Marutaud ja muu
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QV07AB80
Toote nimetus: NOBIVAC DILUENT INJ. 1ML N10 / 1133378
Toimeaine: süstevesi
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nobivac Diluent, süsteravimi lahusti
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Süstevesi
 
Abiaine(d): 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süsteravimi lahusti.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Koer, kass, küülik, vastavalt vaktsiinidele, mille lahustamiseks Nobivac Diluent`i kasutatakse.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Väikeloomade külmkuivatatud Nobivac vaktsiinide lahustamiseks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Kohalduvad kõik vastunäidustused, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent lahustit kasutatakse.
 
4.4. Erihoiatused 
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused 
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Ei ole.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Lahusti kasutamisel erihoiatused puuduvad. Kohalduvad kõik soovitused, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent lahustit kasutatakse.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Kohalduvad kõik kõrvaltoimed, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent lahustit kasutatakse.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Kohalduvad kõik soovitused, mis on loetletud vaktsiini kohta, mille lahustamiseks Nobivac Diluent lahustit kasutatakse.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed 
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Enne lahusti kasutamist lugeda hoolikalt vaktsiiniga kaasasolevat pakendi infolehte.
Nobivac Diluent`i ühe viaali sisu (1 ml) tuleb aseptika reegleid järgides viia lüofilisaadi viaali vahetult enne vaktsiini kasutamist. Hoolikalt jälgida, et lüofilisaat oleks lahustunud täielikult.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Puuduvad. Lahusti ei sisalda toimeaineid. 
Farmakoterapeutiline grupp: lahustid ja lahjendid, k.a. loputusvedelikud
ATCvet kood: QV07AB81
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Dinaatriumfosfaatdihüdraat, kaaliumdivesinikfosfaat, süstevesi.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25C.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi värvitust klaasist (Ph.Eur) viaalid, mis on suletud halogeenbutüülkummist korgiga (Ph. Eur), ning kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 1 ml lahustit viaalis, 10 viaali papp- või plastkarbis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1164
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
05.12.2003/06.09.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
 
 
Kasutaja
Salasõna