KARDIOVASKULAARHAIGUSED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QC01CE90 
Toote nimetus: VETMEDIN NÄRIMISTBL 5MG N50 / 1461215
Toimeaine: pimobendaan
Tootja: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Vetmedin, 5 mg närimistabletid koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks närimistablett sisaldab:
 
Toimeaine:
Pimobendaan 5 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Närimistablett.
Piklikud, poolitusjoonega, pruunikirjud, peente valgete täppidega tabletid, millele on pressitud
Boehringer Ingelheimi logo ja P03.
Tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Dilatatiivsest kardiomüopaatiast või südameklappide puudulikkusest (mitraalklapi ja/või
kolmhõlmklapi regurgitatsioon) tuleneva südame paispuudulikkuse raviks koertel (vt ka lõik 4.9).
Dilatatiivse kardiomüopaatia raviks prekliinilises staadiumis (asümptomaatiline vasaku vatsakese
lõppsüstoolse ja -diastoolse diameetri suurenemisega) dobermannidel pärast südamehaiguse
diagnoosimist ehhokardiograafiaga (vt lõike 4.4 ja 4.5).
Müksomatoosse mitraalklapi haiguse (MMVD) raviks prekliinilises staadiumis (asümptomaatiline
mitraalklapi süstoolse kahina ja südamesuurenemise tunnustega) koertel, et aeglustada
südamepuudulikkuse kliiniliste sümptomite teket (vt lõike 4.4 ja 4.5).
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada pimobendaani hüpertroofiliste kardiomüopaatiate korral ega haiguste puhul, mille
korral südame väljutusmahtu ei ole võimalik parandada funktsionaalsetel või anatoomilistel põhjustel
(nt aordistenoos).
Pimobendaan metaboliseerub peamiselt maksa kaudu, mistõttu ei tohi seda kasutada raskekujulise
maksafunktsiooni kahjustusega koertel (vt ka lõik 4.7).
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ravimit ei ole testitud kodade virvenduse või püsiva vatsakeste tahhükardiaga dobermannidel sümptomaatilise dilatatiivse kardiomüopaatia korral.
Ravimit ei ole testitud asümptomaatilise müksomatoosse mitraalklapi haigusega koertel, kellel on
tähelepanuväärne supraventrikulaarne ja/või ventrikulaarne tahhüarütmia.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Diabetes mellitus’t põdevatel loomadel tuleb ravi ajal regulaarselt määrata veresuhkru taset.
Kasutamiseks dilatatiivse kardiomüopaatia (asümptomaatiline vasaku vatsakese lõppsüstoolse ja -
diastoolse diameetri suurenemisega) prekliinilises staadiumis tuleb diagnoos panna põhjaliku
südameuuringu käigus (sh ehhokardiograafiline uuring ja võimaluse korral Holter-uuring).
Kasutamiseks müksomatoosse mitraalklapi haiguse prekliinilises staadiumis (staadium B2 ACVIM-i
konsensuse järgi: asümptomaatiline müksomatoossest mitraalklapi haigusest tuleneva mitraalklapi
kahinaga (aste 9 3/6) ja kardiomegaaliaga) tuleb diagnoos panna põhjaliku füüsilise läbivaatuse ja
südameuuringu käigus, mis peab hõlmama ehhokardiograafiat või radioloogilisi uuringuid, vastavalt
vajadusele (vt ka lõik 5.1).
Pimobendaaniga ravitavatel koertel on soovitatav jälgida südame funktsiooni ja morfoloogiat (vt ka
lõik 4.6).
Närimistabletid on liha lõhna ja maitsega.
Juhusliku allaneelamise vältimiseks hoida tablette loomadele kättesaamatus kohas.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
Pärast kasutamist pesta käed.
Nõuanne arstile: ravimi juhuslikul allaneelamisel, eriti lapse puhul, võivad tekkida tahhükardia,
ortostaatiline hüpotensioon, näo õhetus ja peavalu.
Keerata pudeli kork kohe pärast vajaliku arvu tablettide väljavõtmist korralikult kinni.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel võib esineda kerget positiivset kronotroopset toimet (südame löögisageduse
kiirenemine) ja oksendamist. Need kõrvaltoimed on annusest sõltuvad ja neid saab vältida annuse
vähendamisega.
Harvadel juhtudel võib esineda mööduvat diarröad, anoreksiat või letargiat.
Kuigi seos pimobendaaniga ei ole selgelt kindlaks määratud, võib väga harvadel juhtudel esineda
primaarsele hemostaasi häirele viitavaid nähte (täppverevalumid limaskestadel, nahaalused
verejooksud). Ravi katkestamisel need nähud kaovad.
Lisaks on harvadel juhtudel mitraalklapi haigusega koerte pikaajalise ravi korral täheldatud
mitraalklapi regurgitatsiooni suurenemist.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laboratoorsed uuringud rottidel ja küülikutel ei ole näidanud teratogeenset ega fetotoksilist toimet.
Siiski on need uuringud näidanud, et suurte annuste puhul avaldab pimobendaan maternotoksilist ja
embrüotoksilist toimet ning eritub piima.
Veterinaarravimi ohutust tiinetel või imetavatel koertel ei ole hinnatud.
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Farmakoloogilistes uuringutes ei täheldatud koostoimeid südameglükosiid strofantiini ja
pimobendaani vahel.
Pimobendaani poolt esile kutsutud südame kontraktiilsuse suurenemist leevendavad kaltsiumi
antagonistid verapamiil ja diltiaseem ning ?-antagonist propranolool.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Mitte ületada soovitatavat annust.
Enne raviga alustamist tuleb õige annuse tagamiseks võimalikult täpselt kindlaks määrata looma
kehamass.
Annus tuleb hoida vahemikus 0,2...0,6 mg pimobendaani 1 kg kehamassi kohta, jagatuna kaheks
annuseks ööpäevas.
Eelistatav ööpäevane annus on 0,5 mg 1 kg kehamassi kohta, jagatuna kaheks annuseks päevas
(kumbki 0,25 mg 1 kg kehamassi kohta). Mõlemad annused tuleb manustada ligikaudu 1 tund enne
söötmist.
20 kg kehamassi kohta vastab üks 5 mg närimistablett hommikul ja üks 5 mg närimistablett õhtul.
Närimistablette võib tablettidel olevalt poolitusjoonelt poolitada, et annus oleks kehamassi arvestades
täpsem.
Ravimit võib kasutada koos diureetikumiga, nt furosemiid.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise korral võib esineda positiivset kronotroopset toimet, oksendamist, apaatiat, ataksiat,
südamekahinaid või hüpotensiooni. Sellisel juhul tuleb annust vähendada ja alustada sobiva
sümptomaatilise raviga.
Tervete beagle-tõugu koerte pikaajalise (6 kuud) ravi tulemusena 3- ja 5-kordse soovitatava annusega
täheldati mõnel koeral mitraalklapi paksenemist ja vasaku vatsakese hüpertroofiat. Need muutused
tulenevad ravimi farmakodünaamikast.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: südametegevust stimuleerivad ained, v.a südameglükosiidid,
fosfodiesteraasi inhibiitorid
ATCvet kood: QC01CE90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Sümptomaatilise klappide puudulikkuse ravi korral furosemiidiga koos kasutades parandas ravim
ravitud koertel elukvaliteeti ja pikendas nende eeldatavat eluiga.
Sümptomaatilise dilatatiivse kardiomüopaatia piiratud juhtude korral furosemiidi, enalapriili ja
digoksiiniga koos kasutades parandas ravim ravitud koertel elukvaliteeti ja pikendas nende eeldatavat
eluiga.
363 prekliinilise müksomatoosse mitraalklapi haigusega koera randomiseeritud ja platseebokontrollitud
uuringus vastasid kõik koerad järgmistele kaasamiskriteeriumitele: vanus 9 6 aastat,
kehakaal vahemikus 9 4,1 kuni A 15 kg, iseloomulik mõõdukas kuni tugev (9 3/6 aste) süstoolne
südamekahin maksimaalse intensiivsusega mitraalklapi piirkonnas, kaugelearenenud müksomatoosse
mitraalklapi haiguse (MMVD) ehhokardiograafilised leiud, mis olid määratletud kui iseloomulikud
klapikahjustused mitraalklapi piirkonnas, vasaku koja ja vasaku vatsakese dilatatsiooni
ehhokardiograafilised leiud ning kardiomegaalia radioloogilised leiud (selgroolülide-südame suhe
(VHS) > 10,5).
Mediaanaeg südamepuudulikkuse kliiniliste sümptomite tekkimiseni või kardiaalse
surma/eutanaasiani pikenes nendel koertel ligikaudu 15 kuu võrra.
Lisaks vähenes pimobendaaniga ravitud prekliinilises staadiumis müksomatoosse mitraalklapi
haigusega koertel südame suurus.
Pikenes ka kõigi pimobendaani saavate koerte üldine elumusaeg ligikaudu 170 päeva võrra, sõltumata
surmapõhjusest (kardiaalne surm/eutanaasia või mittekardiaalne surm/eutanaasia).
Enne kardiaalse südamepuudulikkuse tekkimist saabus südamehaiguse tagajärjel surm või toimus
eutanaasia pimobendaani rühmas 15 koeral ja platseebo rühmas 12 koeral. Pimobendaani rühma
koerad osalesid uuringus kauem (347,4 patsiendiaastat) kui platseebo rühma koerad (267,7
patsiendiaastat), mistõttu oli esinemissagedus nende korral väiksem.
Dilatatiivse kardiomüopaatia prekliinilises staadiumis (asümptomaatiline vasaku vatsakese
lõppsüstoolse ja -diastoolse diameetri suurenemisega, pärast ehhokardiograafiaga diagnoosimist)
dobermannide randomiseeritud ja platseebo-kontrollitud uuringus pikenes pimobendaaniga ravitud
koertel südame paispuudulikkuse tekkimise või südame äkksurmani kuluv aeg ja pikenes nende
eeldatav eluiga.
Lisaks vähenes pimobendaaniga ravitud prekliinilises staadiumis dilatatiivse kardiomüopaatiaga
koertel südame suurus. Efektiivsust hinnati 19 (39-st) ja 25 (37-st) koeral, kellel saavutati vastavalt
pimobendaani rühmas ja platseebo rühmas efektiivsuse esmane tulemusnäitaja.
Pimobendaanil kui bensimidasooli-püridasinooni derivaadil on positiivne inotroopne toime ja tugevalt
vasodilateerivad omadused.
Pimobendaani positiivset inotroopset toimet vahendavad kaks toimemehhanismi: südame
müofilamentide kaltsiumitundlikkuse suurenemine ja fosfodiesteraasi (III tüüp) inhibeerimine. Seega
ei vallanda ravim positiivset inotropismi südameglükosiididega sarnase toimemehhanismiga ega
sümpatomimeetiliselt.
Vasodilateeriv toime tuleneb fosfodiesteraasi (III tüüpi) inhibeerimisest.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Pärast suukaudset manustamist on veterinaarravimi absoluutne biosaadavus 60...63%. Samaaegne või
eelnev söömine vähendab biosaadavust, mistõttu tuleb pimobendaani manustada ligikaudu 1 tund enne
söötmist.
Jaotumine
Jaotusruumala on 2,6 l/kg, mis näitab, et pimobendaan jaotub kiiresti kudedesse. Keskmine
seondumine plasmaproteiinidega on 93%.
Metabolism
Ühend demetüülitakse oksüdatsiooni teel põhiliseks aktiivseks metaboliidiks (UD-CG212). Edasised
ainevahetuse etapid on UD-CG212 II faasi konjugaadid, nt glükuroniidid ja sulfaadid.
Eritumine
Pimobendaani eritumise poolväärtusaeg plasmas on 0,4 ± 0,1 tundi, mis vastab kõrgele kliirensile 90 ±
19 ml/min/kg ja lühikesele keskmisele residentsusajale 0,5 ± 0,1 tundi.
Kõige olulisem aktiivne metaboliit eritub plasmast eritumise poolväärtusajaga
2,0 ± 0,3 tundi. Peaaegu kogu annus eritub väljaheitega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Povidoon
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Naatriumkroskarmelloos
Veevaba sidrunhape
Sünteetiline veiseliha lõhna- ja maitseaine
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Magneesiumstearaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei kohaldata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 100 päeva.
Osadeks jagatud tablett kasutada ära järgmisel manustamiskorral.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida pakend tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarp 50 tabletiga polüpropüleenist lastekindla keeratava korgiga polüetüleenpudelis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1637
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 17.02.2011
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.11.2015

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna