IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QL03AB80
Toote nimetus: VIRBAGEN OMEGA 10 MU N1 / 1259951
Toimeaine: rekombinantne omega interferoon, pärineb kassilt 
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
VIRBAGEN OMEGA 5 MU koertele ja kassidele
VIRBAGEN OMEGA 10 MU koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Lüofilisaati sisaldav viaal:
Toimeaine
5 MU:
Rekombinantne interferoon oomega, pärineb kassilt 5 MU*/viaalis
10 MU:
Rekombinantne interferoon oomega, pärineb kassilt 10 MU*/viaalis
*MU: miljon ühikut
Lahustit sisaldav viaal:
Isotooniline naatriumkloriidi lahus 1 ml
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Lüofilisaat ja lahusti süstitava suspensiooni manustamiseks.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer
Kass
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koer:
Parvoviroosi (esoolevormi) surevuse ja kliiniliste sümptomite vähendamine koertel alates esimesest elukuust.
 
Kass:
FeLV ja/või FIV-ga nakatunud mitteterminaalses kliinilises faasis olevate kasside raviks alates 9. elunädalast. Läbi viidud kliinilistes uuringutes leiti:
- kliiniliste haigusnähtude vähenemist sümptomaatilises faasis (4 kuud)
- suremuse vähenemist:
                        aneemilistel kassidel vähenes suremuse tase 60%-lt 30%-le 4., 6., 9. ja 12. kuul pärast interferoonravi.
                        mitteaneemilistel kassidel vähenes FeLV nakkuse korral pärast interferoonravi suremuse tase 50%-lt 10%-le. FIV nakkuse korral oli suremuse tase madal (5%) ja ravi seda ei mõjutanud.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Koerad: vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi ajal või vahetult peale ravi on vastunäidustatud kuni koera täieliku paranemiseni.
Kassid: et vaktsineerimine FeLV/FIV infektsioonide sümptomaatilises faasis on vastunäidustatud, ei ole VIRBAGEN OMEGA toimet kasside vaktsineerimisele hinnatud.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Puuduvad andmed pikaajaliste kõrvaltoimete tekke kohta koertel, eriti autoimmuunhaiguste osas. Selliseid kõrvaltoimeid on kirjeldatud inimestel pärast korduvat ja pikaajalist tüüp I interferooni kasutamist. Autoimmuunsete häirete tekkimise võimalus koertel ei ole välistatud ja seda tuleb kaaluda koos FeLV/FIV infektsioonidest tuleneva riskiga.
Preparaadi toimet FeLV tumoroosset vormi põdevatel kassidel või terminaalses staadiumis olevatel FeLV infektsiooni või FIV koinfektsiooniga kassidel ei ole uuritud.
Veenisisese manustamise korral võib kassidel tekkida rohkem kõrvaltoimeid, näiteks hüpertermiat, väljaheite pehmenemist, isupuudust, joomise vähenemist ja kokkuvajumist.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Koerad ja kassid: on näidatud, et range kinnipidamine soovitatud raviannustest on kliinilise toime saavutamiseks kohustuslik.
Kassid: maksa-, südame- ja neerupuudulikkusega kulgevate krooniliste haiguste korral tehtavate ravikuuride vältel tuleb vastavat haigust jälgida enne VIRBAGEN OMEGA manustamist.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnedel juhtudel võib ravi ajal koertel ja kassidel täheldada järgmisi mööduvaid kõrvaltoimeid:
                        hüpertermia (3–6 tundi pärast nakatumist),
                        oksendamine,
                        kassidel: väljaheite pehmenemine kuni kerge diarröa, leukotsüütide, trombotsüütide ja erütrotsüütide kerge vähenemine; need näitajad taastuvad ühe nädala jooksul,
                        kassidel: mööduv nõrkus ravi jooksul.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Toetava lisaravi kasutamine parandab prognoosi. VIRBAGEN OMEGA ei ole täheldatud koostoimeid antibiootikumidee, rehüdreerivate lahuste, vitamiinide ega mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega. Siiski tuleks toetavat lisaravi kasutada ettevaatusega ja pärast hoolikat riski-kasu analüüsi, kuivõrd puudub spetsiifiline teave interferooni võimalike koostoimete kohta teiste preparaatidega.
Puuduvad andmed ravimi ohutuse ja efektiivsuse kohta samaaegsel kasutamisel koos teiste vaktsiinidega. Seetõttu on soovitatav koertele mitte manustada vaktsiine enne, kui koer tundub olevat paranenud. Kasside vaktsineerimine VIRBAGEN OMEGA ravi jooksul ja pärast seda on vastunäidustatud, sest nii FeLV kui ka FIV infektsioonid on teadaolevalt immunosupressiivsed.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Lüofilisaat tuleb lahustada 1 ml lahustiga, et saada lahus, mis suspensioon pakendist sisaldab 5 MU või 10 MU rekombinantset interferooni.
 
Koerad:
Lahustatud ravim tuleb süstida veenisiseselt üks kord päevas kolmel järjestikusel päeval. Annus: 2,5 MU/kg kehamassi kohta.
 
Kassid:
Lahustatud ravim tuleb süstida subkutaanselt üks kord päevas viiel järjestikusel päeval. Annus: 1 MU/kg kehamassi kohta. Kolme järjestikuse viiepäevase ravikuuri alguspäevadeks on 0-päev, 14. ja 60. päev.
Preparaati tuleb kasutada ainult koos kaasasoleva lahustiga.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pärast kümnekordset üleannustamist on nii koertel kui ka kassidel täheldatud järgmisi kliinilisi sümptomeid:
                        kerge letargia
                        kerge kehatemperatuuri tõus
                        kerge hingamissageduse kiirenemine
                        kerge siinustahhükardia
 
Need kliinilised sümptomid kaovad ilma spetsiifilise ravita7 päeva jooksul.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: interferoon. ATCvet kood: QL03 AB
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Insenergeneetiliselt toodetud kassi päritolu interferoon oomega on I tüüpi interferoon ja lähedalt seotud interferoon alfaga. Interferoon oomega täpne toimemehhanism ei ole väga hästi teada, kuid see võib tugevdada organismi mittespetsiifilist kaitset, koertel koerte parvoviroosi vastu ja kassidel kasside retroviroosi (FeLV, FIV) vastu. Interferoon ei toimi otseselt ega spetsiifiliselt patogeensesse viirusesse, vaid pärsib sisemisi sünteesimehhanisme nakatunud rakkudes.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Päras süstimist seondub see mitmesugustel erinevatel rakkudel kiiresti spetsiifiliste retseptoritega. Peamiselt viirusega nakatunud rakkudes peatatakse replikatsioon ühelt poolt mRNA lõhkumise teel, teiselt poolt translatsioonivalkude (2’5’ oligo-adenülaatsüntetaasi aktivatsioon) inaktiveerimise teel.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriumhüdorksiid 0.2 M, naatriumkloriid, D-sorbitool, sea päritolu puhastatud želatiin.
 
6.2. Sobimatus
 
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste vaktsiinidega või immunoloogiliste preparaatidega, välja arvatud tootega kaasasolev lahusti.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
2 aastat.
Toode tuleb ära kasutada kohe pärast lahustamist.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida temperatuuril 4 °C±2 °C.
Mitte külmutada.
Hoida originaalpakendis.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakend 5 MU:
5 viaali (klaasist, flourosüsinikpolümeervaiguga kaetud butüülkummipolümeerist korgiga) lüofilisaadiga ja 5 viaali (klaasist, butüül elastomeer kummist korgiga) 1 ml lahustiga.
Pakend 10 MU:
1 viaali (klaasist, flourosüsinikpolümeervaiguga kaetud butüülkummipolümeerist korgiga) lüofilisaadiga ja 1 viaali (klaasist, butüül elastomeer kummist korgiga) 1 ml lahustiga.
2 viaali (klaasist, flourosüsinikpolümeervaiguga kaetud butüülkummipolümeerist korgiga) lüofilisaadiga ja 2 viaali (klaasist, butüül elastomeer kummist korgiga) 1 ml lahustiga.
5 viaali (klaasist, flourosüsinikpolümeervaiguga kaetud butüülkummipolümeerist korgiga) lüofilisaadiga ja 5 viaali (klaasist,butüül elastomeer kummist korgiga) 1 ml lahustiga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
VIRBAC S.A.
L.I.D. Ière Avenue 2065m
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/01/030/001
EU/2/01/030/002
EU/2/01/030/003
EU/2/01/030/004
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
06.11.2001
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
08.2011
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti (EMA) koduleheküljelt aadressil http://www.ema.europa.eu.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
VIRBAGEN OMEGA import, turustamine, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist kohaliku või siseriikliku loomatervishoiu poliitika kohaselt keelatud. Iga isik, kes plaanib importida, turustada, tarnida, ja/või kasutada VIRBAGEN OMEGA peab enne ravimi importi, turustamist, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.
Kasutaja
Salasõna