INFUSIOONILAHUSED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: B05XA03
Toote nimetus: SOD.CHLORIDE B.BRAUN 0,9% INF.SOL. 500ML N10/ 1233942
Toimeaine: naatriumkloriid
Tootja: B.Braun Melsungen AG 
Kuuluvus: Retseptiga

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS
Sodium Chloride B. Braun 0,9 %, infusioonilahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1000 ml lahust sisaldab
naatriumkloriidi 9,0 g
 
Elektrolüüdid:
naatriumi 154 mmol/l
kloriidi 154 mmol/l
Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Infusioonilahus
Selge, värvitu vesilahus
Teoreetiline osmolaarsus: 308 mosm/l,
tiitritav happesus: <0,3 mmol/l,
pH: 4,5...7,0.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Näidustused
Hüpovoleemia, hüponatreemia, hüpokloreemia. Elektrolüütide kontsentraatide või ravimite
kandjalahus.
 
4.2 Annustamine ja manustamisviis
Annus sõltub tegelikust vee ja elektrolüütide vajadusest.
Maksimaalne ööpäevane annus
40 ml/kg, mis on vastavalt 6 mmol naatriumi/kg
 
Infusioonikiirus
Kuni 5 ml/kg/tunnis.
Akuutse vedelikupuuduse, st. imminentse või manifestse hüpovoleemilise šoki ravis võib kasutada
suuremaid annuseid või kiiremat infusiooni, nt rõhuinfusiooni.
Haavade loputamiseks ja haavakatete niisutamiseks vajalik lahuse kogus sõltub konkreetsest
vajadustest.
 
Manustamisviis.
Intravenoosne.
 
4.3 Vastunäidustused
Naatriumkloriidi 0,9% lahust ei tohi kasutada liigse hüdratatsiooni korral. 
 
4.4 Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel
 
Hoiatused
Ettevaatlikult tuleks manustada naatriumkloriidi 0,9% lahust järgnevatel juhtudel:
hüpokaleemia;
hüpernatreemia;
hüperkloreemia;
häired, mille puhul on näidustatud naatriumi manustamise piiramine, nagu südamepuudulikkus,
generaliseerunud tursed, kopsuturse, hüpertensioon, eklampsia, raske neerupuudulikkus.
 
Ettevaatusabinõud
Vajalik on jälgida seerumi ionogrammi ja vedeliku ning happe-aluse tasakaalu.
Hüpertoonilise dehüdratsiooni tingimustes tuleks vältida kiiret infusiooni, see võib põhjustada plasma
osmolaarsuse ja naatriumi kontsentratsiooni tõusu.
Esmaabis, manustamisel rõhuinfusioonina, tuleb enne lahuse manustamist infusioonisüsteemist ja
konteinerist eemaldada kogu õhk.
 
4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
 
4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine
Naatriumkloriidi 0,9% lahust võib näidustusel kasutada.
Eklampsia korral tuleb lahust kasutada ettevaatlikult.
 
4.7 Toime reaktsioonikiirusele
Ei ole rakendatav.
 
4.8 Kõrvaltoimed
Suuremate koguste manustamine võib viia:
Metabolismi- ja toitumishäireni
hüpernatreemiani ja hüperkloreemiani.
 
Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine
Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See
võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist
võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.
 
4.9 Üleannustamine
Sümptomid.
Üleannustamine võib viia hüpernatreemiani, hüperkloreemiani, liigse hüdratatsioonini, seerumi
hüperosmolaarsuseni ja metaboolse atsidoosini.
 
Ravi.
Infusiooni kohene peatamine, diureetikumide manustamine koos seerumi elektrolüütide pideva
jälgimisega, elektrolüütide ja happe-aluse tasakaalu korrigeerimine.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Farmakoterapeutiline grupp: Soolade lahused
ATC kood: B05B B01
 
Toimemehhanism
Naatrium on ekstratsellulaarse ruumi tähtsaim katioon ja koos mitmete anioonidega reguleerib selle
suurust. Naatrium ja kaalium on bioelektriliste protsesside tähtsaimad mediaatorid organismis.
 
Terappeutline efekt
Naatriumi sisaldus ja organismi vedelike metabolism on omavahel tihedalt seotud. Naatriumi
plasmakontsentratsiooni iga kõrvalekalle füsioloogilistest väärtustest mõjutab samaaegselt organismi
vedeliku tasakaalu.
Organismi naatriumisisalduse suurenemine põhjustab ka organismi vaba vee vähenemist, sõltumata
seerumi osmolaarsusest.
Naatriumkloriidi 0,9% lahusel on sama osmolaarsus kui plasmal. Selle lahuse manustamine asendab
eeskätt interstitsiaalse ruumi vedelikku. Interstitsiaalne ruum moodustab ligikaudu 2/3 kogu
ekstratsellulaarsest ruumist. Manustatud mahust ainult 1/3 jääb intravaskulaarsesse ruumi. Seega on
lahusel ainult lühiajaline hemodünaamiline toime.
 
5.2 Farmakokineetilised omadused
Jaotumine
Organismi kogu naatriumi sisaldus on ligikaudu 80 mmol/kg, mis jaotub vastavalt ligikaudu 97%
ekstratsellulaarses ja ligikaudu 3% intratsellulaarses ruumis. Ööpäevane ringlus on ligikaudu 100...180
mmol (vastavalt 1,5...2,5 mmol/kg).
 
Metabolism
Neerud on naatriumi ja vee tasakaalu peamised regulaatorid. Koostöös hormonaalsete
kontrollimehhanismidega (reniin-angiotensiin-aldosteroon süsteem, antidiureetiline hormoon) ja
hüpoteetilise natriureetilise hormooniga on nad peamised mahu regulaatorid.
Kloriidioon vahetatakse vesinikkarbonaatiooni vastu tuubulite süsteemis ja on seega hõlmatud happealuse
tasakaalu regulatsiooni.
 
5.3 Prekliinilised ohutusandmed
Prekliinilise ohutuse kohta ei ole andmeid, mis omaksid tähtsust praktiseerivale arstile lisaks
eelpooltoodutele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Süstevesi.
 
6.2 Sobimatus
Teiste ravimitega segamisel tuleb arvestada võimalike sobimatustega.
 
6.3 Kõlblikkusaeg 
Avamata
3 aastat.
 
Pärast esmast avamist
Ei ole rakendatav, vt. ka 6.6
 
6.4 Säilitamise eritingimused
See ravimprepraat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu
Ravimit tarnitakse
50 ml, 100 ml N 20,
250 ml, 500 ml või 1000 ml N 10
polüetüleenpakendis.
Kõik pakendisuurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks.
Erinõuded puuduvad.
Üksikannust sisaldav pakend. Kasutamata jäänud lahus tuleb ära visata.
Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge ja pakendil ega korgil ei ole nähtavaid vigastusi.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
34212 Melsungen
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
271999
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
27.08.1999/1.02.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
August 2014
 

Ravimiametis kinnitatud mais 2015  

 
Kasutaja
Salasõna