Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Glükokortikosteroidid
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QG03CA04
Toote nimetus: INCURIN TBL 1MG N30 / 1209338
Toimeaine: östriool
Tootja: Intervet International BV 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
INCURIN 1 mg tablett
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine: östriooli 1 mg/tablett.
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Ümmargused ühe poolitusjoonega tabletid.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Koer (emane).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ovariohüsterektoomia järgne põie sfinkteri puudulikkusest põhjustatud hormoonseoselise kusepidamatuse ravi koertel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada steriliseerimata emastel koertel, sest efektiivsus on tõestatud vaid ovariohüsterektoomia läbinud koertel.
Mitte ravida Incurin`iga loomi, kellel on polüuuria ja polüdipsia sündroom.
Incurini kasutamine on vastunäidustatud tiinuse ja laktatsiooni ajal ja noorematele kui 1 aasta vanustele koertele.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Östrogeeni suured doosid võivad mõjuda kasvajate teket soodustavalt östrogeeni retseptoreid omavates organites (piimanääre).
 
4.5. Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Östrogeense toime tekkimisel tuleb vähendada doosi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Ei rakendata.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Suurima soovitatud doosi (2 mg looma kohta) manustamisel täheldati östrogeenset toimet nagu tursunud häbe, tursunud piimanäärmed ja/või suurenenud huvi isaskoerte vastu ja oksendamine.   Need tunnused tekivad ligikaudu 5...9% juhtudest ja taanduvad pärast doosi vähendamist.
Harvadel juhtudel võib esineda vereeritust tupest. Harvadel juhtudel on täheldatud alopeetsia teket.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinuse ja laktatsiooni ajal mitte kasutada. Vaata ka punkt 4.3. Vastunäidustused
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Peroraalseks manustamiseks.
Ravi tuleb määrata igale koerale individuaalselt, sest seos lõpliku toimiva doosi ja kehamassi vahel ei ole tõestatud.
Soovitatakse järgnevat raviskeemi:
Alustada ravi 1 tabletiga (1 mg estriooli) päevas. Kui ravi on tulemuslik, vähendada doosi poole tabletini päevas. Kui ravi ei anna tulemusi, suurendada doosi 2 tabletini päevas, tabletid manustada korraga. Mõned koerad ei vaja igapäevast ravi. Kui sobiv doos on määratud, võib proovida ravimi manustamist ülepäeviti.
Manustatav minimaalne doos ei tohiks olla väiksem kui 0,5 mg päevas koera kohta. Kindlustada, et terapeutilise toime saavutamiseks oleks doos nii väike, kui võimalik. Mitte kasutada rohkem kui 2 tabletti koera kohta päevas. Kui ravi ei anna tulemusi, tuleb loom uuesti läbi vaadata, et uurida teisi kusepidamatuse põhjusi nagu neuroloogilised häired, põie neoplaasia jne.
Ravi ajal tuleb loomad iga 6 kuu järel üle vaadata.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üledoseerimisel ilmnevad tüüpilised östrogeensed toimed. Need tunnused mööduvad pärast doosi vähendamist.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: östrogeenid, ATCvet kood: QG03CA04
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Östriool on lühitoimeline looduslik östrogeen. Mõjub hästi ovariohüsterektoomia läbinud koerte kusepidamatuse ravil. Sihtloomaliikide ohutusalastes uuringutes ja kliinilistes katsetes, kaasa arvatud pikaajaline manustamine, ei täheldatud luuüdi supressioonile viitavaid kliinilisi tunnuseid. Seda ilmselt östriooli lühiajalise östrogeense toime tõttu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Östriool imendub pärast suukaudset manustamist peaaegu täielikult seedetraktist. Peaaegu kogu östriool seondub albumiiniga plasmas. Östriool eritub konjugeeritud kujul uriiniga.
Korduval peroraalsel manustamisel östriool organismis ei akumuleeru.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Amülopektiin
Kartulitärklis
Magneesiumstearaat
Laktoos
 
6.2. Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
3 aastat
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Mitte hoida temperatuuril üle 30C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Läbipaistvast PVC kilest ja tableti kokkupuute pinna poolt kuumalt kinnitatud kattega (vinüülpolümeeriga) alumiiniumfooliumist blisterpakend. Blistris on 30 tabletti.
 
Pakendi suurus: Kartongkarp, milles sisaldub 1 blister.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID) 
 
EU/2/00/018/001
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24/03/2000
Müügiloa uuendamise kuupäev: 15/03/2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
07/2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna