Anesteetikumid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
Anesteetikumid
Müorelaksandid
Uinutid ja rahustid
Antidoodid
Eutanaasia preparaadid
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QN01AX03
Toote nimetus: KETAMIDOR 100MG/ML INJ 10ML / 1704383
Toimeaine: ketamiin
Tootja: Richter Pharma AG
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Ketamidor, 100 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Ketamiin (vesinikkloriidina) 100 mg
 
Abiaine:
Bensetooniumkloriid 0,1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Läbipaistev värvitu kuni peaaegu värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Hobune, veis, siga, koer, kass.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kasutamine kassidel ainsa anesteetikumina looma kontrolli all hoidmiseks või väiksematel kirurgilistel
protseduuridel, kus lihaste lõdvestamine ei ole vajalik.
Kasutamine anesteesia esilekutsumiseks:
a) hobustel koos detomidiiniga;
b) hobustel, veistel, koertel ja kassidel koos ksülasiiniga;
c) sigadel koos asaperooniga;
d) koertel ja kassidel koos medetomidiiniga.
 
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte
kasutada raske südamepuudulikkuse, silmnähtavalt kõrge vererõhu, ajuveresoonkonna insuldi või
maksa- ja neerutalitluse häiretega loomadel.
Mitte kasutada eklampsia, preeklampsia, glaukoomi ja krampide (näiteks epilepsia) korral. Ei ole
soovitav kasutada neelu, kõri, trahhea või bronhiaaltrakti kirurgiaks, kui lihasrelaksandi
manustamisega ei ole tagatud vajalik lõõgastumine (intubatsioon on kohustuslik).
Mitte kasutada müelograafia läbiviimisel.
Mitte kasutada ainsa anesteetikumina teistel loomaliikidel peale kassi.
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
Väga valulikeks ja ulatuslikeks operatsioonideks ning anesteesia säilitamiseks tuleb kombineerida
süstitavaid ja inhaleeritavaid anesteetikume. Kirurgiliste protseduuride jaoks vajaliku lihaste
lõdvestumise saavutamiseks tuleb ketamiiniga samal ajal kasutada täiendavalt lihasrelaksante.
Anesteesia parandamiseks ja toime pikendamiseks võib ketamiini kombineerida α2-retseptoragonistide,
anesteetikumide, neuroleptiliste analgeetikumide, rahustite ja inhaleeritavate
anesteetikumidega.
Lihasesse manustamist on seostatud valuga.
Tuleb tähele panna, et nahaaluse manustamisega võib kassidel toime saavutamiseni kuluv aeg
pikeneda.
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamisel koos teiste ravimitega tuleb hoolikalt lugeda ravimite omaduste kokkuvõtteid ning
järgida kõiki hoiatusi ja vastunäidustusi.
 
Ettevalmistus operatsiooniks
Nagu kõigi anesteetikumide puhul, on soovitatav looma 12 tundi enne anesteesiat mitte toita.
 
Anesteesia ajal
Ketamiinianesteesia korral jäävad looma silmad avatuks, seega tuleb neid kuivamise vältimiseks
pikemate protseduuride ajal vajadusel kaitsta (kasutada sobivat salvi).
 
Taastumisperiood
On oluline, et nii protseduurieelne ravimite manustamine kui ka taastumine toimuksid vaikses ja
rahulikus keskkonnas.
Tavaliselt on loom taastunud kahe tunni möödudes, kuid mõnikord võib kuluda rohkem aega. Koertel
võib harva esineda psühhomotoorset erutust koos ulgumisega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Tegemist on tugevatoimelise ravimiga –tuleb olla eriti ettevaatlik, et vältida ravimi juhuslikku enesele
süstimist.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti. Mitte juhtida sõidukit.
Pesta kohe maha silma või nahale sattunud pritsmed.
 
Arstile
Ärge jätke patsienti järelevalveta. Hoida hingamisteed avatuna ning rakendada sümptomaatilist ja
toetavat ravi.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Tõusnud lihastoonus (ekstrapüramidaalse süsteemi pidurdumatuse tõttu), harva tahhükardia ja
kõrgenenud vererõhk, suurenenud süljeeritus (ajutüve stimulatsiooni tõttu). Ilma samaaegse
lihasrelaksandi manustamiseta võib lihastoonus põhjustada lihasvärinaid või toonilis-kloonilisi
krampe.
Ketamiini kasutamisega võivad kaasneda motoorne erutus, avatud silmad, nüstagm (silmade rütmiline
liikumine) ja müdriaas (pupillide laienemine), samuti suurenenud tundlikkus, eriti akustiliste stiimulite
suhtes anesteesia ajal ja taastumisperioodil.
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus
Ketamiin läbib platsentaarbarjääri. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski
suhte hinnangule. Ketamiini ei tohi kasutada poegimiseelsel ja -järgsel perioodil. 
 
Laktatsioon
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Neuroleptilised analgeetikumid, rahustid ja klooramfenikool võimendavad ketamiini anesteesiat.
Barbituraadid ja opiaadid või diasepaam võivad pikendada taastumisperioodi. Toime võib olla
aditiivne; vajalik võib olla ühe või mõlema aine annuse vähendamine. Kasutamine koos tiopentaali või
halotaaniga võib suurendada arütmia ohtu. Halotaan pikendab ketamiini poolväärtusaega.
Samaaegne spasmolüütikumide manustamine veeni võib esile kutsuda kollapsi.
Teofülliini kasutamine koos ketamiiniga võib suurendada krampide esinemissagedust.
Detomidiini kasutamine koos ketamiiniga aeglustab paranemist.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Ketamiini toime võib indiviiditi suuresti varieeruda, seetõttu tuleb manustatavat annust loomale
individuaalselt kohandada, arvestades selliseid tegureid nagu vanus, terviseseisund ning soovitud
anesteesia sügavus ja kestus. Toimet on võimalik pikendada vähendatud algannuse korduva
manustamisega.
Manustada võib veenisiseselt (hobustel ja veistel) ja lihasesse (sigadel, koertel ja kassidel), kassidel ka
naha alla.
Täiskasvanud suurloomadel on soovitatav veenisisene manustamine.
Kasutamine koos teiste ravimitega: enne ketamiini manustamist veenduda, et loom oleks piisavalt
rahustatud.
 
HOBUSED
Piisavaks anesteetiliseks toimeks on vajalik premedikatsioon rahustiga:
Anesteesia esilekutsumine
Detomidiiniga
20 µg/kg detomidiini i.v., millele järgneb 5 minuti pärast 2,2 mg/kg ketamiini kiirelt i.v. (2,2 ml / 100
kg).
Toime saabub järk-järgult, lamama jäämine võtab umbes 1 minuti, anesteetikumi toime kestab umbes
10–15 minutit.
 
Ksülasiiniga
1,1 mg/kg ksülasiini i.v., selle järel 2,2 mg/kg ketamiini i.v. (2,2 ml / 100 kg).
Toime saabub järk-järgult umbes 1 minuti jooksul, anesteetikumi toime kestab 10–30 minutit, kuid
tavaliselt alla 20 minuti.
Pärast süsti heidab hobune spontaanselt pikali ja lisaabi ei vaja. Lihaste lõdvestamise vajadusel võib
lamavale hobusele manustada lihasrelaksante kuni esimeste lõdvestumise märkide tekkimiseni.
 
VEISED
Kontrollimatu pikaliviskamise ja võimalike erutussümptomite ning anesteesia võimendamise
vältimiseks on soovitatav kasutada rahustavat premedikatsiooni. Et vältida külili- või selililamamisest
põhjustatud hüpoksiat, võib hapnikku manustada läbi nasaalse toru.
 
Anesteesia esilekutsumine
Ksülasiiniga
0,14–0,22 mg/kg ksülasiini i.v./i.m., selle järel 2–5 mg/kg ketamiini i.v. (2–5 ml / 100 kg).
Toime saabub umbes 1 minutiga, anesteetikumi toime kestab umbes 30 minutit.
Toodud annuse alumist piiri tuleb kasutada ksülasiini manustamisel veeni. 
 
SEAD
 
Anesteesia esilekutsumine
Asaperooniga
15–20 mg/kg ketamiini i.m. (1,5–2 ml / 10 kg) ja 2 mg/kg asaperooni i.m.
2 mg/kg asaperooni ja 20 mg/kg ketamiini järjestikusel i.m. manustamisel saabub 4–5 kuu vanustel
sigadel anesteesia keskmiselt 29 minutiga ning kestab umbes 27 minutit.
 
KOERAD
Ketamiini ei tohi koertel kasutada ainsa anesteetikumina, sest see põhjustab tõusnud lihastoonust ja
koordineerimatuid lihaskontraktsioone.
 
Anesteesia esilekutsumine
Medetomidiiniga
40 µg/kg medetomidiini i.m., selle järel 5–7,5 mg/kg ketamiini i.m. (0,5–0,75 ml / 10 kg).
Toime kestab 30–50 minutit ja sõltub annuse suurusest.
 
Ksülasiiniga
2 mg/kg ksülasiini i.m., millele järgneb 10 minuti pärast 10 mg/kg ketamiini i.m. (1 ml / 10 kg).
Üle 25 kg kaaluvatel koertel vähendada ksülasiini annust 1,3 mg/kg-ni.
Toime saabub tavaliselt 10 minuti jooksul ja kestab umbes 30 minutit.
 
KASSID
Ketamiini on võimalik kasutada ainsa anesteetikumina, kuid soovimatute psühhomotoorsete toimete
ärahoidmiseks on soovitatav kasutada kombineeritud anesteesiat.
 
Ainsa anesteetikumina
11 mg/kg ketamiini i.m. looma kontrolli all hoidmiseks.
22–33 mg/kg ketamiini i.m. väiksemateks operatsioonideks ja tõrksate kasside kontrolli all
hoidmiseks.
Toime saabub tavaliselt 5 minuti jooksul ketamiini manustamisest ja kestab umbes 30–45 minutit.
 
Anesteesia esilekutsumine (anesteesia alla 1 tunni)
Medetomidiiniga
80 µg/kg medetomidiini i.m., selle järel 5–7,5 mg/kg ketamiini i.m. (0,25–0,4 ml / 5 kg).
Toime saabub tavaliselt 3–4 minutiga, kestab 30–60 minutit ja sõltub annuse suurusest.
 
Ksülasiiniga
1–2 mg/kg ksülasiini i.m./s.c. ja 10–20 mg/kg ketamiini i.m./s.c. (0,5–1 ml / 5 kg).
Kui ketamiini kasutatakse suurimas annuses (20 mg/kg), tuleb ksülasiini kasutada väikseimas annuses
(1 mg/kg).
Toime saabub tavaliselt 5 minuti jooksul ketamiini manustamisest ja kestab vähemalt 30 minutit.
Väikeste ravimi koguste puhul on soovitatav annuse õigeks mõõtmiseks kasutada insuliini tüüpi
süstalt.
Kummikorki võib ohutult läbistada kuni 25 korda.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannustamine võib põhjustada südamearütmiat ja hingamisdepressiooni ning viia halvatuseni.
Vajaduse korral kasutada hingamise ja südametöö säilitamiseks sobivaid tehislikke meetodeid kuni 
piisava detoksifikatsiooni saavutamiseni. Farmakoloogiliste südamestimulantide kasutamine ei ole
soovitatav, kasutada neid ainult teiste võimaluste puudumisel.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
Hobused ja veised
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
 
Sead
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: üldanesteetikumid
ATCvet kood: QN01AX03.
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Ravim on tugev dissotsiatiivne anesteetikum. Ravim kutsub esile katalepsia koos amneesia ja
analgeesiaga: lihastoonus, sealhulgas kõri- ja neelurefleksid säilivad. Südamerütm kiireneb, vererõhk
tõuseb ja südametöö säilib, respiratoorset depressiooni märgatavalt ei esine.
Kõik need omadused võivad muutuda ravimi kombineerimisel teiste ravimitega.
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
Ketamiin jaotub organismis kiiresti ja täielikult. See läbib platsenta, kuid kontsentratsioonid lootes on
palju väiksemad kui emaslooma veres. Verevalguga seondumine on umbes 50%. Kudedes jaotumine
on ebaühtlane, kõige suuremaid kontsentratsioone on leitud maksast ja neerudest. See metaboliseerub
kiiresti ja täielikult, kuid metabolism erineb indiviiditi ja loomaliigiti. Eritumine toimub peamiselt
neerude kaudu.
Hobustel (pärast ühekordset 2,2 mg/kg IV ketamiini annust) on täheldatud Cmax-i väärtuses
685 ±147 ng/ml ja Tmax saavutatakse 2 tunni pärast. Veistel (pärast ühekordset 5 mg/kg IV annust) on
Cmax 18,135 ng/ml, ja Tmax = 0,083 h. Sigadel on täheldatud Cmax-i 11,6 µg/ml ja Tmax saavutatakse
5 minutit pärast ühekordset 15 mg/kg IM annust. Koeral ja kassil on pärast 20 mg/kg IV manustamist
suurim sisaldus kudedes 42% algannusest, Tmax saavutatakse 10 minutiga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Bensetooniumkloriid
Süstevesi
 
6.2 Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida konteinerit väliskarbis valguse eest kaitstult.
Pärast esmakordset avamist mitte hoida temperatuuril üle 25 °C.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Läbipaistev I tüüpi (Ph. Eur.) klaasviaal I tüüpi (Ph. Eur.) bromobutüülist punnkorgiga ja
alumiiniumkattega.
Pakendi suurused: 1 × 10 ml, 5 × 10 ml, 1 × 50 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Richter Pharma AG
Feldgasse 19
A-4600 Wels
Austria
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1970
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.05.2016
 
10 TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata. 
 

 

Kasutaja
Salasõna