Vaktsiinid kassidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI06AH04 
Toote nimetus: FELIGEN CRP / R N10 /1375961
Toimeaine: kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin + marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin + kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin + kasside kalitsiviirusvaktsiin
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Feligen CRP/R, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus sisaldab:
 
Toimeained:
 
Lüofilisaat
Kasside nõrgestatud elus kalitsiviirus (tüvi F9) 104,6...106,1 CCID50*
Kasside nõrgestatud elus viirusliku rinotrahheiidi viirus (tüvi F2) 105,0...106,6 CCID50
Kasside nõrgestatud elus panleukopeenia viirus (tüvi LR 72) 103,7...104,5 CCID50
*50% rakukultuure nakatav annus
 
Lahusti 
Marutaudi inaktiveeritud viirus (tüvi VP12) Minimaalselt 1 RÜ**
** Rahvusvaheline ühik
 
Adjuvant:
3% alumiiniumhüdroksiidgeel 0,1 ml
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti.
Valge pulber ja kergelt värvunud hägune lahusti.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kasside aktiivseks immuniseerimiseks alates 12 nädala vanusest, 3...4 nädalat pärast esimest Feligen CRP vaktsiini süsti:
- kasside kalitsiviiruse põhjustatud kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks;
- kasside viirusliku rinotrahheiidi viiruse põhjustatud kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks;
- kasside panleukopeenia viiruse põhjustatud leukopeenia vältimiseks ja kliiniliste tunnuste vähendamiseks;
- marutaudi viiruse põhjustatud suremuse ja kliiniliste tunnuste vältimiseks.
 
Immuunsuse teke: tõestatud on, et immuunsus panleukopeenia ja marutaudi suhtes tekib kolm nädalat pärast esmast vaktsineerimist ning kalitsiviroosi ja rinotrahheiidi vastu neli nädalat pärast esmast vaktsineerimist.
 
Immuunsuse kestus: immuunsus kasside kalitsiviroosi, kasside viirusliku rinotrahheiidi, kasside panleukopeenia ja marutaudi vastu kestab üks aasta pärast esmast vaktsineerimist. Marutaudivastaste antikehade olemasolu kassidel on tõestatud 3 aastat pärast kordusvaktsineerimist.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Maternaalsed antikehad, eriti kasside panleukopeenia viiruse vastased maternaalsed antikehad, võivad immuunreaktsiooni vaktsineerimisele negatiivselt mõjutada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
Soovitatav on manustada loomadele vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist anthelmintikume.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist võib täheldada mööduvat kehatemperatuuri tõusu ja apaatiat. Süstekohal võib 6…9 päeva pärast vaktsineerimist täheldada piiratud ja mööduvat sõlmekest. See reaktsioon möödub iseenesest kuni 4 nädala jooksul. 
Teatatud on väga harvadest ülitundlikkusreaktsioonidest. Sellise allergilise või anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi.
 
Ohutusuuringutes täheldati väga sageli mõningaid mööduvaid vaktsineerimisjärgseid seedehäireid.
Ohutusuuringutes täheldati sageli kerget ja mööduvat turset vaktsineerimisjärgsetel päevadel, mis kaob 2 päeva jooksul, või sõlmekest (≤2 mm), mis taandub 2 nädala pärast. 
Ohutusuuringutes täheldati sageli mõningaid mööduvaid ja isetaanduvaid vaktsineerimisjärgseid nähte, nagu kerge hüpertermia ja letargia.
Spontaansete teadete kohaselt on ülitundlikkusreaktsioone (nt oksendamine, kõhulahtisus, düspnoe, allergiline turse) esinenud väga harva. 
Allergilise või anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi.
Kirjanduse andmetel võib kassipoegadel väga harva esineda palaviku-lonkamise sündroomi (febrile limping syndrome) reaktsioone pärast mistahes kasside kalitsiviiruse komponenti sisaldava vaktsiini kasutamist.
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste vaktsiinidega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanne manustamine.
 
Lüofilisaat lahustada aseptiliselt lahustis ja loksutada viaali õrnalt. 
Manustada üks annus Feligen CRP/R-i subkutaanselt järgneva vaktsineerimisskeemi kohaselt.
 
Esmane vaktsineerimine
Üks annus Feligen CRP kassipoegadele alates 8 nädala vanusest.
Üks annus Feligen CRP/R 3 või 4 nädalat hiljem (alates 12 nädala vanusest).
 
Maternaalsed antikehad võivad immuunreaktsiooni vaktsineerimisele negatiivselt mõjutada. Maternaalsete antikehade arvatava esinemise korral võib olla vajalik kolmas vaktsiinisüst pärast 15 nädala vanuseks saamist.
 
Kordusvaktsineerimine
Üks annus vaktsiini Feligen CRP/R manustada üks aasta pärast esmast vaktsineerimist.
Seejärel tuleb kasse kalitsiviiruse ja viirusliku rinotrahheiidi vastu vaktsineerida üks kord aastas (vaktsiiniga Feligen CRP). Marutaudi vastu võib kasse vaktsineerida kuni kolmeaastase intervalliga (vaktsiiniga, mis sisaldab lisaks marutaudi komponenti, nt Feligen CRP/R).
 
Soovitusliku kordusvaktsineerimise intervall baseerub katsetulemustel. Kohalik seadusandlus võib
sätestada varasema kordusvaktsineerimise vajaduse.
 
Uuringud on näidanud, et osadel vaktsineeritud loomadel võib marutaudivastaste antikehade tiiter jääda alla tiitri, mis on vajalik reisimiseks EL-i mittekuuluvatesse riikidesse (< 0,5 RÜ/ml). Ohustatud piirkondadesse või EL-ist välja reisimisel võivad loomaarstid soovitada täiendavalt marutaudi vastu vaktsineerida.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Muid kõrvaltoimeid peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 ei ole täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: elus- ja inaktiveeritud viirusvaktsiinid.
ATCvet kood: QI06AH05
 
Kasside aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks viirusliku rinotrahheiidi, kasside kalitsiviroosi, kasside panleukopeenia ja marutaudi vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Lüofilisaat
Kaaliumhüdroksiid 
Laktoosmonohüdraat 
Glutamiinhape
Kaaliumdivesinikfosfaat 
Dikaaliumfosfaat 
Želatiin 
Süstevesi
 
Lahusti
Sahharoos
Dikaaliumfosfaat 
Kaaliumdivesinikfosfaat 
Trüptoon 
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: kohe kasutamiseks. 

6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida ja transportida külmas (2C...8C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi klaasist elastomeerist korgiga suletud 3 ml viaal, mis sisaldab lüofilisaati.
3 ml klaasviaal, mis sisaldab 1 ml lahustit süstesuspensiooni valmistamiseks.
10 või 50 annust pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065m -L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1544
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20.12.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
Kasutaja
Salasõna