Kõrvatilgad
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
Silmatilgad ja silmapuhastusvahendid
Kõrvatilgad
Kõrvapuhastusvahendid
Suuhooldus
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QS02CA85
Toote nimetus: AURIZON kõrvatilgad 20ML N1 / 1160705
Toimeaine: deksametasoon + marbofloksatsiin + klotrimasool
Tootja: Vetoquinol SA 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Aurizon, kõrvatilgad, suspensioon koertele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml suspensiooni sisaldab:
Marbofloksatsiini                                                                 3 mg
Klotrimasooli                                                                      10 mg
Deksametasoonatsetaati                                                      1,0 mg
(mis vastab 0,9 mg deksametasoonile)
 
Abiained:
loetelu toodud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Kõrvatilgad, suspensioon.
Beež kuni kollane homogeenne õlisuspensioon
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2.      Näidustused
 
Marbofloksatsiinile tundlike bakterite ja klotrimasoolile tundlike seente, eriti Malassezia pachydermatis`e põhjustatud väliskõrvapõletike ravi.
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumidetundlikkuse uuringutel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada koertel, kellel esineb trummikile perforatsioon.
Mitte kasutada koertel, kes on teadaolevalt ülitundlikud ravimi mõne koostisosa suhtes.
Mitte kasutada tiinetel ega imetavatel koertel.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole teada.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Pidev ühe antibiootikumiklassi kasutamine võib muuta bakterite populatsiooni resistentseks. Fluorokinoloonid tuleb jätta selliste kliiniliste seisundite raviks, mis on allunud või mis eeldatavalt alluvad halvasti ravile muude antibiootikumidega.
Enne ravimi kasutamist tuleb kontrollida kuulmekile seisundit.
Enne ravimi manustamist tuleb välimine kuulmekäik põhjalikult puhastada ja kuivatada.
 
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Pärast ravimi manustamist pesta käed hoolikalt.
Vältida kontakti silmadega. Silma sattumisel loputada rohke veega.
Inimesed, kes on ülitundlikud preparaadi koostisosade suhtes, peaksid vältima kontakti veterinaarpreparaadiga.
 
4.6.      Kõrvaltoimed
 
Võivad esineda tavalised kortikosteroidraviga seotud kõrvaltoimed (muutused biokeemilistes ja hematoloogilistes parameetrites, nagu aluselise fosfataasi ja aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine, vähene neutrofiilia).
On teada, et pikaajaline ja intensiivne paiksete kortikosteroidpreparaatide manustamine võib põhjustada lokaalseid ja süsteemseid toimeid, kaasa arvatud neerupealiste funktsiooni pärssumine, epidermise õhenemine ja haavade paranemise aeglustumine.
Harvadel juhtudel võib selle preparaadi kasutamist seostada kurtusega, mis esineb peamiselt vanematel koertel ja on tavaliselt mööduva iseloomuga.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Vaata punkt 3.4 “Vastunäidustused”
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist preparaati loksutada.
Manustada kõrva kümme tilka üks kord päevas 7...14 päeva jooksul.
Pärast seitsmepäevast ravi peab veterinaararst hindama ravi pikendamise vajadust veel ühe nädala võrra.
Üks tilk ravimit sisaldab 71 µg marbofloksatsiini, 237 µg klotrimasooli ja 23,7 µg deksametasoonatsetaati.
 
Pärast manustamist võib kõrva alaosa lühidalt ja õrnalt masseerida, et ravim saaks tungida välimise kuulmekäigu alumisse ossa.
Kui preparaati kasutatakse mitmel koeral, kasutada igal koeral erinevat kanüüli.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Muutused biokeemilistes ja hematoloogilistes parameetrites (aluselise fosfataasi ja aminotransferaasi tõus, vähene neutrofiilia, eosinopeenia, lümfopeenia) on esinenud annuste korral, mis ületavad soovitatavat annust kolm korda; sellised muutused ei ole tõsised ning mööduvad ravi lõpetamisel.
 
4.11.    Keeluaeg
 
Ei rakendata.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ravimite kombinatsioon.
ATC-vet kood: QS02CA06
 
5.1.       Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaadis on kombineeritud kolm toimeainet:
-          marbofloksatsiin, fluorokinoloonide perekonda kuuluv sünteetiline infektsioonivastane bakteritsiidne aine, mis toimib inhibeerides DNA güraasi. Tal on ulatuslik toimespekter gram-positiivsete bakterite (nt Staphylococcus intermedius) ja gram-negatiivsete organismide (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ja Proteus mirabilis) suhtes;
-          klotrimasool, imidasoolide perekonda kuuluv antifungaalne aine, mis põhjustab membraanide läbilaskvuse muutusi, mille tulemusena rakusisesed ühendid liiguvad rakust välja ning selle tulemusena inhibeeritakse molekulaarset sünteesi rakus. Klotrimasoolil on lai toimespekter ja ta on suunatud peamiselt Malassezia pachydermatis’e vastu;
-          deksametasoonatsetaat, sünteetiline glükokortikoid, millel on põletiku- ja sügelusvastane toime.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Farmakokineetilised uuringud terapeutiliste annuste manustamisega koertele on näidanud, et:
Marbofloksatsiini plasmakontsentratsioon 0,06 µg/ml saavutatakse 14. ravipäeval.
Marbofloksatsiin seostub plasmavalkudega nõrgalt (< 10% koertel) ja elimineeritakse aeglaselt, peamiselt aktiivse vormina 2/3 ulatuses uriiniga ja 1/3 ulatuses väljaheidetega.
Klotrimasooli imendumine on äärmiselt väike (plasmakontsentratsioon < 0,04 µg/ml).
Deksametasoonatsetaadi plasmakontsentratsioon 1,25 ng/ml saavutatakse 14. ravipäeval.
Deksametasooni imendumine ei suurene kõrvapõletiku põhjustatud põletikulise protsessi tagajärjel.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Propüülgallaat (E310)
Sorbitaanoleaat
Kolloidne veetustatud ränidioksiid
Keskmise pikkusega ahelatega triglütseriidid
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 2 kuud.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Mitte hoida temperatuuril üle 30°C.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend:
LDPE pudel
LDPE otsik
Keermestatud polüpropüleenkork
PVC kanüül
 
Pakend:
Karp, milles on üks 10 ml pudel ja üks kanüül.
Karp, milles on üks 20 ml pudel ja kaks kanüüli.
Karp, milles on üks 30 ml pudel ja kolm kanüüli.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäägid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Vetoquinol SA
Magny-Vernois
B.P. 189, 70204
Lure Cedex
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER  1300
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04/02/2005 /03/03/2006 / 26/04/2012
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill, 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna