Maksa toetavad preparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
Maksa toetavad preparaadid
Neeru toetavad preparaadid
Kusepõie tervist toetavad preparaadid
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QA05AX80
Toote nimetus: HEPAGEN INJ. 100MG/ML 100ML / 1089200
Toimeaine: 2-metüül-2-fenoksüpropioonhape
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Hepagen, 100 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet (naatriumsoolana) 100 mg
 
Abiained:
Dinaatriumedetaat 0,90 mg
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219) 0,16 mg
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217) 0,08 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Hobune, veis, siga, kits, koer.
 
4.2. Näidustused
 
Toetav preparaat maksatalitlushäirete ja seedehäirete korral.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused, iga loomaliigi kohta
 
Ei ole teada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
 
Lubatud kasutada tiinetel ja lakteerivatel loomadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte manustada koos kaltsiumisooli sisaldavate preparaatidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustada sügavalt intramuskulaarselt, intraperitoneaalselt või aeglaselt intravenoosselt 10 mg/kg
kehamassi kohta.
Veis, hobune, siga: 10 ml 100 kg kehamassi kohta.
Kits, koer: 1 ml 10 kg kehamassi kohta.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluajad
 
0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: maksa ravi.
ATCvet kood: QA05BA
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Hepagen on 10 % 2-metüül-2-fenoksüpropioonhapet sisaldav vesilahus.
Preparaat suurendab sapi, pankreasenõre ja pepsiini eritumist.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast parenteraalset manustamist imendub ja eritub toimeaine kiiresti uriini ja roojaga veisel
muutumatul kujul ja seal osaliselt metaboliseerunult.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Dinaatriumedetaat
Naatriummetüülparahüdroksübensoaat (E219)
Naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217)
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Tüüp II klaaspudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud alumiiniumkattega.
Polüetüleentereftalaat (PET) 100 ml pudel, mis on suletud elastomeerkorgiga ning kaetud
alumiiniumkattega.
Pakend: 100 ml, 1 tk pakendis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Mitte visata olmejäätmete hulka.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1121
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna