Antidoodid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
Anesteetikumid
Müorelaksandid
Uinutid ja rahustid
Antidoodid
Eutanaasia preparaadid
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QV03AB90
Toote nimetus: ANTISEDAN VET INJ 5MG/ML 10ML / 1087118
Toimeaine: atipamesool
Tootja: Orion Corporation 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS 
 
Antisedan Vet, 5 mg/ml süstelahus 
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 
 
Toimeaine: Atipamesoolvesinikkloriid 5 mg/ml Abiained: Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1 mg/ml Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1. 
 
3. RAVIMVORM 
 
Süstelahus. Läbipaistev värvitu lahus. 
 
4. KLIINILISED ANDMED 

4.1. Loomaliigid 
 
Koer ja kass. 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid 
 
Medetomidiini või deksmedetomidiini rahustava ja muude toimete lõpetamine koertel ja kassidel. 
 
4.3. Vastunäidustused 
 
Ei ole. 
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta 
 
Pärast Antisedan Vet’i manustamist tuleb loomadel lasta võimalikult vaikses kohas puhata. 
 
4.5. Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel Atipamesooli ei tohi manustada enne 30…40 minuti möödumist juhul, kui loomadele manustati ketamiini koos Domitor Vet’i või Dextomitor’iga. Kui Domitor Vet’i või Dexdomitor’i toime kõrvaldatakse varem, võib allesjääv ketamiini toime põhjustada krampe. Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Vältida preparaadi kokkupuudet naha või limaskestadega. Kui see siiski juhtub, tuleb nahka või limaskesta koheselt veega loputada. 
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Kõrvaltoimeid esineb väga harva. Väga harva on täheldatud oksendamist või tugevat süljevoolu, hingeldamist ja roojamist. Vähestel loomadel on täheldatud kiiresti mööduvat üliärksust ja tahhükardiat. 
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil 
 
Kuna Antisedan Vet’i kasutamist tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt uuritud, siis ei soovitata preparaati tiinetel või lakteerivatel loomadel kasutada. 
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Mittespetsiifilised tsentraalsed stimulaatorid (nt 4-aminopüridiin) potentseerivad atipamesooli äratavat toimet. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis 
 
Manustatakse intramuskulaarselt (i.m.) või subkutaanselt (s.c.). Toime saabub kiiremini pärast intramuskulaarset manustamist. Annust võib vajadusel korrata. Antisedan Vet`i manustatakse 15…60 min pärast medetomidiini või deksmedetomidiini manustamist. Loom saavutab normaaloleku 5…10 minuti jooksul. 
 
Koera Antisedan Vet’i annus milliliitrites on sama kui Domitor Vet’i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annus. Antisedan Vet’i annus milliliitrites on üks viiendik (1/5) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvutatuna on Antisedan Vet’i annus võrreldes Domitor Vet’i annusega viiekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes kümnekordne.
 
Kassi Antisedan Vet’i annus milliliitrites on pool Domitor Vet’i või Dexdomitor 0,5 mg/ml annusest ning üks kümnendik (1/10) Dexdomitor 0,1 mg/ml annusest. Mikrogrammides arvutatuna on Antisedan Vet’i annus võrreldes Domitor Vet’i annusega kahe- ja poolekordne ja Dexdomitor 0,5 mg/ml ning Dexdomitor 0,1 mg/ml annusega võrreldes viiekordne. 
 
Koerad: 
Domitor Vet annus Dexdomitor 0,5 mg/ml annus Dexdomitor 0,1 mg/ml annus Antisedan Vet annus
1000 µg/m2                 500 µg/m2                                  500 µg/m2                                5000 µg/m2 
40 µg/kg                       20 µg/kg                                      20 µg/kg                             200 µg/kg 
(KM kohta)           (KM kohta)                               (KM kohta)                    (KM kohta)
= 0,4 ml/10 kg          = 0,4 ml/10 kg                     = 2,0 ml/10 kg                 = 0,4 ml/10 kg
 
Kassid: 
Domitor Vet annus  Dexdomitor 0,5 mg/ml annus  Dexdomitor 0,1 mg/ml annus  Antisedan Vet annus
80 µg/kg                                 40 µg/kg                              40 µg/kg                             200 µg/kg 
(KM kohta)                      (KM kohta)                         (KM kohta)                      (KM kohta)
= 0,4 ml/5 kg                    = 0,4 ml/5 kg               = 1,0 ml/3 kg*                    = 0,2 ml/5 kg 
                                                                                                                                     0,1 ml/3 kg
 
* Kassidele kehakaaluga üle 3 kg soovitatakse kasutada Dexdomitor 0,5 mg/ml. Antisedan Vet’i võib kasutada äratamisel ka siis, kui loom on uinutatud ketamiini ja Domitor Vet’i või Dexdomitor’i kombinatsiooniga. Annus on sama kui äratamisel pärast Domitor Vet’i või Dexdomitor’i kasutamist ainsa ravimina; siiski ei tohi Antisedan Vet’i manustada enne 30...40 minuti möödumist pärast ketamiini manustamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel 
 
Üleannustamine põhjustab ülierutuvust ja tahhükardiat. Need nähud on tavaliselt kerged ja mööduvad iseenesest mõne tunni jooksul ning seetõttu pole vastav ravi tavaliselt vajalik. 4.11. Keeluaeg Ei rakendata. 
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED 
 
Farmakoterapeutiline rühm: antidoot, α2 -adrenotseptori antagonist ATCvet kood: QV03AB90 
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused 
 
Atipamesool on tugevalt ja selektiivselt α2 -retseptoreid blokeeriv aine (α2 -antagonist), mis suurendab mediaator noradrenaliini vabanemist nii kesk- kui perifeerses närvisüsteemis. Selle tulemusel suureneb sümpaatiline närvitegevus ja aktiveerub kesknärvisüsteem. α2 -antagonist atipamesool elimineerib (või inhibeerib) α2 -retseptorite agonisti, medetomidiini või deksmedetomidiini toime. Seetõttu taastab atipamesool kiiresti koera ja kassi normaalse oleku pärast medetomidiini või deksmedetomidiini kasutamist: loomad ärkavad ja suudavad kõndida. Atipamesooli toime hingamis- ja vereringesüsteemi on vähene, kuid manustades pärast rahustit (α2 - agonisti) põhjustab sümpaatilise tegevuse aktiveerumine pulsi kiirenemise ja vererõhu tõusu. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed 
 
Atipamesool imendub pärast lihasesisest manustamist kiiresti, maksimaalne kontsentratsioon kesknärvisüsteemis saabub 10…15 minuti jooksul. Jaotusruumala(Vd) on 1...1,25 l/kg pärast i.v. või i.m. manustamist. Atipamesooli poolväärtusaeg koeral on ligikaudu 2,6 tundi. Atipamesool oksüdeeritakse peamiselt maksas, väike osa metüülitakse neerudes. Põhiosa metaboliitidest eritub uriini kaudu. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED 

6.1. Abiainete loetelu 
 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Naatriumkloriid Süstevesi 
 
6.2. Sobimatus 
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega. 
 
6.3. Kõlblikkusaeg 
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Säilitamise eritingimused puuduvad. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis 
 
10 ml I tüüpi klaasviaal, millel on bromobutüülkummist kork fluoritud polümeerkattega. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel 
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI 
 
Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Soome 
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
1452 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV 
 
02.02.2007 / 26.04.2012 
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV 
 
August 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata. Kuuluvus: retseptiravim
 

 

Kasutaja
Salasõna