Uinutid ja rahustid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
Anesteetikumid
Müorelaksandid
Uinutid ja rahustid
Antidoodid
Eutanaasia preparaadid
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QN05CM92
Toote nimetus: XYLAZINE 2% 20MG/ML 30ML / 1103263
Toimeaine: ksülasiin
Tootja: Alfasan International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Xylazine 2%, süstelahus.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeaine:
1 ml süstelahust sisaldab ksülasiini (vesinikkloriidina) 20 mg.

Abiaine(d):
Bensetooniumkloriid 0,11 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstelahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Veis, hobune, koer, kass.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Sedatsiooniks ja üldanesteesia komponendina.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada viimasel tiinuskuul ning südame- ja kopsuprobleemide korral.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole teada.

4.5. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul allaneelamisel või süstimisel iseendale, pöörduda koheselt arsti poole ning näidata pakendi
infolehte. MITTE JUHTIDA SÕIDUKIT, kuna võib tekkida sedatsioon või ilmneda muutused
vererõhus.
Vältida kontakti naha, silmade ja limaskestaga.
Preparaadi kokkupuutel nahaga pesta nahka koheselt rohke veega.
Eemaldada saastunud riided, mis on otseses kontaktis nahaga.
Juhuslikul preparaadi sattumisel silma loputada silma rohke puhta veega. Sümptomite ilmnemisel
kontakteeruda arstiga.
Rasedad naised peavad kasutama preparaati erilise ettevaatusega, et vältida juhuslikku enesele
süstimist. Juhuslik süstimine iseendale võib tekitada emaka kontraktsioone ning langetada loote
vererõhku.

Nõuanne arstidele:
Ksülasiin on alfa2-adrenoretseptori agonist, pärast absorbeerumist võivad ilmneda kliinilised tunnused
nagu doosist sõltuv sedatsioon, hingamisdepressioon, bradükardia, hüpotensioon, suu kuivamine,
hüperglükeemia. Samuti on täheldatud ventrikulaarset arütmiat. Respiratoorsete ja hemodünaamiliste
sümptomite korral tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Bradükardia ja vähenenud hingamismaht. Polüuuria, salivatsioon, puhitus ja vatsa motoorika
pärssumine.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Kasutamine tiinuse ajal ei ole soovitav.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Mitte kasutada ksülasiini koos trankvillisaatoritega. Preparaate, millel on teadaolev
hingamisdepressiooni või apnoed tekitav toime, manustada madalamates doosides.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Veis: intramuskulaarselt 0,05…0,2 mg ksülasiini kg kehamassi kohta:
sedatsiooniks: 0,05 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,25 ml preparaati 100 kg kehamassi kohta);
väiksemad kirurgilised protseduurid: 0,1 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,50 ml preparaati 100 kg
kehamassi kohta);
suuremad kirurgilised protseduurid: 0,2 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (1,00 ml preparaati 100 kg
kehamassi kohta.
Hobune: intravenoosselt 0,6...1,0 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (3...5 ml/100kg kehamassi kohta).
Koer: intramuskulaaarselt 2 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,1 ml preparaati kg kehamassi kohta).
Kass: intramuskulaarselt 1 mg ksülasiini kg kehamassi kohta (0,05 ml preparaati kg kehamassi kohta).

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ksülasiini mõju antagoniseerimiseks on kasutatud koeral ja veisel doksapraami.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Veis, hobune:
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.
Piimale: 48 tundi.
Koer, kass:
Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Hüpnootilised ja sedatiivsed ained.
ATCvet kood: QN05CM92

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Ksülasiin, mittenarkootiline toimeaine, mis omab sedatiivset ja analgeetilist ning ka lihaslõõgastavat
toimet. Sedatiivsed ja analgeetilised omadused on seotud kesknärvisüsteemi depressiooniga. Peamine
farmakoloogiline toime saabub 10...15 minutit pärast intramuskulaarset manustamist.

5.2. Farmakokineetilised andmed

Veenisisesel manustamisel jaotub ksülasiin kiiresti erinevate kudede vahel. Ligikaudu 70% eritub
neerude kaudu ja 30% väljaheidetega; bioloogiliseks poolväärtusajaks on kaks kuni kolm tundi.
Peamisteks metaboliitideks eritatavas uriinis on glükuroniidi konjugaadid.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Bensetooniumkloriid, naatriumhüdroksiid, vesinikkloriidhape, süstevesi.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 28 päeva.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Pärast vahetu pakendi esmast avamist hoida külmkapis (2...8°C).

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Pruun klaasviaal (tüüp II) mahutavusega 30 ml. Viaalil on alumiiniumiga kaetud kummikork.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Alfasan International BV
Kuipersweg 9
3449 JA Woerden
Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1440

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

03.11.2006 / 27.02.2012

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Veebruar 2012

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.

Retseptiravim
 

Kasutaja
Salasõna