Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
Günekoloogilised ja teised suguhormoonpreparaadid
Glükokortikosteroidid
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QH01BB02
Toote nimetus: OXYTOBEL 10TÜ/ML 50ML N1 / 1655131
Toimeaine: oksütotsiin 
Tootja: Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Kuuluvus: Retseptiga

 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja
kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Oksütotsiin 16,6 µg (mis vastab 10 RÜ-le oksütotsiinile)
Abiained:
Kloorbutanoolhemihüdraat 3,0 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus
Selge värvitu lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits, koer (emased koerad) ja kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, kitsedel, emastel koertel ja kassidel on ravim näidustatud:
• Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist
täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks,
abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiate peatamisel).
• Piimatuse korral piimaeritumise soodustamiseks.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada mis tahes obstruktiivse düstookia vormi korral.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Füsioloogilisel tasemel vähendab adrenaliin märgatavalt oksütotsiini toimet emakale või
piimanäärmetele. Seetõttu ei tohi looma ehmatada, kui soovitakse oksütotsiini täieliku toime
avaldumist kas piimaeritumise soodustamisel või emaka kontraktsioonide stimuleerimisel.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kui preparaati kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela laienemises
veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Rasedad või imetavad naised peaksid preparaadi käsitsemist vältima, sest see võib põhjustada
silelihaste (nt emaka) kontraktsioone.
Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Ei ole.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Preparaat on vastavalt vajadusele ette nähtud kasutamiseks poegimise ja laktatsiooni ajal.
Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Spetsiifilised koostoimed puuduvad ja seda ravimit võib edukalt kasutada samaaegselt koos teiste
ravimitega – nt endometriidi ravi korral koos antibiootikumidega.
Beetaadrenergiliste retseptorite stimuleerimine võib nõrgendada oksütotsiini toimet emakale ja
piimanäärmele.
Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib
põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Manustada subkutaanse või intramuskulaarse süstina.
Märad ja lehmad 4–6 ml
Emised 1–3 ml
Uted ja kitsed 1–2 ml
Emased koerad ja kassid 0,25–1 ml
Agalaktia raviks tuleb kasutada märgitud suuremat annust.
Ravimit võib manustada aeglase intravenoosse süstiga annustes, mis moodustab ühe kolmandiku
eespool mainitust.
Annuse suurendamine ei põhjusta farmakoloogilise toime proportsionaalset tugevnemist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad.
Veterinaarravimi ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka
koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistab loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral.
Kui preparaati kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela laienemises
veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: Süsteemsed hormoonpreparaadid; hüpofüüsi tagasagara hormoonid;
oksütotsiin.
ATCvet kood: QH01BB02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Oksütotsiin on hüpofüüsi tagasagara hormoon. See mõjutab oksütotsiinile tundlike silelihaste rütmilist
kontraktsiooni. Erilise tähtsusega on emaka kontraktsioonide tugevus ja sagedus poegimise alguses.
Piima andva lehma müoepiteeli rakud, mis sisaldavad piimanäärmete alveoole, kontrakteeruvad
oksütotsiini toime tõttu ja piim satub piimajuhadesse.
Veterinaarravim on steriilne, vesine, proteiinivaba sünteetilise oksütotsiini süstelahus, mis vastab
keemiliselt ja farmakoloogiliselt looduslikule oksütotsiinile.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Pärast süstimist on oksütotsiinil kiire toime, sest füsioloogilisi toimeid tuvastatakse tavaliselt mõne
minuti jooksul pärast manustamist. Oksütotsiin laguneb väga kiiresti, sest selle jaotumise keskmine
poolväärtusaeg on ligikaudu 2 minutit, kuigi eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 12 minutit.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Kloorbutanoolhemihüdraat
Jää-äädikhape
96% etanool
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.
Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).
Avatult hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi (10 ml, 25 ml) või II tüüpi (50 ml, 100 ml) pruunist klaasist viaalid suletud
bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega.
Pappkarbis 1 x 10 ml , 5 x 10 ml , 12 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml
või 12 x 100 ml.
Pakitult fooliumisse (hulgipakend) 6 x (1 x 50 ml), 6 x (1 x 100 ml).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Bela-Pharm GmbH & Co. KG
Lohner Straße 19
49377 Vechta
Saksamaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1885
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Aprill 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata. 
 
Kasutaja
Salasõna