Kõrvatilgad
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
Silmatilgad ja silmapuhastusvahendid
Kõrvatilgad
Kõrvapuhastusvahendid
Suuhooldus
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QS02CA81
Toote nimetus: SUROLAN 30ML N1 / 1089468
Toimeaine: prednisoloon + mikonasool + polümüksiin B 
Tootja: Eli Lily Regional Operations GmbH
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Surolan, nahasuspensioon koertele ja kassidele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml nahasuspensiooni sisaldab:
Toimeained:
Mikonasool (mikonasoolnitraadina) 23 mg
Prednisoloon (prednisoloonatsetaadina) 5 mg
Polümüksiin B (polümüksiin B sulfaadina) 0,5293 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Nahasuspensioon.
Valge suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Toimeainetele tundlike tekitajate põhjustatud väliskõrvapõletike (otitis externa) ja naha pindmiste põletike
ravi, kui on näidustatud mikonasooli, polümüksiin B ja prednisolooni samaaegne manustamine.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Pärmid ja seened:
Microsporum spp.,
Trichophyton spp.,
Candida spp.,
Malassezia pachydermatis.
Grampositiivsed bakterid:
Staphylococcus spp. (tundlikud tüved),
Streptococcus spp. (tundlikud tüved)
Gramnegatiivsed bakterid:
Pseudomonas spp. (tundlikud tüved),
Escherichia coli
Kuulmelestad: Otodectes cynotis
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada perforeerunud kuulmekilega loomadel, kuna polümüksiin B omab potentsiaalselt
ototoksilist toimet.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke
ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimi vale kasutamine võib suurendada bakterite resistentsust polümüksiin B suhtes.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Veterinaarravimiga töötamisel tuleb kasutada kaitsekindaid. Kortikosteroididel võib olla pöördumatu efekt
nahale. Imendunud kortikosteroididel võib olla kahjulik toime, eriti sagedase ja ulatusliku kokkupuute korral
ja raseduse ajal.
Inimesed, kes on ülitundlikud ükskõik millise ravimi koostisosa suhtes, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Paiksete steroidide pikaaegne kasutamine võib põhjustada naha värvikaotust ja viivitust haavade paranemisel.
Võivad esineda tavapärased kortikosteroidide kõrvaltoimed (biokeemiliste parameetrite häirumine, nagu
kortisooli ja maksaensüümide taseme tõus).
Väga harvadel juhtudel võib selle preparaadi kasutamist seostada kurtusega, mis esineb peamiselt vanematel
koertel.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus:
Glükokortikosteroidide kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitav.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist põhjalikult loksutada.
Ravi alustamisel ja vajadusel ka ravi vältel tuleks karv nahakahjustustel ja nende ümber pügada.
Kõrvad: pärast kuulmekäigu puhastamist manustada kõrva 3 kuni 5 tilka ravimit, kaks korda päevas.
Masseerida kõrva ravimi paremaks jaotumiseks.
Otodectes cynotis`e põhjustatud infektsiooni korral manustada 5 tilka päevas 14 päeva jooksul. Kõrva
sügelislesta nakkuse korral tuleb ravida mõlemat kõrva isegi, kui nakkus esineb ainult ühes kõrvas.
Nahk: manustada ravim kahjustatud alale kaks korda päevas.
Kanda ravim kahjustatud nahale kinnastatud käega ja jälgida, et nahakahjustus oleks ravimiga korralikult
kaetud.
Pärast mükootilise ja bakteriaalse otiidi kliiniliste tunnuste kadumist tuleb ravi ilma katkestamata jätkata veel
mõned päevad. Ravile raskesti alluvatel juhtudel võib ravi kesta 2...3 nädalat. Sellest kauem ravi vajavatel
juhtudel tuleks ravi ümber hinnata.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Otoloogias kasutatavad ained, kortikosteroidide ja infektsioonivastaste
ainete kombinatsioonid. ATC-vet kood: QS02CA81.
Farmakoterapeutiline grupp: Dermatoloogias kasutatavad ained, kortikosteroidid, nende
kombinatsioonid antibiootikumidega. ATC-vet kood: QD07CA80.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ravimi toimeaineteks on mikonasool, polümüksiin B ja prednisoloon.
Mikonasool on sünteetiline imdasooli derivaat, mis toimib grampositiivsetesse bakteritesse ja seentesse
inhibeerides valikuliselt seente membraani põhikomponendiks oleva ergosterooli sünteesi.
Polümüksiin B on polüpeptiid antibiootikum, millel on bakteritsiidne toime gramnegatiivsetesse bakteritesse.
Aine seostub tsütoplasmamembraani fosfolipiididega, mistõttu häirub membraani permeaabelsus. Selle
tagajärjeks on bakteri lüüsumine.
Prednisoloonatsetaat on tugeva põletikuvastase toimega glükokortikosteroid. Põletikuvastane toime tuleneb
aine kapillaaride permeaabelsust ja soonestiku proliferatsiooni vähendavast ning fibroblaste inhibeerivast
toimest. Liposoomide membraanid stabiliseeritakse hüpoksia, toksiinide jt. mõjude vastu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Laborloomadel läbiviidud uuringud näitavad, et mikonasoolnitraadi lokaalsel kasutamisel süsteemset
imendumist nahalt või limaskestadelt praktiliselt ei toimu.
Polümüksiin B imendumine organismi nahalt, limaskestadelt, põletushaavade ja teiste haavade kaudu on
minimaalne.
Prednisolooni süsteemne imendumine normaalse või vigastatud naha kaudu on minimaalne.
Imendumist takistav barjäär paikneb tõenäoliselt dermo-epiteliaalsel üleminekul, kusjuures
ülemistes epidermise kihtides formeeruvad pikaajalised depood ilma märgatava süsteemse
imendumiseta.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Kolloidne veevaba ränidioksiid
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pakendi suurus:
15 ml ja 30 ml keeratava korgiga tilgapudel pappkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Eli Lilly Regional Operations GmbH,
Kölblgasse 8-10,
1030 Vienna,
Austria
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1089
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.10.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna