INFUSIOONILAHUSED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: V07AB81
Toote nimetus: GLUCOSE B.BRAUN 5% INF.SOL. 250ML N10 / 1033096
Toimeaine: Süsivesikud
Tootja: B.Braun Melsungen AG 
Kuuluvus: Retseptiga

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE


1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Glucose B. Braun 5%, infusioonilahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1000 ml infusioonilahust sisaldab:
Glükoosmonohüdraat 55,0 g
(glükoosi ekvivalent) 50,0g)
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Infusioonilahus
Selge, värvitu või peaaegu värvitu vesilahus
 
Kalorsus:                                               837 kJ/l ≙ 200 kcal/l
Teoreetiline osmolaarsus:                 278 mOsm/l
Happesus (tiitrimine pH-ni 7,4)        < 0,5 mmol/l
pH:                                                         3,5...5,5
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Näidustused
Sobivate elektrolüüdikontsentraatide ja ravimite kandjalahus.
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis
Annustamine
Kandjalahusena kasutades tuleb valida selline Glucose B. Braun 5% infusioonilahuse kogus, mis
annab tulemuseks lahjendatava ravimi soovitud kontsentratsiooni, seejuures arvestades allpool
täpsustatud maksimaalset annust.
Kogu päevase vedelikumahu saavutamine ainult selle lahuse kasutamisega on vastunäidustatud. Vt
lõike 4.3 ja 4.4.
 
Täiskasvanud
Maksimaalne ööpäevane annus
Kuni 40 ml kehakaalu kg kohta ööpäevas, mis on vastavalt 2 g glükoosi kehakaalu kg kohta ööpäevas.
 
Maksimaalne infusioonikiirus
Maksimaalne infusioonikiirus on 5 ml kehakaalu kg kohta tunnis, mis on vastavalt 0,25 g (250 mg)
glükoosi kehakaalu kg kohta tunnis.
 
Lapsed
Lahuse annustamist tuleb piirata nii palju kui võimalik ja annustamisega peab kaasnema piisav
elektrolüütide asendamine. Vt ka lõike 4.3 ja 4.4.
 
Manustamisviis
Intravenoosne kasutamine. Perifeersesse veeni manustamise võimalus sõltub valmistatud segu
osmolaarsusest. 
 
4.3 Vastunäidustused
- hüperglükeemia, mis ei reageeri insuliini annustele kuni 6 ühikut insuliini tunnis;
- metaboolne atsidoos.
Kui osutub vajalikuks suurte koguste manustamine, võivad vedeliku suure koormuse tõttu arvesse
tulla järgnevad vastunäidused:
- hüperhüdratatsioon;
− akuutne südamepuudulikkus;
− kopsuturse.
Lahust ei tohi kasutada vedeliku manustamiseks/rehüdreerimiseks üksi, sest see ei sisalda elektrolüüte.
Vt lõik 4.4.
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
Erihoiatused
Elektrolüüdivaba süsivesikute lahust ei tohi kasutada vedeliku asendamiseks, eriti rehüdratatsiooniks,
ilma piisava elektrolüütide manustamiseta, sest see võib märgatavalt vähendada seerumi elektrolüütide
väärtuseid, tekitada raske hüponatreemia ning hüpokaleemia koos võimalike kahjulike toimetega
patsiendile, nt ajukahjustus või probleemid südamega. Riskiohus on eriti lapsed, eakad patsiendid ja
halvas üldseisundis olevad patsiendid.
Elektrolüütide defitsiidi seisundites, nagu hüponatreemia või hüpokaltseemia, ei tohi lahust kasutada
ilma küllaldase elektrolüütide asendamiseta.
Häirunud glükoosi metabolismiga patsientidel, nt operatsioonijärgsete või traumajärgsete seisundite
või diabeedi korral, tuleb Glucose B. Braun 5% infusioonilahust manustada ettevaatusega, st pideva
jälgimisega (vt allpool) ja annust tuleb vastavalt vajadusele korrigeerida.
Hüpoglükeemia seisundit tuleb küllaldaselt jälgida ja ravida insuliiniga. Insuliini kasutamine
põhjustab täiendavat kaaliumi nihet rakkudesse ja võib seetõttu põhjustada hüpokaleemia või seda
süvendada.
Lahust tuleb manustada suure ettevaatusega neerupuudulikkusega patsientidele.
Glükoosilahuste manustamine ei ole soovitatav pärast ägedat isheemilist insulti, sest on teateid
hüperglükeemia kahjulikust mõjust isheemilisele ajukahjustusele ja taastumise halvenemisest.
Pseudoaglutinatsiooni võimaluse tõttu ei tohi glükoosi infusioonilahuste manustamiseks kasutada
sama infusioonisüsteemi ega manustada glükoosi vereülekandega samal ajal või enne või pärast seda.
Ettevaatusabinõud
Jälgida tuleks veresuhkrut, seerumi elektrolüütide, vedeliku ja happe-aluse tasakaalu.
Eeskätt tuleks tagada organismi küllaldane varustamine naatriumiga ja – glükoosi metabolismi tõttu –
kaaliumiga.
Pange tähele: arvesse tuleb võtta lisandite tootjate ohutusteavet.
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Arvestada tuleb koostoimeid teiste glükoosi metabolismi mõjutavate ravimitega.
Ravimi väljakirjutajad peavad arvestama vastava ravimiga kaasneva teabega.
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Rasedus
Glükoosmonohüdraadi kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad või on piiratud (vähem kui 300
raseda andmed). Loomkatsed ei näita otsest või kaudset kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt
lõik 5.3).
Glucose B. Braun 5% infusioonilahust võib kasutada raseduse ajal, kui see on kandjalahuseks
näidustatud.
Vajalik on veresuhkru hoolikas jälgimine. 
 
Imetamine
Glükoos/metaboliidid erituvad rinnapiima, kuid kasutades Glucose B. Braun 5% infusioonilahust
terapeutilistes annustes, ei ole oodata toimet rinnaga toidetavatele vastsündinutele/imikutele.
Glucose B. Braun 5% infusioonilahust võib kasutada imetamise ajal, kui see on näidustatud.
 
Fertiilsus
Erihoiatused puuduvad.
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Glucose B. Braun 5% infusioonilahusel ei ole toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.
Arvesse tuleb võtta lisandite tootjate ohutusteavet.
 
4.8 Kõrvaltoimed
Lahuse kasutamisel vastavalt juhistele ei ole kõrvaltoimeid oodata.
Üleannustamisega või väljaspool ettenähtud kasutamist tekkivate kõrvaltoimete kohta vt lõik 4.4 ja
4.9.
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.
 
4.9 Üleannustamine
Sümptomid
Glükoosi üleannustamise sümptomid
Hüperglükeemia, glükosuuria, seerumi hüperosmolaarsus, kuni hüperglükeemilise hüperosmolaarse
kooma ja dehüdratatsioonini.
 
Vedeliku üleannustamise sümptomid
Vedeliku üleannustamine võib viia hüperhüdratatsioonini koos suurenenud nahapingsuse, veenipaisu,
turseteni (võimalik ka kopsu- või ajuturse), elektrolüütide lahjenemise, elektrolüütide tasakaalu
häireteni, märgatava hüponatreemia ja hüpokaleemiani (vt lõik 4.4) ja happe-aluse tasakaalu häireteni.
Võivad esineda veemürgistuse kliinilised sümptomid nagu iiveldus, oksendamine, spasmid.
Üleannustamise muud sümptomid võivad tekkida sõltuvalt lisanditest.
 
Ravi
Olenevalt häirete tüübist ja raskusest:
infusiooni viivitamatu peatamine, elektrolüütide, diureetikumide või insuliini manustamine.
Hüponatreemia korrigeerimiseks võib kasutada järgmist valemit:
 
vajalik Na+  mmol = (vajalik Na+  tase(1) – tegelik Na+  tase) × TBW(2)
 
(1) ei tohiks olla madalam kui 130 mmol/l
(2) TBW: organismis sisalduv kogu vee maht (total body water), arvutatuna kehakaalu
osana: lastel 0,6; noortel meestel ja naistel vastavalt 0,6 ja 0,5; eakatel meestel ja
naistel vastavalt 0,5 ja 0,45
Ravi ajal tuleb seerumi elektrolüütide taset jälgida.
Lisanditest tingitud üleannustamise sümptomite raviks tuleb järgida vastava lisandi tootja juhist.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline rühm: Lahustid ja lahjendusvedelikud, k.a loputuslahused.
ATC-kood: V07AB
Farmakodünaamilised toimed
Madala kontsentratsiooniga glükoosilahused sobivad veeni manustatavate ravimite lahustamiseks,
kuna glükoosi, kui rakkude loomulikku koostisosa metaboliseeritakse kõikjal organismis. Glükoos on
füsioloogilistes tingimustes kõige tähtsam energiaga varustav süsivesik energiaväärtusega umbes
17 kJ/g või 4 kcal/g.
Glükoosi ja elektrolüütide metabolism on tihedalt üksteisega seotud. Kaaliumi, magneesiumi ja
fosfaatide vajadus võib suureneda ja seetõttu tuleb neid jälgida ja manustada vastavalt konkreetse
patsiendi vajadusele. Ilma täiendava manustamiseta võivad kahjustuda eeskätt südame ja
närvitalitusega seotud funktsioonid.
 
5.2 Farmakokineetilised omadused
Biosaadavus
Kuna lahust manustatakse intravenoosselt, on selle biosaadavus 100%.
 
Jaotumine
Glükoos jaotub infusioonil esmalt intravaskulaarsesse ruumi ja seejärel haaratakse rakkudevahelisse
ruumi. Täiskasvanutel on glükoosi kontsentratsioon veres 60–100 mg/ml või 3,3–5,6 mmol/l (tühja
kõhuga).
 
Biotransformatsioon
Glükolüüsi käigus muudetakse glükoos püruvaadiks. Aeroobsetes tingimustes oksüdeerub püruvaat
täielikult süsinikdioksiidiks ja veeks. Hüpoksia korral konverteeritakse püruvaat laktaadiks. Laktaat
võib osaliselt uuesti sisenda glükoosi metabolismi (Cori tsükkel).
 
Eritumine
Glükoosi täieliku oksüdatsiooni lõpp-produktid eemaldatakse kopsude kaudu (süsinikdioksiid) ja
neerude kaudu (vesi).
Tervetel inimestel glükoos neerude kaudu praktiliselt ei eritu. Hüperglükeemiaga seotud patoloogiliste
metaboolsete seisundite puhul (nt diabetes mellitus, häirunud metabolism) eritatakse glükoosi ka
neerude kaudu (glükosuuria) siis, kui maksimaalne tubulaarse resorptsiooni suutlikkus on ületatud
(veresuhkru tase üle 160–180 mg/ml või 8,8–9,9 mmol/l).
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja
arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Süstevesi.

6.2 Sobimatus
Kuna Glucose B. Braun 5% infusioonilahusel on happeline pH, siis teiste ravimitega kokkusegamisel
võib esineda sobimatusi.
Glucose B. Braun 5% infusioonilahust ei tohi lisada erütrotsüütide kontsentraati, sest see võib
põhjustada pseudoaglutinatsiooni. Vt ka lõik 4.4. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg
Avamata pudelid: 3 aastat
Pärast mahuti esmakordset avamist:
Avatud mahutid tuleb viivitamatult ära kasutada. Vt lõik 6.6.
Pärast lisanditega segamist:
Mikrobioloogilisest vaatepunktist tuleb ravim ära kasutada viivitamatult. Kui ravimit ei kasutata kohe
pärast avamist, vastutab selle säilitamise aja ja tingimuste eest kasutaja. Kasutusaeg temperatuuril 2–
8 °C ei tohiks olla pikem kui 24 tundi.
Järgige vastava lahjendatava lisandi või ravimi tootja juhiseid.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
Säilitustingimusi pärast ravimi lisanditega segamist vt lõik 6.3.
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
250 ml, 500 ml või 1000 ml polüetüleenpakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks
Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.
Ravimpreparaat on tarnitud ainult ühekordseks kasutamiseks mõeldud mahutites.
Pärast kasutamist tuleb mahuti ja kasutamata jäänud sisu ära visata. Ärge ühendage osaliselt kasutatud
mahuteid uuesti.
Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja värvitu või peaaegu värvitu ja kui pakend või selle kork ei
ole kahjustatud.
Manustamine peab algama kohe pärast mahuti ühendamist manustamiskomplektiga või
infusiooniseadmetega.
Enne lisandi juurdesegamist või segu valmistamist tuleb veenduda füüsikalises ja keemilises
kokkusobivuses. Sobivuse kohta on võimalik teavet saada tootjalt.
Lisandite juurdesegamisel tuleb rangelt järgida tavapäraseid aseptilisi ettevaatusabinõusid.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen, Saksamaa
Postiaadress:
34209 Melsungen, Saksamaa
Tel: +49/5661/71-0
Faks: +49/5661/71-4567
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
271099
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
27.08.1999/29.06.2010 
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Ravimiametis kinnitatud märtsis 2014 

 

Kasutaja
Salasõna