Vitamiinid, mineraalid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
Energiarohked pastad ja geelid taastumiseks
Vitamiinid, mineraalid
Liigeseid toetavad preparaadid
Viirushaigused
Karvapallipastad
Nahka toetavad preparaadid
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QA11JB82
Toote nimetus: BIODYL INJ. 50ML / 1090280
Toimeaine: naatriumseleniit + tsüanokobalamiin + magneesiumaspartaat + kaaliumaspartaat
Tootja: Merial S.A.S.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Biodyl, süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Naatriumseleniiti 1 mg
Tsüanokobalamiini (B12 vit.) 0,5 mg
Kaaliumaspartaatsemihüdraati 10 mg
Magneesiumaspartaattetrahüdraati 15 mg
 
Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (E218) 1,40 mg
Propüülparahüdroksübensoaat (E216) 0,10 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, tumepunane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, lammas, siga, hobune, koer, kass
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Seleeni, kaaliumi, magneesiumi ja vitamiin B12 puudus ja sellest tingitud haigusseisundite ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te)
suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Seleeni potentsiaalse toksilisuse tõttu on oluline täpselt jälgida lõige 4.9 „Annustamine ja
manustamisviis“ ära toodud annustamisjuhendeid.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ainult veterinaarseks kasutamiseks
Pärast kasutamist pesta käed.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta piirkond seebi ja veega.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silmi veega 15 minuti jooksul.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harvadel juhtudel võivad süstekohas tekkida lokaalsed reaktsioonid nagu põletik. Samuti võib
täheldada anafülaksia-sarnaseid reaktsioone.
Hobustel võib lihasesisene manustamine põhjustada põletikulist reaktsiooni süstekohas, mis
möödub mõne päevaga.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringuid teratogeense ja embrüotoksilise toime kohta pole läbi viidud.
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustamisviisid
• Veis, siga, lammas, koer: intramuskulaarselt.
• Hobune: aeglaselt intravenoosselt.
• Kass: subkutaanselt.
 
Annustamine
• Täiskasvanud veised: 3 kuni 4 süsti annuses 20 ml iga 24 tunni järel i.m.
• Vasikad: 3 kuni 4 süsti annuses 10 ml iga 24 tunni järel i.m
• Lambad: 3 kuni 4 süsti annuses 2 ml iga 24 tunni järel i.m.
• Täiskasvanud sead: 3 kuni 4 süsti annuses 10 ml iga 24 tunni järel i.m.
• Põrsad: 3 kuni 4 süsti annuses 1 ml/10 kg kehamassi kohta iga 24 tunni järel i.m.
• Hobused: 4 kuni 5 süsti annuses maksimaalselt 20 ml iga 4 kuni 5 päeva tagant aeglaselt i.v.
• Koer: 3 kuni 4 süsti annuses 1 ml/10kg kehamassi kohta iga 24 kuni 48 tunni järel i.m.
• Kassid: 3 kuni 4 süsti annuses 1 ml /5 kg kehamassi kohta iga 24 kuni 48 tunni järel s.c.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vältida üleannustamist.
Seleeni üleannustamisel võivad ilmneda järgmised sümptomid: kiire ja korratu pulss, düspnoe,
kõhuvalu, polüuuria, tsüanoos, prostratsioon, depressioon, ataksia.
Üleannustamisel on ravi sümptomaatiline.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele, piimale: 4 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Vitamiinid koos mineraalainetega.
ATCvet kood: QA11JB82
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Biodyl on kombinatsioon neljast toimeainest, mis on raku loomulikud komponendid, välja
arvatud naatriumseleniit. Igal komponendil on oma spetsiifiline farmakodünaamiline aktiivsus.
Naatriumseleniit on koos E-vitamiiniga kaasatud respiratoorsesse ahelasse kuuluva ubikinooni
sünteesi. Lisaks on see kaasatud lihaskiudude metabolismi, olles ensüümi glutadioonperoksüdaasoksidoreduktaasi
koostises, mis katalüüsib peroksiidide lagundamist ja seega kaitseb
rakumembraane (peamiselt erütrotsüüte) ning säilitab hemoglobiini terviklikkust.
Tsüanokobalamiin (vitamiin B12) soodustab erütropoeesi, proteiinide sünteesi ja koliini ning
metioniini sünteesi, toimides lipotroofse faktorina ja metüleeriva ainena. B12-vitamiin on ka
aktiivne antipernitsioosne faktor ja osaleb luuüdi ebaküpsete rakkude nukleiinhappe sünteesis.
Aspargiinhape, mis sisaldub Biodyl`is kahe soolana (kaalium- ja magneesiumaspartaadina), on
aminohape, mis on oluline vaheainevahetuses:
- toimib oksaloatseethappe generaatorina ja reaktiveerib Krebsi tsükli, kui muutused
rakkude oksüdatiivses metabolismis võivad põhjustada metaboolse atsidoosi tekke ohu.
- on tähtis komponent ureogeneesis, kindlustades kehas äärmiselt toksiliste NH3 radikaalide
neutraliseerimise;
- avaldab südame lihaskiududele antikoagulantset ja entroopilist toimet.
Kaaliumi- ja magneesiumioonid on vajalikud raku elektrolüütide tasakaalusaavutamiseks.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Naatriumseleniidi imendumine pärast lihasesisest manustamist on kiire (maksimaalne
plasmakontsentratsioon saavutatakse 1...2 tunni jooksul). Seleen seotakse suures osas
plasmaproteiinidega ning jaotatakse seejärel erinevate organite vahel. Eriti kõrge kontsentratsioon
saavutatakse neerudes, maksas ja südames. Suurem osa seleenist elimineeritakse 48 tunni jooksul
väljaheidete ja uriiniga. Piima difundeerub seleeni minimaalselt.
Aspargiinhape jaotatakse homogeenselt erinevate kudede vahel, kõrgemad kontsentratsioonid on
neerudes, ajus ja maksas. Seleeni metaboolne muundumine on intensiivne ja kiire. Eritumine
uriiniga on aeglane, elimineerumine piimaga on minimaalne.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Glütsiin
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Naatriumhüdroksiid
Soolhape
Süstevsi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
II tüüpi pruun, klorobutüülkummikorgiga klaaspudel: 50 ml ja 250 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
MERIAL
29, Avenue Tony Garnier
69007
LYON
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1459
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
02.03.2007 / 18.06.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna