Oksendamis- ja iiveldusvastased ning prokineetilised ravimid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
Oksendamis- ja iiveldusvastased ning prokineetilised ravimid
Kõhulahtisust leevendavad preparaadid
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QA03FA01
Toote nimetus: METOMOTYL VET 5MG/ML INJ. 10ML / 1618275
Toimeaine: metoklopramiid
Tootja: Le Vet Beheer B.V.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Metomotyl vet, 5 mg/ml süstelahus kassidele ja koertele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Metoklopramiid (vesinikkloriidmonohüdraadina)                     4,457 mg
vastab 5 mg metoklopramiidvesinikkloriidile
 
Abiained:
Metakresool                                                                       2 mg
 
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge värvitu lahus.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1          Loomaliigid
 
Kass ja koer.
 
4.2          Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Gastriidi, maolukuti spasmi, kroonilise nefriidi ja seedetrakti teatavate ravimite talumatusega seotud oksendamise ja seedetrakti motiilsuse vähenemise sümptomaatiline ravi. Operatsioonijärgse oksendamise ennetamine.
 
4.3          Vastunäidustused
 
Mitte kasutada seedetrakti perforatsiooni või obstruktsiooni korral.
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte kasutada seedetrakti verejooksuga loomadel.
 
4.4          Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5          Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Neeru- või maksapuudulikkusega loomadel tuleb annust kohandada (suurenenud kõrvaltoimete riski tõttu).
Vältida manustamist krambihoogude või peatraumaga loomadele. Vältida ebatiinusega koerte puhul.
Vältida manustamist epilepsiaga loomadele. Annust tuleb hoolikalt jälgida, eriti kassidel ja väikest tõugu koertel.
Feokromotsütoomiga loomadel võib metoklopramiid kutsuda esile hüpertensiivse kriisi.
Pärast pikaajalist oksendamist tuleb kaaluda vedelikravi ja elektrolüütide asendamist.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Pärast loomale manustamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Juhuslikul sattumisel nahale või silma pesta piirkonda kohe rohke veega. Kõrvaltoimete tekkimisel pöörduda kohe arsti poole ja näidata ravimi pakendi infolehte või etiketti.
 
4.6          Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pärast ravi võib täheldada uimasust ja kõhulahtisust.
Mõnel väga harval juhul on täheldatud koertel ja kassidel pärast ravi ekstrapüramidaalseid nähte (erutus, ataksia, ebanormaalsed kehaasendid ja/või -liigutused, ülirammestus, lihasvärinad ja agressiivsus, häälitsemine). Täheldatud nähud on mööduvad ja kaovad pärast ravi lõppu.
Väga harvadel juhtudel võivad tekkida allergilised reaktsioonid.
 
4.7          Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus ja laktatsioon
Laboratoorsed uuringud laboriloomadel ei ole näidanud teratogeenset ega fetotoksilist toimet. Uuringud laboriloomadega on siiski piiratud ning toimeaine ohutust sihtliikidel ei ole hinnatud. Ravimit võib tiinuse ja laktatsiooni ajal kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8          Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Gastriidi korral vältida antikolinergiliste ravimite (atropiin) samaaegset manustamist, sest need võivad avaldada seedetrakti motiilsusele metoklopramiidi suhtes vastupidist toimet.
Samaaegse kõhulahtisuse korral ei ole antikolinergilised ravimid vastunäidustatud.
Metoklopramiidi samaaegne kasutamine fenotiasiini derivaatidest neuroleptikumidega (atsepromasiin) ja butürofenoonidega suurendab ekstrapüramidaalsete toimete riski (vt lõik 4.6).
Metoklopramiid võib võimendada kesknärvisüsteemi depressantide toimet. Samaaegsel kasutamisel on soovitatav kasutada liigse sedatsiooni vältimiseks metoklopramiidi väikseimat annust.
 
4.9          Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarne või subkutaanne
 
0,5–1 mg metoklopramiidvesinikkloriidi 1 kg kehamassi kohta päevas intramuskulaarselt või subkutaanselt, jagatuna 2 või 3 manustamiskorraks:
- kaks korda päevas manustamiseks: 2,5–5 mg 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral, s.t 0,5–1 ml 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral.
- 3 korda päevas manustamiseks: 1,7–3,3 mg 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral, s.t 0,34–0,66 ml 10 kg kehamassi kohta ühel süstimiskorral.
 
Kahe manustamiskorra vaheline intervall peab olema vähemalt 6 tundi.
 
Punnkorki ei tohi läbi torgata rohkem kui 20 korda.
 
4.10        Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Enamik pärast üleannustamist esinenud kliinilistest nähtudest on hästi teada olevad ekstrapüramidaalsed kõrvaltoimed (vt lõik 4.6).
Spetsiifiline antidoot puudub, mistõttu on soovitatav luua loomale kuni ekstrapüramidaalsete kõrvaltoimete kadumiseni rahulik keskkond.
Metoklopramiid metaboliseerub ja eritub kiiresti, kõrvaltoimed kaovad üldjuhul kiiresti.
 
4.11        Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad ained, soole motoorikat kiirendavad ained
ATCvet kood: QA03FA01
 
5.1          Farmakodünaamilised omadused
 
Metoklopramiid on ortopramiidi algmolekul.
Metoklopramiidi antiemeetiline toime tuleneb põhiliselt selle antagonistlikust toimest kesknärvisüsteemi D2 retseptoritele, ennetades enamiku stiimulite poolt vallandatavat iiveldust ja oksendamist.
Prokineetilist toimet liikumisele maos ja kaksteistsõrmiksooles (mao kokkutõmmete intensiivsuse ja rütmi tugevdamine ja maolukuti avamine) vahendavad muskariini aktiivsus, D2 retseptori antagonisti aktiivsus ja 5-HT4 retseptori agonisti aktiivsus seedetrakti tasandil.
 
5.2          Farmakokineetilised andmed
 
Metoklopramiid imendub pärast parenteraalset manustamist kiiresti ja täielikult.
Pärast subkutaanset manustamist koertele ja kassidele saavutatakse maksimaalsed kontsentratsioonid 15–30 minuti pärast.
Metoklopramiid jaotub kiiresti enamikku kudedesse ja vedelikesse, läbib aju-vere barjääri ja imendub kesknärvisüsteemi.
Metoklopramiid metaboliseerub maksas.
Metoklopramiid eritub kiiresti, 65% annusest eritub koertel 24 tunni jooksul, eelkõige uriiniga.
 
6.            FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1          Abiainete loetelu
 
metakresool
naatriumkloriid
süstevesi
 
6.2          Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3          Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
 
Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.
Mitte hoida sügavkülmas.
 
6.5          Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakendi iseloomustus:
läbipaistev värvitu I tüüpi klaasist viaal
punane klorobutüülist 20 mm punnkork
alumiiniumist 20 mm kate.
 
Pakendi suurus:
pappkarp, milles on üks  5, 10, 20, 25, 30 või 50 ml viaal.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6       Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.            MÜÜGILOA HOIDJA
 
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER
 
1868
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19.09.2014
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna