Anesteetikumid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
Anesteetikumid
Müorelaksandid
Uinutid ja rahustid
Antidoodid
Eutanaasia preparaadid
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QN01AX03
Toote nimetus: IMALGENE 1000 INJ. 10ML / 1102981
Toimeaine: ketamiin
Tootja: Merial
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Imalgene 100 mg/ml., süstelahus koertele ja kassidele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab:
ketamiini (hüdrokloriidina) 100 mg
 
Abiained: klorobutanool, süstevesi.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte ja kasside rahustamine raviprotseduuridel ja diagnostilisteks uuringuteks.
Anesteesia kombinatsioonis teiste ravimitega lühiajaliste operatsioonide tegemisel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb:
hüpertensioon,
kardiovaskulaarse süsteemi puudulikkus,
neeru- ja maksapuudulikkus,
epilepsia.
Mitte kasutada loomadel, kellele on manustatud fosfororgaanilisi ravimeid.
Mitte kasutada tiinetel loomadel (välja arvatud keisrilõike korral).
Mitte kasutada silmaoperatsioonide korral.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Soovitatav on looma 12 tundi enne operatsiooni mitte toita.
Suure verekaotusega loomadel tuleb doosi vähendada.
Pikaajalise operatsiooni ajal on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise vältimiseks.
Ketamiini toime ajal ja ärkamisperioodil tuleb hoolikalt jälgida kopsude ja südame tegevust.
Ärkamise ajal peab ruum olema vaikne, et vältida erutusseisundi teket.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Silmad jäävad anesteesia ajal avatuks, seetõttu on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise
vältimiseks.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Silmad jäävad anesteesia ajal avatuks, seetõttu on vajalik silmade niisutamine sarvkesta kuivamise
vältimiseks.
Manustamise järel võib tekkida hingamise depressioon ja südameseiskus.
Oksendamine, salivatsioon (raviks atropiin), kõri või bronhide spasm, krambid (raviks
diasepaam) ja hüpotermia.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel (välja arvatud keisrilõike tegemiseks) ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte kasutada samaaegselt koliinesteraasi inhibiitoritega (fosfororgaaniliste ühenditega).
Kesknärvisüsteemi pärssivad ained (näiteks barbituraadid, diasepaam) võivad pikendada
anesteesiast ärkamise aega, halotaan ja klooramfenikool pikendavad toimeaega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intravenoosselt või intramuskulaarselt koertele.
Intramuskulaarselt kassidele.
 
Manustamine toimub järgnevalt:
Koer:

Preparaatide kombinatsioon
Doos
Manustamisviis
Kommentaar
Medetomidiin
või ksülasiin
 
3-5 min pärast
 
Ketamiin
 
1 mg/25 kg
1-3 mg/kg
 
 
 
3 mg/kg
või 10 mg/kg
 
i.m
i.m
 
 
 
i.v
i.m
 
 
Diasepaam
 
Ketamiin
Ksülasiin
 
0,5-1 mg/kg
 
3 mg/kg
0,3 mg/kg
 
i.v
 
i.v
i.v
 
Kombinatsiooni kasutatakse
halvas üldseisundis loomadele.
Kui operatsioon kestab üle
60 min ja anesteesia väheneb
siis kasutada iga 10-20 min
järel ketamiini ja ksülasiini
algses annuses
 

 
Kass:

Preparaatide
kombinatsioon
Doos
Manustamisviis
Kommentaar
 
Ketamiin
 
Ksülasiin
5-10 mg/kg
 
0,5-1 mg/kg
i.m
 
i.m
 
Diasepaam
 
Ketamiin
0,3-0,5 mg/kg
 
10-15 mg/kg
i.m
 
i.m
Kombinatsiooni kasutatakse halvas
üldseisundis loomadele

 
Liigse salivatsiooni ärahoidmiseks võib kasutada premedikatsiooniks atropiini annuses 0,05 mg/kg
kehamassi kohta intramuskulaarselt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Hoiduda üledoseerimisest. Ketamiinil on väga lai terapeutiline indeks, kuid mitmekordne
üledoseerimine võib põhjustada toime pikenemise ja süvenemise ning hingamise pärssumise.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Üldanesteetikumid.
ATC-vet kood: QN01AX03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ketamiin kuulub dissotsiatiivsete mittenarkootiliste anesteetikumide rühma. Ketamiin kutsub
esile kataleptilise seisundi, kusjuures silmad jäävad avatuks ning kornea ja pupilli refleksid
säilivad. Koertel ja kassidel tekib anesteesia kohe kui ketamiini kontsentratsioon plasmas
ületab 3 μg/ml. Anesteesia tekitab pidurduse ajukoores ja taalamuses ning stimulatsiooni
limbilises süsteemis.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Ketamiin imendub ja jaotub kiiresti. Poolväärtusaeg on sõltuvalt loomaliigist ja premedikatsioonist
umbes 30...60 minutit.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Klorobutanool
Süstevesi.
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte kasutada samaaegselt koliinesteraasi inhibiitoritega (fosfororgaaniliste ühenditega).
Mitte segada samas süstlas diasepaami ja barbituraatidega, tekib sade.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
10 ml viaal
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
MERIAL
29, Avenue Tony Garnier
69007 LYON
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1447
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
15.12.2006 / 26.09.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
August 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna