Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AI02
Toote nimetus: VANGUARD PLUS 7 N25 / 1149241
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin + koerte paragripi elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + Leptospira canicola + Leptospira icterohaemorrhagiae 
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Vanguard Plus 7, süstelahuse pulber ja lahusti koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml annus sisaldab:
Toimeained:
 
Külmkuivatatud fraktsioon: Vanguard DA2Pi
Koerte katku atenueeritud viirus, N-CDV tüvi, minimaalne tiiter 103,0 CCID50*
Koerte atenueeritud adenoviirus, Manhattan tüvi, minimaalne tiiter 103,2 CCID50*
Koerte paragripi atenueeritud viirus, NL-CPI-5 tüvi, minimaalne tiiter 106,0 CCID50*
 
Vedelfraktsioon: Vanguard CPV-L
Koerte atenueeritud parvoviirus, tüvi NL-35-D, väikese passaažiarvuga, minimaalne tiiter 107,0
CCID50*.
Inaktiveeritud Leptospira canicola, vähemalt 40 hamstrit kaitsvat annust
Inaktiveeritud Leptospira icterohaemorrhagiae, vähemalt 40 hamstrit kaitsvat annust
*50% rakukultuure nakatav annus
Sisaldab neomütsiini ja gentamütsiini jälgi.
Abiained:
Vedelfraktsioon: tiomersaal, albumiin.
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahuse pulber ja lahusti.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Koer.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivseks immuniseerimiseks, et ära hoida koerte katku viiruse nakkusest põhjustatud
suremust ja kliinilisi nähte; ära hoida koerte 2a, 2b ja 2c tüüpi parvoviiruse nakkusest põhjustatud
suremust ja kliinilisi nähte, sealhulgas leukopeeniat, ja vähendada viiruse ülekandumist; ära hoida
koerte adenoviiruse tüüp 1 ja tüüp 2 ning koerte paragripi viiruse, Leptospira canicola ja Leptospira
icterohemorrhagiae nakkusest põhjustatud kliinilisi nähte ja vähendada nakatumist.
Immuunsus kujuneb välja umbes 2 nädala vältel pärast vaktsineerimist.
Viiruseliste komponentide vastane immuunsus kestab vähemalt 12 kuud. Leptospiroosivastase
immuunsuse kestvus ei ole kindlaks määratud.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid koeri.
Mitte vaktsineerida tiineid koeri.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Mitte kasutada keemiliste ainetega desinfitseeritud süstlaid ja nõelu, sest desinfektandid võivad
mõjutada vaktsiini efektiivsust.
 
4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineeritud loomad võivad mõne päeva jooksul pärast vaktsineerimist levitada koerte adenoviiruse
tüüp 2 ja koerte parvoviiruse vaktsiinitüvesid. Kuna nende tüvede patogeensus on väike, ei ole vaja
vaktsineeritud loomi vaktsineerimata loomadest eraldada.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale loputada süstepiirkonda koheselt veega. Sümptomite ilmnemisel
pöörduda arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vaktsineeritud koertel võib 4...6 tundi pärast vaktsineerimist tekkida süstekohal mööduv turse (harva
valulik), mis kaob umbes 7 päeva pärast. Võib esineda mööduv püreksia.
Süsteemse anafülaktilise reaktsiooni ilmnemisel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte vaktsineerida tiineid koeri.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval
Versiguard Rabies'iga kokku segatuna või erinevatesse kohtadesse süstituna.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanne.
Külmkuivatatud fraktsioon (Vanguard DA2Pi) lahustada aseptiliselt vedelas fraktsioonis (Vanguard
CPV-L). Vaktsiini loksutada ja manustada kohe kogu viaali sisu (1 ml) subkutaanselt.
Üldine vaktsineerimisskeem:
Kaks Vanguard 7 annust vähemalt 14-päevase intervalliga. Esimese annuse võib manustada 8 nädala
vanuses. Teise annuse manustamisel peab koer olema vähemalt 12 nädala vanune.
Kordusvaktsineerimise skeem:
Leptospira komponent – soovitatav on iga-aastane kordusvaktsineerimine.
Viiruselised komponendid – soovitatav on iga-aastane kordusvaktsineerimine. Siiski peaks loomaarst
konkreetse looma kordusvaktsineerimise kasu-riski hindamisel olema teadlik, et seroloogilised
uurimused on näidanud, et enamusel koertel, kellele on tehtud vähemalt üks kordusvaktsineerimine
Vanguard Plus 7-ga, püsib immuunsuse kaitsev tase Vanguard Plus 7 viiruseliste komponentide vastu
kuni 4 aastat.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamisel ei ole ilmnenud muid nähte lisaks punktis 4.6 toodutele.
Enamus üleannustamise juhte ravi ei vaja. Süsteemse anafülaktilise reaktsiooni ilmnemisel rakendada
sümptomaatilist ravi.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Tervete koerte vaktsineerimiseks koerte katku viiruse, koerte adenoviiruse tüüp 1 ja tüüp 2, koerte
paragripi viiruse, koerte parvoviiruse, Leptospira canicola ja Leptospira icterohemorrhagiae
põhjustatud nakkuste vastu.
ATCvet kood: QI07AI02
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Neomütsiin
Gentamütsiin
Tiomersaal
Albumiin
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste vaktsiinide või immunoloogiliste preparaatidega, välja arvatud Versiguard Rabies.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg:
külmkuivatatud fraktsioon (Vanguard DA2Pi) ja vedelfraktsioon (Vanguard CPV-L): 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: koheselt kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C ... 8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin on üheannuselistes Ph. Eur. I tüüpi klaasviaalides. Külmkuivatatud fraktsiooni viaalid on
suletud bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega. Vedelfraktsiooni viaalid on suletud
klorobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega.
Karp sisaldab 25 viaali külmkuivatatud fraktsiooniga ja 25 1 ml viaali vedelfraktsiooniga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud desinfitseerivas aines.

7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1254
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28/04/2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14/04/2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna