Marutaud ja muu
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI20XX86 
Toote nimetus: NOBIVAC RABIES 10DOOSI N10 / 1121005
Toimeaine: marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nobivac Rabies, süstesuspensioon

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus sisaldab: 
 
Toimeaine:
Inaktiveeritud marutaudiviiruse tüvi Pasteur RIV ≥2 RÜ/annuse kohta vastavalt Ph. Eur.
potentsustestile.
 
Adjuvant:
Alumiiniumfosfaat
 
Abiained:
Tiomersaal 0,1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
Kahvatukollane/oranž kuni kergelt punane/purpurne valkja sademega vesisuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass, veis, lammas, kits, rebane, tuhkur, hobune.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Aktiivne immuniseerimine marutaudi vastu.

4.3. Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vaktsineerimise järgselt võib süstekohal esineda turse. Mõnel juhul võib turse olla valulik. Pärast
vaktsineerimist võib esineda ülitundlikkusreaktsioon. Seda tüüpi reaktsioonid on enamasti
isemööduvad. Harvadel juhtudel võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Sellisel juhul tuleb kohe
rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini sobib kasutada koertel
lüofiliseeritud vaktsiinide Nobivac DHPPi, Nobivac DHP, Nobivac Puppy DP manustamiskõlblikuks
muutmiseks ja kasutamiseks kombinatsioonis vaktsiiniga Nobivac Lepto ning kassidel
lüofiliseeritud vaktsiini Nobivac Tricat manustamiskõlblikuks muutmiseks.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaatidega. Seetõttu tuleb selle
vaktsiini kasutamine koos teiste veterinaarravimitega otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
1 ml vaktsiini intramuskulaarselt või subkutaanselt.
                                     Koer/kass   Veis/hobune  Tuhkur
Esmane                             12 nädalat*     6 kuud* 12 nädalat*
vaktsineerimine alates
vanusest
 
Revaktsineerimine                3 aastat**    2 aastat** 1 aasta**
 
intervalliga
Manustamisviis            i.m. või s.c.       i.m.            s.c.
*Esmane vaktsineerimine võib toimuda nooremalt, kuid sõltuvalt liigist tuleb vaktsineerimist korrata
kas 12 nädala või 6 kuu vanuselt.
** Soovitusliku revaktsineerimise intervall baseerub katsetulemustel. Kohalik seadusandlus võib
sätestada varasema revaktsineerimise.
Lammastel, kitsedel ja rebastel teha esmane vaktsineerimine vanuses 3-6 kuud. Seroloogilised
uuringud näitavad immuunsuse kestmist vähemalt 1 aasta jooksul, st revaktsineerimist tuleb teostada
igal aastal.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamisel ei ole täheldatud muid toimeid kui neid, mida on kirjeldatud lõigus 4.6.

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiin
ATCvet kood: QI07AA02
Aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Alumiiniumfosfaat
Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat
Naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat
Süstevesi
Tiomersaal
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lõigus 4.8. nimetatud veterinaarravimid.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi (10 annuseline viaal) esmast avamist: 3 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).
Mitte lasta külmuda.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
II tüüpi hüdrolüütilisest klaasist (Ph. Eur.) klaasviaalid, suletud halogeenbutüülist punnkorgiga, mis
on kaetud kodeeritud alumiiniumkattega
Pakendite suurused: 1 või 10 annust viaalis, 10 kaupa papp- või plastikkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1150
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.08.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2017

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna