Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Glükokortikosteroidid
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QG04BX91
Toote nimetus: PROPALIN SIIRUP 100ML N1/ 1155709
Toimeaine: fenüülpropanoolamiin
Tootja: Vetoquinol SA 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Propalin siirup, 40 mg/ml, suukaudne siirup koertele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml suukaudset siirupit sisaldab:
Fenüülpropanoolamiini (vesinikkloriidina) 40, 28 mg
 
Abiainet kuni 1ml-ni.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Siirup.
Läbipaistev värvitu lahus suukaudseks kasutamiseks.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kusiti sulgurlihase puudulikkusega seotud kusepidamatuse raviks emastel koertel.
Ravimi efektiivsust on demonstreeritud ainult ovariohüsterektoomia läbi teinud emastel koertel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada koertele, kellel urineerimishäired on tingitud käitumuslikest põhjustest.
Mitte manustada koertele, keda on ravitud mitteselektiivsete monoamiini oksüdaasi inhibiitoritega.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
(i) Erihoiatused kasutamisel loomadel
Sümpatomimeetiline ravim fenüülpropanoolamiin võib mõjutada kardiovaskulaarset süsteemi (eriti
südame löögisagedust ja vererõhku) ja seda peab ettevaatlikult kasutama teadaoleva kardiovaskulaarse
haigusega loomadel.
Erilist tähelepanu nõuab selle preparaadi kasutamine loomade ravis, kellel on raske maksa- või
neerupuudulikkus, suhkurtõbi, hüperadrenokortitsism, glaukoom, hüpertüreoidism või teised
ainevahetushäired.
Alla ühe aasta vanustel emastel koertel tuleb enne ravi alustamist kaaluda kusepidamatuse võimaliku
põhjusena anatoomilisi hälbeid.
 
(ii) Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Fenüülpropanoolamiinvesinikkloriid on üleannustes manustatuna mürgine. Kõrvaltoimetena võivad
esineda pearinglus, peavalu, iiveldus, unetus või rahutus, samuti võib tõusta vererõhk. Tõsine
üleannustamine võib lõppeda surmaga, eriti laste puhul.
Ravimi juhusliku allaneelamise vältimiseks peab preparaati kasutama ja hoidma lastele kättesaamatus
kohas. Pärast kasutamist tuleb korgi kaitse alati tagasi panna.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või
pakendi etiketti.
Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta saastunud kohta seebi ja veega. Pärast preparaadi kasutamist
pesta käsi.
Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silma puhta veega umbes 15 minuti jooksul ja pöörduda
viivitamatult arsti poole.
 
(iii) Muud hoiatused
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnedel koertel täheldati kliiniliste uuringute käigus väljaheite pehmenemist, vesist kõhulahtisust, isu
vähenemist, arütmiat ja kollapsit. Ravi jätkati vastavalt kõrvaltoime raskusastmele.
Sümpatomimeetikumid võivad tekitada rea toimeid, millest enamik imiteerib sümpaatilise
närvisüsteemi liigse stimuleerimise tulemusel tekkivaid nähte (nt toime südame löögisagedusele ja
vererõhule).
Üksikjuhtudel on teatatud ka pearinglusest ja rahutust käitumisest. Ülitundlikkust võib esineda väga
harvadel juhtudel.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinuse või laktatsiooniperioodil mitte kasutada.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ettevaatlik tuleb olla Propalin siirupi manustamisel koos teiste sümpatomimeetiliste ravimitega,
antikoliinergiliste ravimitega, tritsükliliste antidepressantidega või spetsiifiliste B-tüüpi monoamiini
oksüdaasi inhibiitoritega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Propalin siirupi soovitatav suukaudne annus on 1 mg/kg kehamassi kohta kolm korda päevas söötmise
ajal, mis vastab 0,1 ml Propalin siirupile 5 kg kehamassi kohta kolm korda päevas.
Imendumise kiirus tõuseb, kui preparaati manustada tühja seedetraktiga koerale.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Tervetel koertel ei ole täheldatud kõrvaltoimete tekkimist kuni viis korda soovitatud annusest
suuremate annuste manustamisel. Siiski võib fenüülpropanoolamiini üleannus tekitada sümpaatilise
närvisüsteemi liigse stimuleerimise nähte. Ravi on sümptomaatiline. Alfa-adrenergilised blokaatorid
võivad olla vajalikud tõsise üleannustamise korral. Siiski ei ole võimalik anda spetsiaalseid soovitusi
ravimite või annuste kohta.
 
4.11. Keeluaeg
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Fenüülpropanoolamiinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline aine.
Tegemist on endogeensete sümpatomimeetiliste amiinide analoogiga.
ATC-vet kood: QG04BX91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Fenüülpropanoolamiini kliiniline toime kusepidamatusele põhineb stimuleerival toimel α-
adrenergilistele retseptoritele. See põhjustab kusiti sulgemisrõhu tõusu ja stabiliseerumist. Kusitit
innerveerivad peamiselt adrenergilised närvid.
Fenüülpropanoolamiin on D ja L enantiomeeride ratseemiline segu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Koerte puhul on kindlaks tehtud, et fenüülpropanoolamiini keskmine poolväärtusaeg on ligikaudu
kolm tundi, kusjuures maksimaalne kontsentratsioon plasmas tekib umbes ühe tunni pärast.
Fenüülpropanoolamiini akumuleerumist ei ole täheldatud annuse juures 1 mg/kg kolm korda päevas
15 päeva jooksul.
Kui preparaati manustatakse tühja seedetraktiga koerale, suureneb biosaadavus oluliselt.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sorbitoolilahus (70%), mitte-kristalliseeruv.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Mitte hoida külmkapis.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend: HDPE pudel koos LDPE süstla adapteriga, suletud polüpropüleenist lastekindla
korgiga; pakendis on ka üks 1,5 ml gradueeritud LDPE/polüstüreensüstal.
Pakend: 30 ml 1 tk pakendis ja 100 ml 1 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Vetoquinol S.A
B.P. 189
Magny-Vernois
F-70204 LURE Cedex
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1299
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
4 veebruar 2005/17.02.2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna