Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Glükokortikosteroidid
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QG03DA02
Toote nimetus: PERLUTEX VET 5MG TBL N20 / 1093441
Toimeaine: medroksüprogesteroon 
Tootja: Dechra Veterinary Products A/S
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Perlutex, 5 mg tabletid kassidele ja koertele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga tablett sisaldab
 
Toimeaine:
Medroksüprogesteroonatsetaati 5 mg.
 
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Tablett.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Kass, koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Pikaajaline jooksuaja edasilükkamine kassidel.
Lühiajaline jooksuaja katkestamine koertel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel enne suguküpsuse saabumist.
Mitte kasutada tiinetel või tiinuse kahtlusega loomadel.
Mitte kasutada suguelundite patoloogiaga või innatsükli anomaaliatega loomadel või
loomadel, kellel on kalduvus mädaemaka tekkeks.
Mitte kasutada lakteerivatel kassidel.
Mitte kasutada koertel või kassidel, kellel on diagnoositud maksa või pankrease haiguseid.
Mitte kasutada koertel või kassidel, kellel on diagnoositud diabetes mellitus ja/või
akromegaalia.
Mitte kasutada pikaajaliselt proöstruse, östruse ja metöstruse faasis, kuna see võib suurendada
riski tsüstilise endomeetriumi hüperplaasia tekkeks ning seda eriti eakamatel loomadel.
Mitte kasutada sigimis- või teiste organite neoplaasiaga loomadel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Mõnikord võib loom hakata indlema ebaõige manustamise aja või vale doseerimise tõttu.
Kui koera ind on katkestatud Perlutex tablettidega, algab järgmine ind arvatust mõnevõrra
varem. Kassidel on järgmise inna algus varieeruv.
Pikaajalise manustamise korral tuleks võimaldada ravimivabad perioodid, et vältida
neerupealsete, piimanäärmete, pankrease ja maksa ebanormaalseid muutusi, mis võivad
tekkida MPA (medroksüprogesteroonatsetaadi) pideval manustamisel. Vältida tuleks
preparaadi kasutamise järsku lõpetamist. Kui see juhtub, tuleb patsienti ja tema neerupealsete
funktsiooni hoolikalt jälgida. Vanematele loomadele on soovitatav regulaarne kliiniline
ülevaatus, kuna on suurenenud oht diabetes mellituse ja/või akromegaalia tekkeks.
Pärast inna katkestamist võivad ilmneda muutused endomeetriumis.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vanemate loomade puhul on soovitatav regulaarne monitooring diabetes mellituse ja/või
akromegaaliaga seotud glükosuuria avastamiseks.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi alla neelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti. Pärast ravimi manustamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pikaaegse MPA manustamise korral võivad tekkida neerupealsete, piimanäärmete, pankrease
ja maksa ebanormaalsed muutused.
MPA manustamisel proöstruse või östruse faasis võivad kaasneda muutused endomeetriumis.
Ravi alguses võib märgata järgnevaid mööduvaid kõrvaltoimeid: suurenenud söögiisu ja
kehamassi suurenemine. Vajaduse korral peab vähendama toidu kogust.
Muudatused käitumises.
Piimanäärmete suurenemine.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
 
Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni ajal on vastunäidustatud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
Jooksuaja lühiajaline katkestamine koertel:
2 tabletti päevas 3...4 päeva järjest, siis 1 tablett päevas 12...14 päeva. Koertele kehamassiga
üle 15 kg manustada kahekordne doos.
Pikaajaline jooksuaja edasilükkamine kassidel:
1 tablett nädalas.
Osadel emastel kassidel on raske eristada anöstruse ja diöstruse faasi ning samuti on oht
mainitud seisundid segi ajada varajase tiinusega. Võib olla vajalik isoleerida kass üheks
innaperioodiks, et tagada ravimi manustamise algus diöstruse faasis.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluajad
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: progestageenid, pregneen (4) derivaadid.
ATC-vet kood: QG03DA02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Medroksüprogesteroonatsetaat (MPA) on sünteetiline progestageen. Omadustelt on see väga
sarnane kollakeha hormoon progesteroonile. Ovulatsiooni mahasurumisel on MPA toime
20...30 korda tugevam kui progesteroonil. Perlutex vähendab hormooniretseptorite tundlikkust
ja pärsib läbi “tagasiside mehhanismi” gonadotroopsete hormoonide sekretsiooni ning
pidurdab või hoiab ära folliikulite ja kollakeha arengut. Perlutex omab ka antiöstrogeenset
toimet.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast suukaudset manustamist imendub medroksüprogesteroonatsetaat sooltraktist ja selle
maksimaalne sisaldus vereplasmas tekib koertel juba 1 tunni ja kassidel 1...3 tunni möödudes.
MPA metaboliseeritakse maksas. Pärast innatsükli taastumist (Perlutex`i manustamise
lõpetamisel) ei ole täheldatud negatiivset mõju looma sigimisvõimele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Laktoosmonohüdraat
Maisitärklis
Talk
Želatiin
Magneesiumstearaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend: blisterpakend.
Teisene pakend: pappkarp.
Pakend: 5 mg tablett, 20 tabletti pakendis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Taani
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1310
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
23.05.2005/18.06.2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna