Trichophyton equinum,
Microsporum canis,
Microsporum gypseum.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Juhuslik ravimi allaneelamine võib viia kõrvaltoimete tekkimiseni (vt lõik 4.6). Antidoot puudub.
Pärast ravimi peale kandmist loomi veega mitte loputada. Soovitav on loom kuivatada fööniga (jaheda
õhuga), et vältida lakkumist.
Kurnatud loomadel kasutada ravimit ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte
hinnangule. Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida nahakontakti. Pärast kasutamist pesta käed.
Preparaadi käsitlemisel kanda kaitsvaid kindaid. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale või silma,
loputada koheselt rohke veega.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel on ilmnenud seedetrakti nähud (suurenenud süljeeritus, oksendamine) ja närvinähud
(ataksia) ja süsteemsed nähud (anoreksia, letargia).
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st),
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Kutaanne manustamine.
Valmistada ette ja manustada hästi ventileeritud ruumis.
1 osa nahalahuse kontsentraati lahjendatakse 50 osas käesoojas vees, et saada 2 mg/ml enilkonasooli
nahalahust.
Dermatofüüdid ulatuvad karvanääpsudesse. Seetõttu tuleb esmalt koorikud eemaldada tugeva harjaga,
mida on leotatud Imaverol’i nahalahuses.
Esimesel annustamisel on soovitatav kogu looma keha töötlemine, et ravim jõuaks ka subkliiniliste
kolleteni.
Veised: olenevalt nahakahjustuste olemusest tuleb loomi töödelda 3 kuni 4 korda 3 päevaste
intervallidega. Loomad pestakse nahalahusega või pihustatakse lahus loomadele sprei või
kõrgsurvepihusti abil. Kasutada tuleb vähemalt 1 liiter lahust täiskasvanud veise ja 0,5 liitrit lahust
vasika töötlemiseks.
Hobused: nahakahjustused ja ümbritsev nahk tuleb pesta nahalahusega 4 korda 3 päevaste
intervallidega.
Koerad: loomad tuleb pesta nahalahusega 4 korda 3 päevaste intervallidega. Töötlemisel hõõruda
nahalahust vastukarva naha põhjalikuks märgamiseks.
Samal põhjusel on soovitatav pikakarvalised koerad enne töötlemist pügada. Koeri võib ka vannitada
nahalahusega täidetud vannis.
Rasketel juhtudel võib ravi kestust pikendada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Juhuslikul nahalahuse kontsentraadi allaneelamisel võivad tekkida ebatüüpilised närvinähud.
Vajadusel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Hobune, veis: lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Veis: piimale: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: seenevastased ained paikseks kasutamiseks. Imidasooli ja
triasooli derivaadid
ATCvet kood: QD01AC90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Enilkonasool on sünteetiline antimükootiline laia toimespektriga aine enamiku tavapäraste
dermatofüütide suhtes. In vitro ja in vivo uuringud on näidanud, et enilkonasool madalas
kontsentratsioonis on efektiivne peamiste dermatofüütide (Microsporum spp, Trichophyton spp )
vastu.
Enilkonasooli toimemehhanism põhineb tsütogoom P-450 inhibeerimisel, mis sõltub lanosterooli 14-a
–demetüülimisest, mis on peamine samm ergosterooli biosüteesis.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Enilkonasooli süsteemne biosaadavus on väga madal, kuna see imendub limiteeritud ulatuses pärast
pindmist manustamist. Ulatuslikku esmast metabolismi on täheldatud pärast suukaudset manustamist.
Kudedes esinevad ravimjäägid on peaaegu olematud ning suhteliselt kõrgemad maksas.
Poolväärtusaeg veiste plasmas ja kudedes on ligikaudu 12 kuni 16 tundi. Enilkonasool metaboliseerub
suurel määral ja eritub peamiselt uriini ja roojaga. Eritumine piimaga on veistel väga vähene.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sorbitaanlauraat
Polüsorbaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: koheselt kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakendi suurused:
100 ml merevaikkollane klaaspudel pappkarbis, suletud lapsekindla keeratava korgiga.
Annustamiseks polüpropüleenist mõõtetopsik.
1000 ml läbipaistva aknaga ja polüetüleenist keeratava korgiga HDPE pudel.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Eli Lilly Regional Operations GmbH,
Kölblgasse 8-10,
1030 Viin,
Austria
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1090
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata

 

Kasutaja
Salasõna