Vitamiinid, mineraalid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
Energiarohked pastad ja geelid taastumiseks
Vitamiinid, mineraalid
Liigeseid toetavad preparaadid
Viirushaigused
Karvapallipastad
Nahka toetavad preparaadid
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QB02BA01 
Toote nimetus: VITAMIN K1 INJ. 10MG/ML 50ML N1 / 1612189 (ET)
Toimeaine: fütomenadioon
Tootja: Bimeda Chemicals Export Ltd 
Kuuluvus: Retseptiga

 

PAKENDI INFOLEHT
Vitamin K1, 10 mg/ml süstelahus
 
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti
soovitusel.
 
1. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI
JA AADRESS
Ravimipartii vabastamise eest vastutav tootja:
Cross Vetpharm Group Ltd.
Broomhill Road
Tallaght
Dublin 24
Iirimaa
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Vitamin K1, 10 mg/ml süstelahus
 
3. TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS
Üks ml sisaldab:
Toimeaine:
Fütomenadioon 10 mg
Abiained:
Bensüülalkohol (säilitusaine) 9 mg
Butüülhüdroksüanisool (antioksüdant) 1 mg
Butüülhüdroksütolueen (antioksüdant) 1 mg
Selge kahvatukollane lahus.
 
4. NÄIDUSTUS(ED)
Vitamiin K1 süst on näidustatud varfariini või teiste kumariinide mürgistustega seotud
hüpoprotrombineemia raviks.
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
 
6. KÕRVALTOIMED
Mõnikord võivad intravenoossele manustamisele järgneda anafülaktilised ja muud
ülitundlikkusreaktsioonid. Sellelaadsete ravimite manustamisega on kaasnenud surmajuhtumeid, kuid
ei ole teada, kas need reaktsioonid olid põhjustatud fütomenadioonist või preparaadis sisalduvatest
pindaktiivsetest ainetest. Fütomenadiooni manustamiskohal võib manustamise järgselt esineda valu ja
paistetust.
Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes
mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.
 
7. LOOMALIIGID
Koduloomad.
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD
Intramuskulaarseks, subkutaanseks või aeglaseks intravenoosseks manustamiseks.
Koerad ja kassid: 0,25–2,5 mg/kg kehamassi kohta.
Suurloomad: 0,5–2,5 mg/kg kehamassi kohta
Igapäevast manustamist tuleb jätkata neli päeva.
Raske aneemia korral võib kasutada suurendatud annust kuni 5 mg kg kehamassi kohta nelja päeva
jooksul, millele järgneb suukaudne ravi vitamiiniga K1.
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

10. KEELUAEG
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.
Inimtoiduks tarvitatavaid loomi ei tohi tappa kuni 28 päeva jooksul pärast ravimi viimase annuse
manustamist.
Piimale: 7 päeva. Loomadelt ei tohi inimtoiduks piima lüpsta kuni 7 päeva jooksul pärast ravimi
viimase annuse manustamist.
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
12. ERIHOIATUSED
Erihoiatused iga loomaliigi kohta:
Ägeda verejooksu korral võib vajalik olla ka vereülekanne.
Fütomenadioon ei neutraliseeri hepariini antikoagulantset toimet.
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:
Intravenoosne süst tuleb teha aeglaselt.
Ravimit ei tohi kasutada, kui see on kihistunud või on tekkinud õlitilgad.
 
Tiinus, laktatsioon, munemisperiood:
Ei ole leitud, et vitamiin K1 läbiks kergesti platsentat. Kumariinimürgistusest tekkiva potentsiaalselt
eluohtliku verejooksu kontekstis ei ole vitamiin K1 manustamise riskid lootele märkimisväärsed.
 
Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:
Kuna vitamiin K1 toimib kumariini konkureeriva antagonistina, siis väheneb selle tõhusus kumariini
edasisel manustamisel.
 
Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):
Vitamiin K1 manustamisel suurtes annustes tromboosi ennetamiseks kasutatava kumariini toime
neutraliseerimiseks tekib patsiendil uuesti tromboosioht.
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos
majapidamisprügiga.
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Müügiloata veterinaarravim.
Kasutaja
Salasõna