Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AD04
Toote nimetus: NOBIVAC DHPPi 1DOOS N10/1121061
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin + koerte paragripi elusviirusvaktsiin 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobivac DHPPi, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus (1 ml) sisaldab:
Toimeained:
Koerte katku elusviirus (CDV), tüvi Onderstepoort ≥ 104,0 TCID50*
Koerte elus adenoviirus tüüp 2 (CAV2), tüvi Manhattan LPV3 ≥ 104,0 TCID50*
Koerte elus parvoviirus (CPV), tüvi 154 ≥ 107,0 TCID50*
Koerte elus paragripiviirus (CPi), tüvi Cornell ≥ 105,5 TCID50*
*TCID50 ˗ 50% koekultuure nakatav annus
 
Lahusti:
Fosfaatpuhverdatud soolalahus
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
Lüofilisaat: valkjas või kreemikas pellet.
Lahusti: selge värvitu vedelik.
Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin: roosakas või roosa suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koerte aktiivseks immuniseerimiseks koerte katkuviiruse põhjustatud kliiniliste tunnuste
vähendamiseks; koerte parvoviiruse põhjustatud kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vältimiseks;
koerte adenoviirus tüüp 1 põhjustatud koerte nakkava hepatiidi kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise
vähendamiseks ning koerte adenoviirus tüüp 2 ja koerte paragripiviiruse põhjustatud respiratoorse
haiguse kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks.
Immuunsuse teke:
- CDV, CAV2 ja CPV vastu ligikaudu üks nädal pärast esmast vaktsineerimist.
- CPi vastu ligikaudu neli nädalat pärast esmast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus:
- CDV, CAV2 ja CPV suhtes kolm aastat.
- CPi suhtes üks aasta. 
 
4.3. Vastunäidustused
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid koeri. Esimesel nädalal pärast vaktsineerimist vältida koera
kokkupuutumist võimalike haigustekitajatega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pesta piirkonda kohe rohke veega. Sümptomite tekkimisel
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Väga harvadel juhtudel võib pärast vaktsineerimist süstekohal tekkida väike mööduv turse. Väga
harvadel juhtudel võib varsti pärast vaktsineerimist tekkida mööduv kehatemperatuuri tõus ja/või
mööduv äge ülitundlikkusreaktsioon (anafülaksia) nähtudega, mille hulka võivad kuuluda letargia,
näopiirkonna turse, kihelus, hingeldus, oksendamine, kõhulahtisus või kollaps.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st)
- Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Puudub teave selle vaktsiini ohutuse kohta kasutamisel lakteerivatel emastel koertel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib segada ja manustada
koos Nobivac sarja inaktiveeritud vaktsiinidega koerte leptospiroosi vastu, mille tekitajateks on kõik
või mõni järgnev serotüüp: L. Interrogans serogrupp Canicola serotüüp Canicola, L. interrogans
serogrupp Icterohaemorrhagiae serotüüp Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serotüüp
Bratislava ja L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serotüüp Bananal/Liangguang.
Pärast koos leptospiroosi vaktsiiniga manustamist võib mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist
tekkida kerge ja mööduv kehatemperatuuri tõus (≤ 1°C) ning mõnel kutsikal võib aktiivsus ja/või
söögiisu väheneda. Süstekohal võib täheldada väikest mööduvat turset (≤ 4 cm), mis võib mõnikord
palpeerimisel olla kõva ja valulik. Sellised tursed kaovad või vähenevad märgatavalt 14. päevaks
pärast vaktsineerimist.
Pärast Nobivac DHPPi üleannuse ja Nobivac sarja leptospiroosi vaktsiinide üleannuse segatud
manustamist võib täheldada mööduvaid paikseid reaktsioone, nagu 1–5 cm läbimõõduga difuusne kuni
kõva turse. Tavaliselt ei püsi need kauem kui 5 nädalat, kuid mõnel võib täielikuks kadumiseks veidi
kauem aega kuluda. 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib vajadusel segada ja
manustada koos Nobivac Rabies vaktsiiniga või preparaadiga Nobivac Diluent. Nimetatud preparaate
võib kasutada vaktsiini Nobivac DHPPi lahustamiseks.
Kui Nobivac DHHPi vaktsiini kasutatakse koos mõne eelnevalt nimetatud Nobivac sarja kuuluva
vaktsiiniga, peab arvestama mõlema vaktsiini minimaalset vaktsineerimise vanust, et koerad oleksid
vaktsineerimise ajal mõlema vaktsiini vanimas minimaalses vaktsineerimise vanuses või vanemad.
Enne segatud preparaadi manustamist tuleb tutvuma vastavate Nobivac sarja vaktsiinide ravimi
omaduste kokkuvõtetega.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega, välja arvatud eespool nimetatud veterinaarravimid, puuduvad. Seetõttu tuleb
selle vaktsiini kasutamine otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Nobivac DHHPi vaktsiini lüofilisaadi viaali sisu manustamiskõlblikuks muutmiseks peab kasutama
1 ml lahustit või 1 ml (1 annus) inaktiveeritud vaktsiini (nagu on täpsustatud lõigus 4.8).
Manustada üks annus (1 ml) manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini subkutaanselt.
 
Vaktsineerimisprogramm
Baasvaktsineerimine: üks süst peaks andma aktiivse immuunsuse 10-nädalastele või vanematele
koertele. Kui on vaja varasemat kaitset, võib esimese annuse manustada kutsikatele alates 6 nädala
vanusest, kuid et maternaalsed antikehad võivad vaktsineerimisele reageerimist takistada, tuleb teine
annus manustada 2–4 nädalat hiljem, st 10-nädalaselt või vanemalt.
 
Revaktsineerimine: igal aastal CPi vastu, igal kolmandal aastal CPV, CDV ja CAV2 vastu.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kümnekordsel üleannustamisel ei esinenud märkimisväärseid kõrvaltoimeid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiinid koertele.
ATCvet kood: QI07AD04
Vaktsiin stimuleerib koertel aktiivset immuunsust koerte katku, koerte nakkava hepatiidi (CAV1),
koerte adnoviiruse (CAV2), koerte parvoviiruse (CPV) ja koerte paragripiviiruse (CPi) vastu.
Soovitatav vaktsineerimine tekitab kaitsva tiitri peaaegu kõigil vaktsineeritud koertel. Immuunsus
saavutatakse ka koertel, kellel esinevad vaktsineerimise ajal maternaalsed antikehad. Mõne koera
roojast võib CPV-d leida kuni 8 päeva pärast vaktsineerimist. Aeg-ajalt võib viirus levida teistele
koertele, kuid haiguse kliinilisi tunnuseid ei teki. CPi kaitsev tiiter ei teki kõigil vaktsineeritud koertel,
kuid tõestatud on kliiniliste tunnuste vähenemine. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Lüofilisaat:
Sorbitool
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümiga töödeldud kaseiin
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Kaaliumdivesinikfosfaat
Süstevesi
Lahusti:
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Kaaliumdivesinikfosfaat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahustiga, mis on tarnitud koos selle
veterinaarravimiga või teiste lõigus 4.8 mainitud Nobivac sarja kuuluvate koerte vaktsiinidega (kui
need on saadaval).
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 30 minutit.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Lüofilisaat:
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
Lahusti:
Lüofilisaadist eraldi hoidmisel hoida temperatuuril kuni 25 °C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Vaktsiin:
I tüüpi hüdrolüütilisest klaasist (Ph.Eur.) viaal, mis on suletud halogeenbutüülist punnkorgi ja
värvikoodiga alumiiniumkattega.
 
Lahusti:
I tüüpi hüdrolüütilisest klaasist (Ph.Eur.) viaal, mis on suletud halogeenbutüülist punnkorgi ja
värvikoodiga alumiiniumkattegaga.
Pakendi suurused: papp-või plastkarp 5, 10, 25 või 50 üheannuselise viaaliga.
Lahusti võib olla pakendatud koos vaktsiiniga või eraldi.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1153
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Detsember 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata. 
Kasutaja
Salasõna