Marutaud ja muu
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI07AA02 
Toote nimetus: BIOCAN R INJ. 10 X 1 DOOS N1 / 1432347
Toimeaine: marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin 
Tootja: Bioveta, a.s.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Biocan R, süstesuspensioon
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml sisaldab:
Toimeaine:
Inaktiveeritud marutaudiviirus, SAD Vnukovo-32 tüvi                miinimum 2,0 RÜ
 
Adjuvant:
Alumiiniumhüdroksiid                                                                           2,0 mg
 
Abiaine:
Tiomersaal                                                                                                     0,1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
Õrnroosa lahus, mis võib sisaldada kerget setet.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Koer, kass, veis, siga, lammas, kits, hobune ja tuhkur.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
(12 nädala vanuste ja vanemate) koerte, kasside, veiste, sigade, lammaste, kitsede, hobuste ja tuhkrute aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi vastu. Marutaudi nakatumise ja sellest põhjustatud suremuse vältimiseks.
Immuunsus kujuneb välja 14...21 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestvus: immuunsus püsib vähemalt 1 aasta pärast esmast vaktsineerimist ja vähemalt 2 aastat pärast kordusvaktsineerimist.
Vaktsiini efektiivsust on kontrollitud vastavalt Euroopa farmakopöa nõuetele koertel ja kassidel biokatsega ning teistel loomaliikidel seroloogiliselt. 100% koertest ja kassidest olid nakatamisel kaitstud 1 aasta pärast vaktsineerimist, kui vaktsiin oli manustatud subkutaanselt või intramuskulaarselt. Kaks aastat pärast vaktsineerimist olid nakatamisel kaitstud 100% koertest, kui vaktsiin oli manustatud intramuskulaarselt ja 96%, kui vaktsiin oli manustatud subkutaanselt, kassidest oli kaitstud 92% nii vaktsiini intramuskulaarsel kui subkutaansel manustamisel. Kaitse nakatamise vastu koertel ja kassidel ning seroloogilise uuringu tulemus teistel sihtloomaliikidel vastavad Euroopa farmakopöas toodud efektiivsuse nõuetele inaktiveeritud marutaudi vastase vaktsiini kohta nii ühe- kui kaheaastase hindamisperioodi puhul.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. Mitte manustada ilmnenud marutaudinähtudega või marutaudikahtlusega loomadele.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnikord võib kõikidel sihtloomaliikidel pärast subkutaanset manustamist süstekohal ilmneda mööduv turse. Süstekoha turse võib olla kuni 7 mm diameetriga ja harva kaasneb kerge valu. Tavaliselt kaob see 10 päeva jooksul. Kodutuhkrutel võib esineda süstekoha turset läbimõõduga kuni 10 mm.
Kõikidel sihtloomaliikidel võib pärast intramuskulaarset manustamist ilmneda mööduv lokaalne valu (harva kaasneb turse) süstekohal, mis kaob tavaliselt 7 päeva jooksul.
Nagu iga vaktsiini puhul võib mõnikord esineda ülitundlikkusreaktsioone. Sel juhul tuleb koheselt rakendada sobivat ravi.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Seda vaktsiini ei ole laialdaselt testitud lakteerivatel loomadel. Olemasolevad vähesed andmed näitavad, et vaktsiini manustamine lakteerivatele loomadele ei ole seostatav kõrvaltoimete esinemissageduse suurenemisega.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Puuduvad andmed antud vaktsiini koostoimetele teiste vaktsiinidega. Seetõttu ei ole soovitav manustada teisi vaktsiine 14 päeva jooksul enne ja pärast selle preparaadiga vaktsineerimist.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Annustamine ja manustamisviis:
Loksutada viaali enne kasutamist.
Ühekordne manustamine annuses 1 ml on piisav sõltumata looma vanusest, kehamassist või liigist.
Manustada subkutaanselt või intramuskulaarselt.
 
Esmane vaktsineerimine:
Kõiki sihtloomaliike võib vaktsineerida pärast looma 12-nädalaseks saamist.
Esmane vaktsineerimine tehakse ühe annuse (1ml) vaktsiiniga.
 
Kordusvaktsineerimine:
Kordusvaktsineerimine tehakse 1 aasta pärast esmast vaktsineerimist ühe annuse vaktsiiniga.
Pärast esimest kordusvaktsineerimist (1 aasta pärast esmast vaktsineerimist) vaktsineeritakse loomi iga 2 aasta järel ühe vaktsiiniannusega.
 
Vaktsineerimisskeemi rakendamisel koerte puhul tuleb järgida kohalikku seadusandlust!
 
4.10.        Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Pärast 2-kordse vaktsiiniannuse manustamist lisaks punktis 4.6 (Kõrvaltoimed) mainitutele teisi kõrvaltoimeid ei esinenud. Paiksed reaktsioonid üleannustamisega subkutaansel manustamisel olid laialdasemad (kuni 12 mm diameetriga) kui standardannuse manustamisel.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Koer, kass, tuhkur: ei rakendata.
Veis, siga, lammas, kits, hobune: 0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
ATC-vet kood: QI07AA02
Vaktsiin stimuleerib sihtloomaliikidel aktiivse marutaudivastase immuunsuse teket.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Tiomersaal                                                                  0,1 mg
Alumiiniumhüdroksiid                                                   2,0 mg
(2%-lise alumiiniumhüdroksiidgeelina)
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada teiste vaktsiinide või immunoloogiliste preparaatidega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C - 8°C).
Mitte lasta külmuda.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin on I tüüpi Ph Eur nõuetele vastavates klaasviaalides, suletud bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega.
Pakend: 10 x 1ml, 20 x 1ml, 25 x 1ml, 50 x 1ml ja 100 x 1ml; 1 x 5ml, 5 x 5ml, 10 x 5ml; 1 x 10ml, 5 x 10ml, 10 x 10ml; 1 x 20ml, 5 x 20ml, 10 x 20ml
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1588
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 17.02.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.09.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Riiklik marutaudi kontrolli alane seadusandlus võib nõuda punktis 4.9. soovitatust erinevat vaktsineerimisprogrammi, näiteks sagedasemat vaktsineerimist või piirata teatud sihtloomaliikide vaktsineerimist marutaudi vastu.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna