Vaktsiinid koertele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AA06
Toote nimetus: EURICAN HERPES 205 FL 1D N10 / 1252831
Toimeaine: koerte herpesviirusvaktsiin
Tootja: Merial S.A.S.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Eurican Herpes 205 pulber ja lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Toimeaine:
1 doos sisaldab:
Canine herpesvirus (F205 tüvi) antigeenid .................................................................. 0.3 kuni 1.75 µg*
*väljendatuna µg- des gB glükoproteiini
 
Adjuvant:
Kerge parafiinõli ..................................................................................................... 224.8 kuni 244.1 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Pulber ja lahusti süsteemulsiooni valmistamiseks.
Lüofilisaat: valge pellet.
Lahusti: homogeenne valge emulsioon
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer (tiine emaskoer)
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Emaskoerte aktiivne immuniseerimine, et vältida koerte herpesviirusinfektsioonist põhjustatud surma,
kliiniliste tunnuste ning kahjustuste tekkimist kutsikatel esimestel elupäevadel passiivse immuunsuse
kaudu.
 
4.3. Vastunäidustused
Ei ole
 
4.4. Erihoiatused
CHV (koerte herpesviirus) nakkus võib emastel koertel esile kutsuda aborte ja enneaegset poegimist.
Emaste koerte kaitsmist nakkuse vastu ei ole selle vaktsiini jaoks uuritud. Immuunsuse
ülekandumiseks kutsikatele on vajalik piisava koguse ternespiima saamine.
 
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Kasutajale:
Ravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti
kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme
kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui oled juhuslikult endale ravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda kiiresti arsti
poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöördu uuesti arsti poole.
Arstile:
Ravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik ravimi manustamine
põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb
osutada KIIRET kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui
kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Vaktsiin võib sageli põhjustada mööduvat turset süstekohal.
Tavaliselt taandub turse nädala jooksul.
Võib esineda ülitundlikkusreaktsiooni. Need on harvad ja neil juhtudel tuleb rakendada
sümptomaatilist ravi.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud)
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
See vaktsiin on spetsiaalselt näidustatud kasutamiseks tiinuse perioodil.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad.
Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada
igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Pärast pulbri lahustamist lahustiga süstida 1 doos (1 ml) vaktsiini nahaalusi vastavalt järgnevale
skeemile:
Esimene süst: Kas inna ajal või 7 –10 päeva pärast eeldatavat paaritust.
Teine süst: 1 - 2 nädalat enne oodatavat poegimist.
Kordusvaktsineerimine: iga tiinuse ajal, vastavalt samale skeemile
Lahustatud vaktsiin peab olema piimjas emulsioon. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Pärast mitmete dooside manustamist pole täheldatud teisi kõrvaltoimeid kui need, mis on ära toodud
punktis Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsisus).
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoteraapiline grupp: Inaktiveeritud viirusvaktsiinid
ATCvet kood: QI07AA06
Puhastatud alamühikuline vaktsiin tiinete emaskoerte aktiivseks immuniseerimiseks, et kutsuda esile
passiivne immuunsus kutsikatel herpesviiruse põhjustatud surmlõppega neonataalse haiguse vastu
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Sahharoos
Sorbitool
Dextran 40
Kaseiini hüdrolüsaat
Kollageeni hüdrolüsaat
Soolad
Polüoksüetüleen rasvhapped
Rasvalkoholide ja polüoolide eeter
Trietanoolamiin
 
6.2. Sobimatus
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste vaktsiinidega või immunoloogiliste preparaatidega välja
arvatud kaasas olev lahusti.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist: Kasutada koheselt pärast lahustamist.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C–8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi klaaspudel, mis sisaldab 1 doosi pulbrit ja klaaspudel, mis sisaldab 1 ml lahustit.
Pudelid on suletud butüülelastomeer sulguriga ja pitseeritud alumiiniumkorgiga.
Karbis 2 x 1 pudelit, 2 x 10 pudelit ja 2 x 50 pudelit.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
MERIAL
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Prantsusmaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/01/029/001- 003
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.03.01
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.04.2006
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt
aadressil http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
 
 

 

Kasutaja
Salasõna