Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AF80
Toote nimetus: NOBIVAC KC 1 DOOS N5 / 1135909
Toimeaine: Bordetella vaktsiin + koerte paragripi elusviirusvaktsiin
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nobivac KC, ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti, koertele
 
2.            KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
0,4 ml (1 annus) lahustiga (süstevesi) manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini sisaldab:
 
Toimeained:
Elusat Bordetella bronchiseptica tüve B-C2              ≥ 108,0 cfu ja ≤ 109,7 cfu1
Koerte elusat paragripiviiruse tüve Cornell                  ≥ 103,0 TCID50 ja ≤ 105,8 TCID502
 
1 kolooniaid moodustavad ühikud
2 koekultuuri 50% nakatav annus
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.            RAVIMVORM
 
Ninatilgad, suspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
Lüofilisaat: tuhmvalge või kreemikat värvi pellet.
Lahusti: selge värvitu lahus.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.         Loomaliigid
 
Koer
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivne immuniseerimine Bordetella bronchiseptica ja koerte paragripiviiruse vastu suurenenud ohu ajaks, et vähendada B. bronchiseptica ja koerte paragripiviiruse põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja koerte paragripiviiruse eritumist.
 
Immuunsuse teke:
Bordetella bronchiseptica vastu: 72 tundi pärast vaktsiini manustamist.
Koerte paragripi viiruse vastu: 3 nädalat pärast vaktsiini manustamist.
 
Immuunsuse kestus:
1 aasta.
 
4.3.         Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4.         Erihoiatused
 
Vaktsineerida võib ainult terveid koeri.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineeritud loomad võivad levitada Bordetella bronchiseptica vaktsiinitüve 6 nädala jooksul ja koerte paragripi vaktsiinitüve mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Immunosupressiivsed ravimid võivad mõjutada immuunsuse teket ja suurendada elusate viirustüvede põhjustatud kõrvaltoimete tekke võimalust.
Kassid, sead ja vaktsineerimata koerad võivad reageerida vaktsiinitüvele hingamisteede haiguste kergete ja mööduvate tunnustega. Teisi loomi nagu küülikuid ja pisinärilisi ei ole uuritud.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Immuunpuudulikkusega isikutel soovitatakse vältida kokkupuudet nii vaktsiini kui vaktsineeritud koertega kuue nädala jooksul pärast vaktsineerimist.
Pärast vaktsiini kasutamist desinfitseerida käed ja vaktsineerimisvahendid.
 
4.6.         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga noortel vastuvõtlikel koertel võib alates vaktsineerimisele järgnevast päevast ilmneda kerge nõrevool silmadest ja ninast, millega võib mõnikord kaasneda vilistav hingamine, aevastamine ja/või köha. Need tunnused on üldiselt ajutised ning vaid harva võivad püsida kuni 4 nädalat. Tõsisemate kliiniliste tunnustega loomadele võib olla näidustatud antibiootikumiravi.
 
4.7.         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8.         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte kasutada koos teiste ninakaudsete ravimitega ja antibiootikumravi ajal.
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna koerte katku, koerte adenoviirus tüüp 1 põhjustatud koerte nakkava hepatiidi, koerte parvoviiruse ja koerte adenoviirus tüüp 2 põhjustatud hingamisteede haigestumise vastaste Nobivac’i elusvaktsiinidega, millel on müügiluba ja L. interrogans serogrupp Canicola serotüüp Canicola, L. interrogans serogrupp Icterohaemorrhagiae serotüüp Copenhageni, L. interrogans serogrupp Australis serotüüp Bratislava ja L. kirschneri serogrupp Grippotyphosa serotüüp Bananal/Lianguang põhjustatud koerte leptospiroosi vastase inaktiveeritud Nobivac’i vaktsiiniga.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
Kui nädala jooksul pärast vaktsineerimist manustatakse loomale antibiootikume, tuleb vaktsineerimist korrata antibiootikumiravi lõppedes.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Nasaalne manustamine.
Lasta steriilsel lahustil soojeneda toatemperatuurini(15...25 ºC). Lahustada külmkuivatatud vaktsiin aseptiliselt lahustiga. Pärast lahusti lisamist loksutada hoolikalt.
Eemaldada süstlalt nõel ja manustada 0,4 ml vaktsiini ühte ninasõõrmesse.
 
Vaktsineerimisskeem:
Koerad peavad olema vähemalt 3 nädala vanused.
Kui Nobivac KC manustatakse samaaegselt (st mitte kokku segatuna) mõne teise Nobivac’i vaktsiiniga nagu kirjeldatud lõigus 4.8., ei tohi koerad olla nooremad kui teise Nobivac vaktsiini manustamiseks soovitatav miinimumvanus.
 
Mõlema vaktsiini komponendi suhtes kaitse saamiseks tuleb vaktsineerimata koerad vaktsineerida ühe annusega vähemalt 3 nädalat enne eeldatavat riskiperioodi, nt ajutine kennelisse paigutamine. Bordetella bronchiseptica vastase kaitse saamiseks peavad vaktsineerimata koerad saama annuse vaktsiini vähemalt 72 tundi enne eeldatavat riski (vt ka lõik 4.5. Ettevaatusabinõud).
 
Revaktsineerida igal aastal.
 
4.10.       Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Väga noortel koertel võivad üleannustamise järgselt ilmneda ülemiste hingamisteede haigestumise tunnused, millega kaasneb kerge nõrevool silmadest ja ninast, farüngiit, aevastamine ning köha. Tunnused võivad tekkida päev pärast vaktsineerimist ja püsida kuni neli nädalat pärast vaktsineerimist.
 
4.11.       Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5.            IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: : elusbakter- ja elusviirusvaktsiinid, Bordetella + koerte paragripiviirus
ATCvet kood: QI07AF01
 
Preparaat sisaldab elusat Bordetella bronchiseptica tüve B-C2 ja koerte elusat paragripi viiruse tüve Cornell. Pärast ninasisest manustamist stimuleerib preparaat aktiivse immuunsuse teket Bordetella bronchiseptica ja koerte paragripi viiruse vastu.
Maternaalsete antikehade mõju kohta vaktsineerimise efektiivsusele Nobivac KC kasutamisel andmed puuduvad. Kirjanduse andmetel on seda tüüpi intranasaalne vaktsiin võimeline kutsuma esile immuunvastust olenemata maternaalsete antikehade mõjutusest.
Olemasolevad andmed näitavad kolmest kuust kuni 1- aastani kestvat Bordetella bronchiseptica eritumise vähenemist pärast vaktsineerimist.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Želatiini baasil stabilisaator
Naatriumkloriid
Fosfaatpuhver
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud lahusti, mis on soovitatud kasutamiseks koos selle veterinaarravimiga.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 27 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: 1 tund.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2 °C...8 °C).
Mitte hoida sügavkülmas.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist (Ph. Eur) 3 ml (1-annuseline) viaal, mis on suletud halogeenbutüülkummist korgiga ja kaetud kodeeritud alumiiniumkattega. Kaasas vastav kogus steriilset lahustit.
Veterinaarravimiga tarnitav lahusti sisaldub sama tüüpi pakendis (I tüübi klaasviaal ja kummikork).
Pakendi suurus: 1 annus 5 kaupa papp- või plastkkarbid.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
NL 5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1206
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17.10.2014
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
september 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna