Eutanaasia preparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
Anesteetikumid
Müorelaksandid
Uinutid ja rahustid
Antidoodid
Eutanaasia preparaadid
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QN51AX80
Toote nimetus: T61 INJ. 50ML N1/1109359
Toimeaine: embutramiid + tetrakaiin + mebesooniumjodiid 
Tootja: Intervet International B.V.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
T61, süstelahus.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeained:
 
Embutramiidi                            200 mg
Tetrakaiinvesinikkloriidi               5 mg (vastab 4,4 mg tetrakaiinile)
Mebesooniumjodiidi                  50 mg
 
Abiained:
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu süstelahus.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Hobune, veis, siga, koer, kass.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Loomade eutanaasiaks.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada teadvusel loomadel.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
T61 tuleb kasutada ainult teadvusetutel (uimastatud või üldanesteesias) loomadel, et vältida teadvusel looma võimalikku lämbumist ebasoodsatel tingimustel kasutamisel või imendumisel.
T61 kasutamise  ajal tuleb olla eriti hoolikas.
Intravenoosse süstimise ajal tuleb tagada kogu annuse korrektne veresoonesisene süstimine. Kasulikuks võib osutuda veenikateetri kasutamine.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Vältida otsest kokkupuudet veterinaarravimiga.
Saastunud riided tuleb koheselt seljast ära võtta.
Ravimi otsese kokkupuute korral lahtise haava või limaskestaga pesta piirkonda koheselt rohke vee ja seebiga.
Juhuslikul süstimisel iseendale pesta haava koheselt rohke vee ja seebiga ning pigistada torkekohta.
Vältida kontakti silmadega, sest preparaat on äärmiselt toksiline silmadele. Juhuslikul silma sattumisel loputada silmi koheselt mitme minuti jooksul puhta veega.
Juhusliku ravimi sattumisel nahale, silma või süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Võimalikud antidoodid on neostigmiin ja ravi N-atsetüültsüsteiiniga (maksakahjustuste vastu).
Soovitatav on manustamise ajal kanda kaitsekindaid.
 
Seda preparaati tohib loomale manustada ainult veterinaararst.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harvadel juhtudel on teatatud krampide või ärevusseisundi tekkest.
Südame seiskumine võib edasi lükkuda.
 
Märkus: T61 kasutamine põhjustab histopatoloogilisi leide nagu endoteeli kahjustused, kopsupais, kopsuturse ja hemolüüs.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinetel loomadel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Koer
Intravenoosselt:            0,3-0,5 ml kg kehamassi kohta
Intrapulmonaarselt:       7,0-10,0 ml kuni 10 kg koerale
                                               13,0-20,0 ml üle 10 kg koerale
 
Kass
Intrapulmonaarselt:       1,0 ml mõnepäevastele kassipoegadele
                                               3,0 ml kuni 6 kuu vanustele kassidele
                                               5,0 ml üle 6 kuu vanustele kassidele
                                               10,0 ml üle 5 kg kaaluvatele kassidele
 
Hobune, veis, siga
Intravenoosselt:            4,0-6,0 ml 50 kg kehamassi kohta
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Mitte kasutada inimtoiduks mõeldud loomadel.
T61-ga hukatud loomi käsitletakse ohtlike jäätmetena.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: ained loomade eutanaasiaks
ATCvet kood: QN51AX80
 
Embutramiid on tugeva narkootilise toimega. Manustatuna koerale intravenoosselt annuses 15 mg kg kehamassi kohta põhjustab anesteesia; annuses 25 mg kg kehamassi kohta põhjustab kohese ja täieliku anesteesia.
Mebesooniumjodiidil on kuraaretaoline toimemehhanism. Ta toimib blokeerides impulsside ülekandumist närvilõpmetelt lihaskiududele. Sõltuvalt annusest paralüüsuvad esmalt jäsemelihased, seejärel kere- ja hingamislihased. Surm saabub hapnikupuuduse ja tsirkulatoorse kollapsi tagajärjel. Koeral tekib kuraareefekt 1...2 mg kg kehamassi kohta manustamisel intravenoosselt.
Tetrakaiinvesinikkloriidil on anesteetiline toime.
Nende kolme toimeaine kombinatsioon põhjustab kiire eutanaasia ilma ärrituseta.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Dimetüülformamiid
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
50 ml pruunist klaasist viaalid kummist korgiga ja alumiiniumkattega.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1136
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.04.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
Kasutaja
Salasõna