Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Glükokortikosteroidid
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QG03DA02
Toote nimetus: PROMON VET TABL. N20 / 1180055
Toimeaine: medroksüprogesteroon
Tootja: Zoetis Belgium S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Promon Vet, 5 mg tabletid kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 tablett sisaldab:
medroksüprogesteroonatsetaati 5 mg
 
Abiained:
Indigokarmiin (värvaine E 132) 0,05 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Tablett.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Jooksuaja edasilükkamiseks ja katkestamiseks emastel kassidel.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada genitaalinfektsioonide korral.
Mitte manustada imetite kasvajate korral.
Mitte manustada loomadele, kellel esineb hüpertüroidism.
Mitte manustada tiinetele loomadele.
Mitte manustada loomadele, kellel on diagnoositud diabetes mellitus.
 
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kasutada ravimit ettevaatusega kuna progesteroon võib stimuleerida imetite kasvajate teket.
Noorloomade puhul tuleks vältida kasvavate loomade normaalse hormonaalse tasakaalu rikkumist.
Vanemaid loomi on soovitav jälgida diabetes mellituse tekkimise osas.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harva võivad esineda suurenenud söögiisu ja rasvumine, mida saab muuta toitumise reguleerimisega,
ning imetite suurenemine. Need sümptomid on enamasti ajutised. Harvadel juhtudel võivad tekkida
emaka limaskesta tsüstiline hüperplaasia, piimanäärmete kasvajad, neerupealise supressioon ja
diabeet.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Mitte kasutada tiinuse ja imetamise ajal.
Medroksüprogesteroonatsetaadi progestageenne mõju võib tiinust pikendada ja takistada sünnituse
vallandumist.
Lisaks sellele läbib medroksüprogesteroon platsentaarbarjääri. Kuigi androgeenne toime on
mõõdukas, ei saa välistada emasloote maskuliniseerumise võimalust. Farmakoloogilise
toimemehhanismi põhjal ei saa välistada ka teisi arenguhäireid. Seega on preparaadi kasutamine
tiinuse ajal vastunäidustatud.
Medroksüprogesteroon eritub piimaga.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Jooksuaja katkestamiseks: üks 5 mg tablett päevas 5 päeva jooksul. Manustamist peab alustama
proöstruses, mis on tavaliselt käitumise muutuse järgi märgatav.
Jooksuaja edasilükkamiseks: üks 5 mg tablett iga 7 päeva järel.
Manustamist peab alustama anöstruses või diöstruses ja jätkama, kuni edasilükkamine on vajalik.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Promon Vet tablette taluvad loomad hästi. Ühekordne juhuslik allaneelamine võib põhjustada
iiveldust ja/või oksendamist ja seda juhtudel, kui tegemist on suure kogusega. Manustamise
katkestamisel võib tekkida veritsemine.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: progestageenid, pregneen (4) derivaadid.
ATCvet kood: QG03DA02
Medroksüprogesteroonatseaat (17α – hüdroksü –6α- metüülprogesteroonatsetaat e. MAP) on
sünteetiline progesteroon, mis on lähedalt seotud looodusliku progesterooniga. Sellel on gestageenne
toime, kuid androgeenseid või östrogeenseid omadusi ei ole.
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Medroksüprogesteroonatsetaat on östrogeense toimeta progestageen, mille androgeenne toime on
minimaalne. Medroksüprogesteroonatsetaat levib vabalt rakutuumas ja seostub seal progesterooni
retseptoriga, mõjutades osade geenide transkriptsiooni.
Medroksüprogesteroonatsetaat surub maha pituitaarse gonadotropiini sekretsiooni, hoiab ära
munaraku valmimist ning pärsib poegimisealistel emasloomadel ovulatsiooni.
Medroksüprogesteroonatsetaat surub isasloomadel maha Leydigi raku funktsiooni, s.t. pärsib
endogeense testosterooni produktsiooni. Suukaudne medroksüprogesteroonatsetaat tekitab tüüpilisi
progestageenseid muutusi tservikaallimas ja suurendab vaginaalepiteeli küpsussindeksi keskmist
rakuarvu.
Medroksüprogesteroon, nagu ka progesteroon, on termogeenne.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Imendumine
Medroksüprogesteroonatsetaat imendub pärast suukaudset manustamist kiiresti. Tmax saavutatakse
2...7 tunni pärast, mille järel kontsentratsioon plasmas langeb ühtlaselt. Medroksüprogesterooni
kontsentratsioon tõuseb lineaarselt vastavalt manustatud doosile.
 
Jaotumine
Medroksüprogesteroonatsetaat ja selle metaboliidid jaotuvad kudedes laialdaselt, kaasa arvatud
kesknärvisüsteemis, neerudes ja platsentas, ning erituvad piimaga.
Medroksüprogesteroonatsetaat seostub valguga 90...95% ulatuses.
 
Metabolism
On täheldatud vähemalt 11 metaboliiti, millest mõned on konjugeerunud. Peamine identifitseeritud
metaboliit on 6α-metüül, 6β,17α,21-trihüdroksü-4-pregneen 3,20-dioon-17-atsetaat.
 
Eritumine
Pärast suukaudset manustamist iseloomustab medroksüprogesterooni eritumist bi- ja
trieksponentsiaalne farmakokineetika. Lõplik poolväärtusaeg on umbes 30 kuni 60 tundi.
Medroksüprogesteroonatsetaat eritub peamiselt roojaga, protsessis osaleb ka sapinõre. Umbes 44%
suukaudsest doosist väljutatakse uriiniga. Uriiniga eralduvad metaboliidid võib jagada nelja gruppi:
1. Mittekonjugeerunud metaboliidid
2. Glükuroniidkonjugeerunud metaboliidid
3. Sulfaatkonjugeerunud metaboliidid
4. Ensüümresistentne happefraktsioon
Gonadotroopsete hormoonide sekretsioon hüpofüüsist on takistatud läbi hormonaalse
tagasisidemehhanismi, nii et foliikulite ja kollakeha areng munasarjas peatub.
Testid on näidanud, et Promon Vet tablettide kasutamine järgnevat innatsüklit ei mõjuta.
Kuna ühend on raskesti lahustuv, on suukaudselt manustatud medroksüprogesterooni imendumine
madal, suurte individuaalsete erinevustega. Tase veres on proportsionaalne manustatud doosiga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, sahharoos, vedel parafiin, kaltsiumstearaat, talk, indigokarmiin
(värvaine E 132).
 
6.2. Sobimatus
Ei rakendata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
5 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
PVC blister või klaaspudel.
Pakend: 20 tabletti (PVC blistris) või 60 tabletti (klaaspudelis).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1352
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18/11/2005
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Mai 2014
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna