Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AD02
Toote nimetus: CANIGEN CHP N10 / 1385467
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin 
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Canigen CHP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
külmkuivatatud komponent:
 1 ml annus, sisaldab:

Koerte katku nõrgestatud elus viirus (CDV) – Lederle tüvi
103...105 C.C.I.D.50*
Koerte nõrgestatud elus adenoviiruse 2. tüüp (CAV-2) – Manhattani tüvi
104...106 C.C.I.D.50*
Koerte nõrgestatud elus parvoviirus (CPV) – CPV780916 tüvi
105...107 C.C.I.D.50*

* 50% rakukultuuri nakatav annus
 
Lahusti:

Steriilne süstevesi
1 ml

 
Adjuvant:

Želatiini sisaldav stabiliseeriv puhver
 

 
Abiained:
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
Valge pulber ja värvitu lahusti.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivseks immuniseerimiseks alates kaheksandast elunädalast:
-                 koerte katku, koerte parvoviroosi ja koerte adenoviiruse 1. tüübi põhjustatud koerte infektsioosse hepatiidi kliiniliste tunnuste ja sellest tingitud suremuse vältimiseks;
-                 koerte adenoviiruse 2. tüübi põhjustatud infektsiooni ja respiratoorse haiguse kliiniliste tunnuste vähendamiseks.
 
Immuunsuse algus
Tõendatud on, et immuunsus CDV, CAV-2 ja CPV. nakkuse suhtes algab 3. nädalal ja CAV1 nakkuse suhtes 4. nädalal pärast vaktsineerimist.
 
Immuunsuse kestus
Immuunsus kestab kõigi komponentide suhtes ühe aasta vältel pärast esmast vaktsineerimist.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Pärast vaktsineerimist võivad vaktsiini viirusetüved CAV-2 ja CPV levida vaktsineerimata loomadele ilma igasuguse patoloogilise mõjuta vaktsiiniviirusega kokkupuutunud loomadele.
Maternaalsete antikehade kõrge tase kutsika veres võib takistada vaktsineerimisest tingitud immuunsuse väljakujunemist.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
-          Vaktsineerida ainult terveid loomi.
-          Soovitatav on antiparasitaarne ravi vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale, allaneelamisel või sattumisel nahale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Sageli võib pärast esimese annuse manustamist süstekohal tekkida kerge ja mööduv turse. See reaktsioon taandub iseenesest. Järgnevatel manustamiskordadel esineb seda reaktsiooni märgatavalt vähem. Väga harvadel juhtudel võib esineda valu ja kihelust. Need süstekoha reaktsioonid mööduvad ilma ravita.
Väga harvadel juhtudel võib vaktsineerimine tekitada mööduvat kõhulahtisust, hüpertermiat või nõrkust.
Tekkida võib anafülaktiline šokk. Allergiliste reaktsioonide ja anafülaktilise šoki korral rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Pärast külmkuivatatud komponendi lahustamist lahustiga manustada subkutaanselt üks annus vaktsiini järgmise vaktsineerimisskeemi kohaselt.
Esmane vaktsineerimine:
- esimene süst kutsikatele alates kaheksandast elunädalast;
- teine süst 3 või 4 nädala pärast.
Revaktsineerimine:
- üks kord aastas.
Maternaalsete antikehade kõrge tase kutsika veres võib takistada vaktsineerimisest tingitud kaitsva immuunsuse väljakujunemist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vaktsiini üleannustamine ei põhjustanud muid reaktsioone peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus).
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
ATCvet kood QI07AD02 elusviirusvaktsiinid.
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks koerte katku viiruse, koerte adenoviiruse ja koerte parvoviiruse vastu.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Külmkuivatatud komponent:
Želatiin,
Laktoosmonohüdraat,
Kaaliumdivesinikfosfaat,
Dikaaliumfosfaat,
Kaaliumhüdroksiid,
Glutaamhape,
Süstevesi.
Lahusti:
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega väljaarvatud lahusti, mis on tarnitud koos selle veterinaarravimiga.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile kasutamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C…8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Külmkuivatatud komponent
I tüüpi klaasist 3 ml viaal, mis sisaldab ühe annus külmkuivatatud komponenti. Viaal on suletud kummikorgi ja alumiiniumist kattega.
Lahusti
I tüüpi klaasist 3 ml viaal, mis sisaldab 1 ml steriilset vett. Viaal on suletud kummikorgi ja alumiiniumist kattega.
Karp 10 ja 50 annusega.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Virbac S.A.
1ère avenue - 2065 m L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1556
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 17.04.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.03.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
 
 
Kasutaja
Salasõna