Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AD04 
Toote nimetus: BIOCAN NOVEL DHPPi N10 / 1661790
Toimeaine: koerte katku elusviirusvaktsiin + koerte elus parvoviirusvaktsiin + koerte nakkava hepatiidi elusviirusvaktsiin + koerte paragripi elusviirusvaktsiin 
Tootja: Bioveta a.s. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Biocan Novel DHPPi, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti koertele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus(1 ml) sisaldab:
 
Toimeained:
Lüofilisaat (elus, atenueeritud): Miinimum Maksimum
Koerte katku viirus, tüvi CDV Bio 11/A         103,1 TCID50* 105,1 TCID50*
Koerte adenoviirus, tüüp 2, tüvi CAV-2 Bio 13 103,6 TCID50* 105,3 TCID50*
Koerte parvoviirus, tüüp 2b, tüvi CPV-2b Bio 12/B 104,3 TCID50* 106,6 TCID50*
Koerte paragripi viirus, tüüp 2, tüvi CPiV-2 Bio 15         103,1 TCID50* 105,1 TCID50*
* 50% koekultuure nakatav annus
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
 
Visuaalne välimus on järgmine:
Lüofilisaat: valget värvi käsnjas aine.
Lahusti: selge värvitu vedelik.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Loomaliigid
 
Koer.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte aktiivne immuniseerimine alates 6 nädala vanusest:
- et vältida koerte katku viirusest põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid;
- et vältida koerte adenoviirus tüüp 1 põhjustatud suremust ja kliinilisi tunnuseid;
- et vältida koerte adenoviirus tüüp 2 põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja vähendada viiruse eritumist;
- et vältida koerte parvoviirusest põhjustatud kliinilisi tunnuseid, leukopeeniat ja viiruse eritumist; 
- et vältida koerte paragripi viirusest põhjustatud kliinilisi tunnuseid (eritis ninast ja silmadest) ja vähendada viiruse eritumist.
 
Immuunsuse teke:
- CDV, CAV ja CPV vastu 3 nädalat pärast esimest vaktsineerimist;
- CPiV vastu 3 nädalat pärast esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamist.
 
Immuunsuse kestus:
Esmase vaktsineerimisskeemi lõpetamise järgselt koerte katku viiruse, koerte adenoviirus tüüp 1 ja tüüp 2 ning parvoviiruse vastu vähemalt kolm aastat. Pärast esmast vaktsineerimisskeemi koerte paragripi viiruse vastu vähemalt üks aasta.
CAV-2 vastase immuunsuse kestust nakkuskatsetega ei ole tõendatud. Näidati, et kolm aastat pärast vaktsineerimist on CAV-2 vastased antikehad endiselt tuvastatavad. Arvatakse, et kaitsev immuunvastus CAV-2-ga seotud hingamisteede haiguste suhtes püsib vähemalt kolm aastat.
 
4.3 Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Hea immuunvastuse kujunemise eelduseks on täielikult toimiv immuunsüsteem. Looma immunokompetentsi võivad ohtu seada rida tegureid, sealhulgas halb terviseseisund, toitumus, geneetilised tegurid, samaaegne ravi ja stress.
Immuunvastus vaktsiini komponentidele CDV, CAV-2 ja CPV võib hilineda maternaalsete antikehade olemasolu tõttu. Siiski on tõestatud, et CDV, CAV-2 ja CPV vastaste maternaalsete antikehade olemasolul kaitseb vaktsiin virulentsete haigustekitajatega kokkupuutumisel sama või kõrgema taseme korral, mille esinemine on loomulikes tingimustes tõenäoline. Kui eeldatakse maternaalsete antikehade väga kõrget taset, tuleb vaktsineerimisskeem kavandada sellele vastavalt.

4.5 Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida võib ainult kliiniliselt terveid loomi. 
 
Vaktsineeritud koerad võivad elusviiruse vaktsiinitüvesid CAV-2, CPiV ja CPV-2b eritada mõni päev pärast vaktsineerimist. Nende tüvede madala patogeensuse tõttu ei tule vaktsineeritud koeri hoida vaktsineerimata koertest eraldi.
 
Kuna vaktsiinitüve CPV-2b ei ole katsetatud kodukassidel ja teistel lihasööjatel (välja arvatud koertel), kelle tundlikkus koerte parvoviiruse suhtes on teada, on soovitatav hoida koeri pärast vaktsineerimist teistest koerlastest ja kaslastest eraldi. Väljaheiteid tuleb käidelda hügieeniliselt.  

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pärast subkutaanset manustamist koertele võib süstekohal sageli täheldada mööduvat turset (kuni 5 cm), mis võib mõnikord olla valulik, soe või punetav. Selline turse möödub iseenesest või väheneb oluliselt 14 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Harvadel juhtudel võivad tekkida seedetraktihäired nagu kõhulahtisus ja oksendamine või isutus ja aktiivsuse vähenemine.
Nagu iga vaktsiini puhul, võib ka nüüd harva esineda ülitundlikkusreaktsioone. Sellise reaktsiooni tekkimisel tuleb viivitamatult rakendada sobivat ravi.
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
-Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast);
-Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st);
-Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st);
-Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st);
-Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil soovitatav. 
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanne manustamine.
 
Annustamine ja manustamisviis
Lüofilisaat lahustada aseptiliselt lahustis. Loksutada hoolikalt ja manustada kohe kogu manustamiskõlblikuks muudetud preparaat (1 ml).
 
Manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin on selge, valkja kuni kollaka värvusega, kergelt opalestseeruv.
 
Esmane vaktsineerimisskeem
Kaks annust Biocan Novel DHPPi 3 - 4-nädalase vahega alates 6 nädala vanusest. 
 
Kui on vajalik kaitse leptospiirade vastu, võib teise annusena manustada sobivat vaktsiini Biocan Novel DHPPi/L4 ja planeerida vaktsineerimisskeem vastavalt (vt Biocan Novel DHPPi/L4 ravimi omaduste kokkuvõtet).
 
Revaktsineerimisskeem
Üks annus Biocan Novel DHPPi-d manustada iga kolme aasta tagant. Iga-aastane revaktsineerimine on vajalik paragripi vastu, seetõttu võib ühe annuse Biocan Novel DHPPi-d või Biocan Novel Pi/L4 vajaduse korral manustada kord aastas. Iga-aastasel revaktsineerimisel Pi/L4 vaktsiiniga tekib täielik immuunsus Leptospira vastu ainult pärast põhivaktsineerimist Biocan Novel vaktsiiniga, mis sisaldab L4 komponenti.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vähestel loomadel täheldati valu süstekohal kohe pärast vaktsiini kümnekordse üleannuse manustamist. Valu kestis kuni 1 minut ja taandus ravita. Vaktsiini üleannuse manustamise järel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 (Kõrvaltoimed).  
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Elusviirusvaktsiinid.
ATCvet kood: QI07AD04
 
Vaktsiin on ette nähtud kliiniliselt tervete kutsikate ja koerte aktiivseks immuniseerimiseks haiguste vastu, mida põhjustavad koerte katku viirus, koerte parvoviirus, koerte 1. ja 2. tüüpi adenoviirus ja koerte paragripi viirus.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
 
Lüofilisaat:
Trometamool
Etüleendiamiintetraäädikhape
Sahharoos
Dekstraan 70
 
Lahusti:
Süstevesi

6.2 Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: koheseks kasutamiseks.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).
Mitte lasta külmuda. 
Hoida valguse eest kaitstult.

6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiini tarnitakse Euroopa Farmakopöa nõuetele vastavates I tüüpi klaasviaalides.  Lüofilisaati sisaldavad viaalid on suletud bromobutüülist punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega. Lahustit sisaldavad viaalid on suletud klorobutüülist punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega. Vaktsiini tarnitakse läbipaistvates plastmasskarpides, milles on 10 x 1, 25 x 1 või 50 x 1 ml mõlemat fraktsiooni (st lüofilisaati ja lahustit).
Lisatud on pakendi infoleht.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1856
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 19.09.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD 
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna