Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AD03
Toote nimetus: NOBIVAC PUPPY DP 1ML N10/1121184
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nobivac Puppy DP
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus sisaldab:
Toimeained:
koerte katku elusviirus (CDV), tüvi Onderstepoort vähemalt 5,0 log10 TCID50
koerte elus parvoviirus (CPV), tüvi 154 vähemalt 7,0 log10 TCID50.
*TCID50 = koekultuuri 50% nakatav annus
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat. 
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Aktiivne immuniseerimine koerte katku (CDV) ja parvoviroosi (CPV) vastu.
Immuunsuse teke: 1 nädal pärast vaktsineerimist.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole. 
 
4.4. Erihoiatused 
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud 
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerimise järgselt tuleb14 päeva jooksul vältida kokkupuudet potentsiaalsete nakkusallikatega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vaktsineerimise järel võib süstekohal esineda turse. Mõnel juhul võib turse olla valulik. Pärast vaktsineerimist võib esineda ülitundlikkusreaktsioon. Seda tüüpi reaktsioonid on enamasti isemööduvad. Harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Sellisel juhul tuleb koheselt rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib segada ja manustada koos Nobivaci subkutaanselt manustatavate inaktiveeritud vaktsiinidega koerte leptospiroosi vastu, mille põhjustajateks on kõik või mõned järgnevatest serotüüpidest: L. interrogans serorühm Canicola serotüüp Canicola, L. interrogans serorühm Icterohaemorrhagiae serotüüp Copenhageni, L. interrogans serorühm Australis serotüüp Bratislava ja L. kirschneri serorühm Grippotyphosa serotüüp Bananal/Liangguang.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin manustada subkutaanselt. Vaktsiin muuta manustamiskõlblikuks lisades vahetult enne kasutamist lahusti Nobivac Diluent ühe viaali sisu (1 ml). Lahustatud vaktsiin kasutada 30 minuti jooksul. 
 
Nobivac Puppy DP on mõeldud kasutamiseks koertel, kellel on kõrge koerte parvoviiruse vastaste ja/või kõrge koerte katku viiruse vastaste maternaalsete antikehade tase. Noorim iga, mil need antikehad ei mõjuta vaktsineerimistulemust, on enamikul loomadest 6 nädalat. Et tagada ka nende kutsikate immuunsus, kellel maternaalsete antikehade tiiter selles vanuses on väga kõrge ja saavutada kaitse koerte katku, hepatiidi (CAV1), CAV2 nakkuse ja paragripi vastu, soovitatakse revaktsineerimist vaktsiiniga Nobivac DHPPi. 
 
Juhul kui vaktsineerimine Nobivac Puppy DP-ga on osa vaktsineerimisprogrammist, siis võib kasutada järgnevat vaktsineerimisskeemi: 
 
vanus 4…6 nädalat Nobivac Puppy DP
vanus 8…9 nädalat Nobivac DHPPi koos Nobivac Lepto
vanus 12 nädalat Nobivac DHPPi koos Nobivac Lepto ja Nobivac Rabies või Nobivac RL
 
Revaktsineerimine
Revaktsineerimiskeem peab vastama kasutatavate vaktsiinide ravimiinfodes ja kohalikus seadusandluses toodud juhistele.
Nobivac Puppy DP on ette nähtud kutsikate esmaseks vaktsineerimiseks.
Koeri soovitatakse revaktsineerida koerte katku ja koerte parvoviroosi vastu iga 3 aasta järel.
 
Enne inokulatsiooni tuleb läbi viia looma kliiniline läbivaatus. 
Praktika on näidanud, et kutsikate maternaalsete antikehade tase erineb pesakonniti suurel määral ja ei ole kindlaks määratav vaid emase koera seroloogilise uuringu baasil.
 
Manustamisel kasutada steriilseid vahendeid. Vältida vaktsiini saastumist desinfektsioonivahendite või piirituse jääkidega. Vältida vaktsiini ette nähtud säilitamise temperatuurist pikemaajalist või korduvat kõrgemal temperatuuril  hoidmist, sest vaktsiini tõhusus võib sellistes tingimustes väheneda oluliselt mõne tunni jooksul.  
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
10-kordne üleannus ei põhjustanud täiendavaid kõrvaltoimeid võrreldes punktis 4.6 kirjeldatuga.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiinid, ATCvet kood: QI07AD03
Kombineeritud vaktsiin, mis on välja töötatud väga noorte (4...6 nädalat) kutsikate aktiivseks immuniseerimiseks kui maternaalsete spetsiifiliste antikehade tase on kõrge. Samuti kui koerte katku viirus (CDV) ja koerte parvoviirus (CPV) on endeemilised ning maternaalne passiivne immuunstaatus on teadmata või spetsiifiliste antikehade tase on kõrge.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sorbitool
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud vaktsiiniga Nobivac Lepto või lahustiga Nobivac Diluent.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 30 minutit.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2C – 8°C). 
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüübi hüdrolüütilisest klaasist viaalid, mis sisaldavad lüofilisaati. 
Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud kodeeritud alumiiniumkattega.
1 annus viaalis, pakendatud 5, 10, 25 või 50 viaali kaupa papp- või plastkarpidesse.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1151
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV 
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna