Vaktsiinid kassidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI06AD04
Toote nimetus: VERSIFEL CVR N25 / 1437971
Toimeaine: kasside panleukopeenia viirus-/parvoviirusvaktsiin + kasside kalitsiviirusvaktsiin + kasside rinotrahheiidi viirusvaktsiin 
Tootja: Zoetis Belgium SA 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Versifel CVR, süstelahuse pulber ja lahusti kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
Üks annus (1 ml) süstelahust sisaldab:
Kasside enteriidi (panleukopeenia) nõrgestatud viiruse (FPV) tüve Snow Leopard, minimaalne tiiter
103,0 CCID50*
Kasside nakkava rinotrahheiidi nõrgestatud viiruse (FVR) tüve FVRm, minimaalne tiiter 105,0 CCID50
Kasside nõrgestatud kalitsiviiruse (FCV) tüve F9, minimaalne tiiter 105,5 CCID50
* CCID50 50% rakukultuuri nakatav annus
 
Abiaine:
Lahusti - süstevesi
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahuse pulber ja lahusti.
Kergelt toonitud külmkuivatatud pellet.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Kass (alates üheksa nädala vanusest).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kasside vaktsineerimiseks kasside enteriidi (panleukopeenia) viirusest, kasside rinotrahheiidiviirusest
ja kalitsiviirusest põhjustatud kliiniliste tunnuste vähendamiseks.
Immuunsus tekib umbes 3 nädalat pärast baasvaktsineerimisskeemi viimast annust.
Immuunsus kestab vähemalt 12 kuud.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.

4.4. Erihoiatused
 
Vaktsineeritud loomad võivad vaktsineerimisele järgneva mõne päeva jooksul levitada kasside
panleukopeenia ja kasside kalitsiviiruse vaktsiinitüvesid. Nende viiruste madala patogeensuse tõttu ei
ole vaja vaktsineeritud loomi vaktsineerimata loomadest eraldada.
Keskmine kuni kõrge maternaalsete antikehade tase võib pärssida aktiivse immuunsuse teket.
Mitte kasutada keemiliste ainetega desinfitseeritud süstlaid ja nõelu, sest desinfektandid võivad
mõjutada vaktsiini efektiivsust.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Loomi, keda on ravitud kortikosteroididega, ei tohi vaktsineerida enne, kui ravi lõppemisest on
möödunud vähemalt üks kuu.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomadele manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel võib esineda mööduvat rektaalse temperatuuri tõusu, mööduvat lonkamist ning
unisust, samuti võib vaktsineerimise järgselt 24 tunni jooksul tekkida pehme valutu turse (keskmiselt
91 cm), mis võib püsida väikese kõva sõlmekesena kuni 21 päeva pärast manustamist.
Üksikutel juhtudel võib vaktsiini manustamine esile kutsuda anafülaktilise reaktsiooni, sellisel juhul
tuleb koheselt rakendada sümptomaatilist ravi.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgmiselt:
- väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l loomal 10 hulgast);
- sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st);
- aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st);
- harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st);
- väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada koos
Versiguard Rabies-iga. Andmed selle vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos
teiste veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud Versiguard Rabies. Seetõttu tuleb selle vaktsiini
kasutamine otsutada igal erineval juhul eraldi.

4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Lahustada külmkuivatatud vaktsiin aseptika reegleid järgides kogu lisatud lahustiga. Loksutada ja
manustada viaali sisu, 1 annus = 1 ml, koheselt subkutaanselt.
Baasvaktsineerimine:
Kassidele alates üheksa nädala vanusest manustatakse kaks vaktsiiniannust 3...4 nädalase intervalliga.
Kordusvaktsineerimine:
Soovitatakse iga-aastast revaktsineerimist ühekordse annusega (1 ml), et tagada maksimaalne
haigustevastane kaitse, eriti respiratoorse nakkuse suhtes, mis ohustab igas vanuses kasse.
Kui samaaegselt on vaja immuniseerida marutaudi vastu, võib Versifel CVR-i manustamiskõlblikuks
muuta lahusti asemel Versiguard Rabies-is (inaktiveeritud monovalentne marutaudivaktsiin, Vnukovo-
32 tüvi (IRV-32)) lahustades, kasutades eelkirjeldatud manustamiskõlblikuks muutmise meetodit.
Pärast segamist tuleb vaktsiinid kohe subkutaanselt manustada.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pärast üleannustamist ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid, kui on kirjeldatud lõigus 4.6.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Elusviirusvaktsiinid.
ATCvet kood: QI06AD04
Versifel CVR on atenueeritud vaktsiin, mis põhjustab tervetel kassidel immuunsuse teket nakkava
rinotrahheiidi (FVR), kalitsiviiruse (FCV) ja enteriidi (panleukopeenia FPV) vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Süstevesi
L2 stabilisaator
Modifitseeritud Eagle sööde.

6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste vaktsiinide ega immunoloogiliste ravimitega, välja arvatud manustamiskõlblikuks
muutmiseks lisatud lahusti või Versiguard Rabies-iga (inaktiveeritud adjuvandiga monovalentne
marutaudivaktsiin).

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või manustamiskõlblikuks muutmist: koheseks kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C ... 8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasviaal, suletud kummist korgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 1 annus N10; 1 annus N25; 1 annus N100
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1613
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 18.06.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.05.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna