Eutanaasia preparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
Anesteetikumid
Müorelaksandid
Uinutid ja rahustid
Antidoodid
Eutanaasia preparaadid
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QN51AA01
Toote nimetus: EXAGON 400MG/ML INJ 100ML N1 / 1612437
Toimeaine: pentobarbitaal
Tootja: Richter Pharma AG 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Exagon, 400 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab: 
 
Toimeaine:
Pentobarbitaalnaatrium 400 mg
(vastab 364,6 mg pentobarbitaalile)
 
Abiained:
Propüleenglükool 200 mg
Etanool (96%) 80 mg
Bensüülalkohol (E1519) 20 mg
Patentsinine V (E131) 0,01 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, sinine lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Hobune, poni, veis, siga, koer, kass, mink, tuhkur, küülik, jänes, merisiga, hamster, rotid, hiired, kodulinnud, tuvid, linnud, maod, kilpkonnad, sisalikud, konnad. 
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Eutanaasia
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada inim- või loomatoiduks kasvatatavatel loomadel. 
Mitte kasutada anesteesiaks. 
Mitte kasutada merikilpkonnadel kehaõõne siseselt, kuna surmaaeg võib võrreldes veenisisese manustamisega ebavajalikult pikeneda.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vähendamaks erutuse riski tuleb eutanaasiat läbi viia vaikses kohas. 
 
Pentobarbitaali veenisisene manustamine võib põhjustada erutusnähtusid mitmetel loomaliikidel, mistõttu tuleb kasutada sobivat sedatsiooni, kui veterinaararst seda vajalikuks peab. Perivaskulaarse manustamise vältimiseks tuleb rakendada täiendavaid meetmeid (nt kasutada veenisisest kateetrit). 

Intraperitoneaalne manustamine võib pikendada toime saabumist ning suurendab erutuse riski. Intraperitoneaalset manustamist tohib kasutada ainult pärast sobivat sedatsiooni. Vältida tuleb manustamist põrna või vähese absorptsioonivõimega organitesse/kudedesse. See manustamisviis on sobiv ainult väikeimetajatele. 
 
Intrakardiaalset manustamist tohib kasutada ainult juhul, kui loomad on tugevas sedatsioonis, teadvusetud või anesteseeritud. 
 
Intrapulmonaarne manustamine võib põhjustada toime pikenenud avaldumisaega ja suurendada lõigus 4.6 märgitud kõrvaltoimete riski ning seda tuleb hoida juhtudeks, kus teised manustamisteed ei ole võimalikud. Intrapulmonaarset manustamist võib kasutada ainult kodulindudel, tuvidel, lindudel, madudel, kilpkonnadel, sisalikel ja konnadel. Loomad peavad enne selle manustamistee rakendamist olema tugevas sedatsioonis, teadvusetud või anesteseeritud. Intrapulmonaarset manustamist ei tohi kasutada teistel loomaliikidel.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Preparaadi juhuslikul manustamisel loomale, kellele ei soovita eutanaasiat teha, tuleb rakendada järgnevaid meetmeid: kunstlik hingamine, hapniku manustamine, analeptikumide kasutamine. 
 
Eutaneeritud loomade söömine teiste loomade poolt võib kaasa tuua mürgistuse, anesteesia ja isegi surma. Barbituraadid on korjustes äärmiselt püsivad ja on väga stabiilsed ka küpsetamistemperatuuril. Teisese mürgistuse riski tõttu ei tohi eutaneeritud looma sööta teistele loomadele, vaid tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele viisil, et teistel loomadel puuduks juurdepääs korjusele. 
 
Hobused, veised:
Hobustel ja veistel peab eutanaasiaeelse sügava sedatsiooni saavutamiseks kasutama sobivat premedikatsiooni ning valmis peab olema alternatiivne eutanaasiameetod. 
 
Sead:
Üksikjuhtudel – iseäranis madala tundlikkusega loomade puhul – võib manustamise ajal ilmneda ärevust/erutust, mille tagajärjeks on ravimi juhuslik paravenoosne manustamine. Kuna ohutu veenisisene süstimine sigadele on raskendatud, on enne pentobarbitaali i.v. manustamist soovituslik piisav sedatsioon. Intrakardiaalset manustamist tohib kasutada ainult juhul kui loom on tugevas sedatsioonis, teadvusetu või anesteseeritud. Marginaalse kõrvaveeni kaudu manustamist tuleb vähemalt alguses teostada ilma fikseeringuta. Loomad peavad olema abistaja jalgade vahel kindlalt kinni. Kui fikseering osutub vajalikuks, tuleb kasutada kärsaköit.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
Pentobarbitaal on tugev ravim, mis on inimesele toksiline – tuleb rakendada erilist ettevaatust, vältimaks juhuslikku allaneelamist ja iseendale süstimist. Seda veterinaarravimit tohib iseendale süstimise välistamiseks kanda ainult ilma nõelata süstlas.
Pentobarbitaali süsteemne imendumine (sh imendumine läbi naha või silmade) põhjustab sedatsiooni, kutsub esile une ja respiratoorse depressiooni. 
Pentobarbitaali kontsentratsioon preparaadis on selline, et preparaadi juhuslikul süstimisel või allaneelamisel võib see ka väga väikeste koguste juures nagu 1 ml, tekitada inimesele tõsiseid kesknärvisüsteemi häireid. 1 g pentobarbitaalnaatriumi annus (võrdne 2,5 ml preparaadiga) on teadaolevalt inimestele surmava toimega. 
 
Vältida tuleb otsest kontakti naha ja silmadega, sh kätelt silma sattumist.
 
Preparaadi käsitsemisel kandke sobivaid kaitsekindaid – pentobarbitaal võib imenduda läbi naha ja limaskestade. 
See preparaat võib põhjustada ka silmade ja naha ärritust ning samuti ka ülitundlikkusreaktsioone (pentobarbitaali ja bensüülalkoholi sisalduse tõttu). Inimesed, kes on pentobarbitaali suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet selle veterinaarravimiga vältima. 
 
Seda veterinaarravimit tohib kasutada üksnes assisteeriva isiku juuresolekul, kes saab aidata juhusliku kokkupuute korral ravimiga. Kui assisteerivatel isikutel puudub meditsiiniline haridus, tuleb neid teavitada preparaadiga seotud riskidest.
 
Ravimiga kokkupuute korral tuleb rakendada järgmisi meetmeid:
 
Nahk – pesta koheselt veega ja seejärel korralikult vee ja seebiga. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
Silmad - loputada koheselt rohke puhta veega. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
Allaneelamise korral – loputada suud. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Hoida end soojas ning puhata.
 
Juhuslik süstimine iseendale – otsida VIIVITAMATULT arstiabi (võtta pakendi infoleht endaga kaasa), teavitada meditsiiniasutusi barbituraadimürgitusest. Patsienti ei tohi jätta järelvalveta. 
 
MITTE JUHTIDA sõidukit, sest võib esineda sedatsiooni. 
 
Preparaat on tuleohtlik. Hoida seda süüteallikatest eemal. Mitte suitsetada. 
 
Arstile: hoida hingamisteed avatuna ja teostage sümptomaatilist ja toetavat ravi.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Süstimisjärgselt võib esineda lihastõmblusi. Veistel võib pentobarbitaali alla soovitusliku annuse manustamise korral ilmneda harvadel juhtudel hingeldamist. Perivaskulaarsel manustamisel võib surm edasi lükkuda. Perivaskulaarsel või subkutaansel manustamisel võib tekkida koeärritus. Intrapulmonaarne manustamine võib tõenäoliselt põhjustada köhimist, hingeldamist ja hingamisdepressiooni. Pentobarbitaalil on omadus anesteesia saavutamise ajal ärevust põhjustada. Premedikatsioon/sedatsioon vähendab oluliselt erutuse tekkeriski anesteesia saavutamise ajal.  
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutust tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil ei ole uuritud. Kasutada vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Kesknärvisüsteemi pärssivad ained (narkootikumid, fentotiasiinid, antihistamiinikumid jne) võivad suurendada pentobarbitaali toimet. 
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Veenisisene manustamine on eelistatuim valik ja vastavalt loomaarsti hinnangule tuleb vajadusel kasutada sobivat sedatsiooni. Hobustel ja veistel on premedikatsioon kohustuslik. 
Kui veenisisene manustamine on keeruline, võib ainult tugeva sedatsiooni või anesteesia mõju all manustada preparaati intrakardiaalselt. Ainult väikeloomadele võib alternatiivse viisina manustada preparaati intraperitoneaalselt, kasutades eelnevalt sobivat sedatsiooni. 
Intrapulmonaarset manustamist tuleb kasutada ainult viimase abinõuna ja üksnes juhul, kui loom on sügavas sedatsioonis, teadvusetu või anesteseeritud ning ei reageeri mürgi toimele. Seda manustamisteed võib kasutada üksnes kodulindudel, tuvidel, lindudel, madudel, kilpkonnadel, sisalikel ja konnadel. 
 
Kasutatav annus sõltub loomaliigist ja manustamisteest. Seetõttu on oluline hoolikalt järgida annustamisskeemis kirjeldatud juhiseid.
Veenisisene süstimine lemmikloomadele tuleb läbi viia katkematu süstina kuni looma teadvuse kadumiseni. 
 
Lindude puhul on manustamisel eelisvalikuks veenisisene süst. Kui veenipunktsiooni ei õnnestu sooritada (nt verevalumi, südameveresoonkonna kollapsi tõttu), võib kaaluda intrapulmonaarset manustamist. Lindudel teostatakse intrapulmonaarset süsti kanüüli sisestamisega dorsoventraalsel suunal otse kopsu, selgroo vasakul või paremal küljel (3. või 4. intrakostaalsesse segmenti selgroo ja abaluu vahel).
 
Hobustel, veistel ja sigadel tuleb pentobarbitaali süstida kiiresti. 
 
Sigadel tuleb lihtsamaks ja valutumaks süstiks marginaalsesse kõrvaveeni lahjendada preparaati steriilse isotoonilise naatriumkloriidi (0,9 %) lahusega suhtega 1:1. Järgida tuleb veterinaarravimite lahjendamise riiklike juhiseid. 
 
Hobused, ponid
 
1 ml 4,5 - 5 kg kehamassi kohta kiire veenisisese boolusena. 

Veised
1 - 2 ml 10 kg kehamassi kohta kiire veenisisese boolusena. 
 
Sead
Manustatavad kogused:
 
Vena cava cranialis: kiire veenisisene boolus
0,1 ml/kg loomadel kehamassiga > 30 kg
0,2 ml/kg loomadel kehamassiga < 30 kg
 
Marginaalne kõrvaveen: kiire veenisisene boolus, vajalik on lahjendamine steriilse isotoonilise (0,9%) naatriumkloriidi lahusega suhtes 1:1.
0,1 ml/kg loomadel kehamassiga > 30 kg
0,2 ml/kg loomadel kehamassiga < 30 kg
 
Intrakardiaalne manustamine:
0,1 ml/kg loomadel kehamassiga > 30 kg
0,2 ml/kg loomadel kehamassiga < 30 kg
 
Manustamisteed:
Loomad on liigitatud kehamassi ja manustamistee alusel:
 
Põrsad (kuni 8 kg):
Intravenoosne (Vena cava cranialis) või intrakardiaalne manustamine.
 
Võõrutatud põrsad (8 - 25 kg), kasvavad põrsad (25 - 40 kg), nuumsead (40 - 100 kg):
Intravenoosne (Vena cava cranialis või marginaalne kõrvaveen) või intrakardiaalne manustamine.
 
Kuldid ja emised (üle 100 kg):
Intravenoosne manustamine (marginaalne kõrvaveen).

Fikseerimine:
Võimalusel tuleb fikseerimisest hoiduda või üritada seda vähendada miinimumini.
Kui fikseerimine on vajalik, tuleb kasutada kärsaköit. 
 
Koerad
Intravenoosne manustamine: katkematu süstina (umbes 1,2 ml/sekundis) kuni looma teadvuse kadumiseni, seejärel manustada ülejäänu kiire boolusena:
1 ml 3 - 5 kg kehamassi kohta. 
 
Intrakardiaalne ja intraperitoneaalne manustamine:
1 ml 3 - 4 kg kehamassi kohta. 
 
Kassid
Intravenoosne manustamine: katkematu süstina kuni looma teadvuse kadumiseni, seejärel manustada ülejäänu kiire boolusena:
1 ml 2 - 3 kg kehamassi kohta. 
 
Intrakardiaalne ja intraperitoneaalne manustamine:
1 ml ühe kg kehamassi kohta.
 
Naaritsad, tuhkrud
1 ml looma kohta intravenooselt. 
 
1 ml looma kohta intrakardiaalselt, süstituna pika kanüüliga (umbes 4 cm) kraniaalselt ja rinnakust veidi dorsaalse suunaga.
 
Küülikud, jänesed, merisead, hamstrid, hiired, rotid
1 ml 1 - 2 kg kehamassi kohta intravenooselt, intrakardiaalselt.
 
1 ml 0,5 - 1 kg kehamassi kohta intraperitoneaalselt. 
 
Kodulinnud, tuvid, linnud
1 - 2 ml ühe kg kehamassi kohta intravenooselt.
 
1 - 2 ml ühe kg kehamassi kohta intrapulmonaarselt. 

Maod, kilpkonnad, sisalikud, konnad
Sõltuvalt looma suurusest, süstida 0,5 - 1 ml rindkereõõnde südame lähedusse; surm peaks saabuma eeldatavalt umbes 5 - 10 minuti möödudes. 
 
Korki ei tohi süstlaga läbistada rohkem kui 25 korda. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
Rakendada asjakohased meetmed tagamaks, et korjused või preparaadiga süstitud loomade söödavad osad ei satuks toiduahelasse ning neid ei tarvitata inimtoiduks ega söödetaks teistele loomadele.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: eutanaasiaks kasutatavad barbituraadid 
ATCvet kood: QN51AA01

5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Pentobarbitaal on barbituurhappe derivaatide rühma kuulub narkootiline aine. Veenisiseselt süstituna on LD50 koertel ja kassidel ligikaudu 40 - 60 mg/kg.
Loomadele manustatakse eutanaasiaks äärmiselt suuri annuseid. Soojaverelistel loomadel on koheseks toimeks teadvuse kadumine, millele järgneb sügav anesteesia ja sellele järgneb surm. Hingamine katkeb ja sellele järgneb kiiresti südameseiskumine. 
Kõigusoojastel loomadel võib surma saabumine sõltuvalt imendumiskiirusest ja ravimi metabolismist pikeneda.

5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pentobarbitaali jaotumine organismis on küllaltki ühtlane. Suurimaid kontsentratsioone on leitud maksas, kumuleerumist rasvkoesse ei ole täheldatud. 
Pentobarbitaal läbib platsentaarbarjääri ja eritub ka rinnapiima. 
Teatatud on, et eliminatsiooni poolväärtusajaks väiksematel mäletsejatel on umbes 1 tund, kassidel 2 - 7,5 tundi ja koertel 7 - 12,5 tundi. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519)
Patentsinine V (E131)
Etanool (96%)
Propüleenglükool
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada, välja arvatud steriilse isotoonilise naatriumkloriidi (0,9%) lahusega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
1:1 lahjendatud sigade marginaalsesse kõrvaveeni veenisisese süstelahuse kõlblikkusaeg: 2 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25C. 
Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarbis II tüüpi läbipaistvast klaasviaal, suletud bromobutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakendi suurused: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Richter Pharma AG,
Feldgasse 19,
4600 Wels,
Austria
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1822
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.03.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Preparaati võivad manustada ainult veterinaararstid.
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
Kasutaja
Salasõna