Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AD02
Toote nimetus: NOBIVAC DHP 1DOOS N10 /1121094
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nobivac DHP, süstesuspensiooni lüofilisaat koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus sisaldab:
Toimeained:
koerte katku elusviirus (CDV), tüvi Onderstepoort vähemalt 4,0 log10 TCID50*
koerte nakkava hepatiidi elusviirus tüüp 2 (CAV2),
tüvi Manhattan LPV3 vähemalt 4,0 log10 TCID50*
koerte elus parvoviirus (CPV), tüvi 154 vähemalt 7,0 log10 TCID50*
*TCID50 = koekultuuri 50% nakatav annus
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat. 
Lüofilisaat: tuhmvalget või kreemikat värvi pellet.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Aktiivne immuniseerimine koerte katku (CDV), adenoviirus tüüp 1 põhjustatud koerte nakkava hepatiidi (ICH), koerte adenoviirus tüüp 2 põhjustatud hingamisteede haigestumise (CAV2) ja koerte parvoviroosi (CPV) vastu.
 
Immuunsuse teke: ühe nädala jooksul pärast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: kolm aastat.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused 
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerimise järgselt tuleb 14 päeva jooksul vältida kokkupuudet potentsiaalsete nakkusallikatega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vaktsineerimise järel võib süstekohal esineda turse. Mõnel juhul võib turse olla valulik. Pärast vaktsineerimist võib esineda ülitundlikkusreaktsioon. Seda tüüpi reaktsioonid on enamasti isemööduvad. Harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Sellisel juhul tuleb koheselt rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib segada ja manustada koos Nobivaci subkutaanselt manustatavate inaktiveeritud vaktsiinidega marutaudi ja koerte leptospiroosi vastu, mille põhjustajaks on kõik või mõned järgnevatest serotüüpidest: L. interrogans serorühm Canicola serotüüp Canicola, L. interrogans serorühm Icterohaemorrhagiae serotüüp Copenhageni, L. interrogans serorühm Australis serotüüp Bratislava ja L. kirschneri
serorühm Grippotyphosa serotüüp Bananal/Liangguang.
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Nobivaci intranasaalselt manustatava Bordetella bronchiseptica ja/või koerte paragripiviiruse põhjustatud koerte nakkava trahheobronhiidi vastase elusvaktsiiniga.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin manustada subkutaanselt. 
Vaktsiin muuta manustamiskõlblikuks lisades vahetult enne kasutamist vaktsiini Nobivac Lepto ühe viaali sisu (1,0 ml), vaktsiini Nobivac Rabies ühe viaali sisu (1,0 ml), vaktsiini Nobivac RL ühe viaali sisu (1,0 ml) või lahusti Nobivac Diluent ühe viaali sisu (1,0 ml).
 
Baasvaktsineerimine:
Vaktsiin muuta manustamiskõlblikuks lisades vahetult enne kasutamist lahusti Nobivac Diluent ühe viaali sisu (1,0 ml). Vaktsiin manustada subkutaanselt.
 
Eelistatuim vanus kutsikate vaktsineerimiseks nakkava hepatiidi vastu on 8...12 nädalat, sest tõenäoliselt on see varaseim iga, mil allesjäänud maternaalsed antikehad (MDA) selle haiguse vastu on langenud tasemele, mis ei takista immuunvastuse kujunemist. Eelistatuim iga kutsikate vaktsineerimiseks koerte katku ja parvoviiruse vastu on samamoodi varaseim aeg, mil allesjäänud maternaalsed antikehad nende haiguste vastu on langenud tasemele, mis ei takista immuunvastuse kujunemist. Enamikel juhtudel jääb see 6. ja 9. elunädala vahele, kuid et tagada kaitse ka neile kutsikatele, kelle maternaalsete antikehade tase on väga kõrge, on soovitav viimane vaktsineerimine nende kahe haiguse vastu 12 nädala vanuselt.
 
Vaktsineerimisprogramm
Juhul kui vaktsineerimine Nobivac DHP-ga on osa vaktsineerimisprogrammist, siis võib kasutada järgnevat vaktsineerimisskeemi: 
a. vaktsineerimisprogramm kutsikatele, kui on oht, et kutsikas võib nakatuda koerte katku või parvoviroosi enne kutsika 8...9 nädala vanuseks saamist ja kutsikate MDA seisund on teadmata.
vanus 4...6 nädalat Nobivac Puppy DP
vanus 8...9 nädalat Nobivac DHP koos Nobivac Lepto
vanus 12 nädalat Nobivac DHP koos Nobivac Lepto; Nobivac Rabies või Nobivac RL
 
b. vaktsineerimisprogramm kutsikatele, kelle vaktsineerimist on alustatud 8...9 nädala vanuselt.
vanus 8...9 nädalat Nobivac DHP koos Nobivac Lepto
vanus 12 nädalat Nobivac DHP koos Nobivac Lepto, Nobivac Rabies või Nobivac RL
 
c. vaktsineerimisprogramm kutsikatele keda ei ole vaktsineeritud enne 12 elunädalat.
vanus 12 nädalat Nobivac DHP koos Nobivac Lepto, Nobivac Rabies või Nobivac RL
vanus 14...15 nädalat Nobivac Lepto
 
Kordusvaktsineerimine
Revaktsineerida koerte katku, koerte nakkava hepatiidi ja koerte parvoviroosi vastu iga 3 aasta järel. 
Kuivõrd Nobivac DHP vaktsiini võib lahustada marutõve komponenti sisaldavates vaktsiinides Nobivac RL ja Nobivac Rabies, peab marutõve revaktsineerimisperiood vastama antud vaktsiinide ravimiinfodes ja kohalikus seadusandluses toodud juhistele.
Enne inokulatsiooni tuleb läbi viia looma kliiniline läbivaatus. 
Manustamisel kasutada steriilseid vahendeid. Vältida vaktsiini saastumist desinfektsioonivahendite või piirituse jääkidega.
 
Praktika on näidanud, et kutsikate maternaalsete antikehade tase erineb pesakonniti suurel määral ja ei ole kindlaks määratav vaid emase koera seroloogilise uuringu baasil.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
10-kordne üleannus ei põhjustanud täiendavaid kõrvaltoimeid võrreldes punktis 4.6. kirjeldatuga. 
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiinid, ATCvet kood: QI07AD02
Aktiivseks immuniseerimiseks koerte katku (CDV), adenoviirus tüüp 1 põhjustatud koerte nakkava hepatiidi (ICH), koerte adenoviirus tüüp 2 põhjustatud hingamisteede haiguse (CAV2) ja koerte parvoviroosi (CPV) vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sorbitool
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud vaktsiiniga Nobivac Lepto, Nobivac Rabies, Nobivac RL või lahustiga Nobivac Diluent.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat, temperatuuril 2C - 8°C. 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 30 minutit.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida külmkapis (2C - 8C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaalid, mis sisaldavad lüofilisaati. Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud kodeeritud alumiiniumkattega.
1 annus viaalis.
Pakendi suurused: 5 viaali, 10 viaali, 25 viaali või 50 viaali papp- või plastkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1154
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim. 
 
 
Kasutaja
Salasõna