Vaktsiinid kassidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI06AD04
Toote nimetus: FELIGEN CRP 1D N10 / 1375938
Toimeaine: kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin + kasside kalitsiviirusvaktsiin + kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin 
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Feligen CRP, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti kassidele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus süstesuspensiooni sisaldab:
 
Toimeained:

Lüofilisaat
Kasside elus kalitsiviirus (tüvi F9) 104,6...106,1 CCID50 *
Kasside viirusliku rinotrahheiidi elusviirus (tüvi F2) 105,0...106,6 CCID50
Kasside panleukopeenia elusviirus (tüvi LR 72) 103,7...104,5 CCID50
*50% rakukultuure nakatav annus

Lahusti 
Süstevesi 1,2 ml
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon lüofilisaat ja lahusti.
Valge pulber ja värvitu lahusti.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kasside aktiivseks immuniseerimiseks alates 8 nädala vanusest:
- kasside kalitsiviroosi vastu kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks;
- kasside viirusliku rinotrahheiidi vastu kliiniliste tunnuste ja viiruse eritumise vähendamiseks;
- kasside panleukopeenia vastu leukopeenia vältimiseks ja kliiniliste tunnuste vähendamiseks.
 
Tõestatud on, et immuunsus panleukopeenia suhtes tekib kolm nädalat pärast esmast vaktsineerimist  ning kalitsiviroosi ja rinotrahheiidi suhtes neli nädalat pärast esmast vaktsineerimist. 
Immuunsus kõikide vaktsiini komponentide suhtes kestab üks aasta pärast esmast vaktsineerimist.

4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Maternaalsed antikehad, eriti kasside panleukopeenia viiruse vastased maternaalsed antikehad, võivad immuunreaktsiooni vaktsineerimisele negatiivselt mõjutada.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
Soovitatav on manustada loomadele vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist anthelmintikume.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist võib täheldada mööduvat hüpertermiat ja apaatiat. 
Süstekohal võib 6…9 päeva pärast vaktsineerimist täheldada piiratud ja mööduvat sõlmekest. See reaktsioon möödub iseenesest kõige rohkem 4 nädala jooksul. 
Mõnedel loomadel on vaktsineerimisejärgsetel päevadel täheldatud kerget pisaravoolu, see möödub iseenesest mõne päeva jooksul.
Väga harvadel juhtudel võib loomadel tekkida anafülaktiline šokk, mille korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi.
 
Ohutusuuringutes täheldati väga sageli mõningaid mööduvaid vaktsineerimisjärgseid seedehäireid.
Ohutusuuringutes täheldati sageli kerget ja mööduvat turset vaktsineerimisjärgsetel päevadel, mis kaob 2 päeva jooksul.
Ohutusuuringutes täheldati sageli mõningaid mööduvaid ja isetaanduvaid vaktsineerimisjärgseid nähte, nagu kerge hüpertermia ja letargia.
Spontaansete teadete kohaselt on ülitundlikkusreaktsioone (nt oksendamine, kõhulahtisus, düspnoe, allergiline turse) esinenud väga harva.
Allergilise või anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi.
Kirjanduse andmetel võib kassipoegadel väga harva esineda palaviku-lonkamise sündroomi (febrile limping syndrome) reaktsioone pärast mistahes kasside kalitsiviiruse komponenti sisaldava vaktsiini kasutamist.
 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt: 
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste vaktsiinidega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Subkutaanseks manustamiseks.
 
Segada lüofilisaat lahustiga ja loksutada viaali õrnalt.
 
Manustada üks annus Feligen CRP-d järgneva vaktsineerimisskeemi kohaselt.

Esmane vaktsineerimine
Esimene annus Feligen CRP süst kassipoegadele alates 8 nädala vanusest.
Teine annus Feligen CRP süst 3 või 4 nädalat hiljem (alates 12 nädala vanusest).
 
Maternaalsed antikehad võivad immuunreaktsiooni vaktsineerimisele negatiivselt mõjutada. Maternaalsete antikehade arvatava esinemise korral võib olla vajalik kolmas vaktsiinisüst pärast 15 nädala vanuseks saamist.

Kordusvaktsineerimine
Iga-aastane kordusvaktsineerimine Feligen CRP-ga.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Muid kõrvaltoimeid peale nende, mida on kirjeldatud lõigus 4.6 ei ole täheldatud.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Vaktsiin kasside aktiivseks immuniseerimiseks viirusliku rinotrahheiidi, kasside kalitsiviroosi ja kasside panleukopeenia vastu
ATCvet kood: QI06AD04
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Kaaliumhüdroksiid
Laktoosmonohüdraat
Glutamiinhape
Kaaliumdivesinikfosfaat
Dikaaliumfosfaat
Zhelatiin
Süstevesi 
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: kohe kasutamiseks. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida ja transportida külmas (2C...8C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi klaasist elastomeerist korgiga suletud 3 ml viaal, mis sisaldab lüofilisaati.
3 ml klaasviaal, mis sisaldab 1,2 ml lahustit süstesuspensiooni valmistamiseks.
10 ja 50 annust pakendis.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065m -L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1543
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20.12.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2018

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna