Marutaud ja muu
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI20XX86 
Toote nimetus: RABIGEN MONO 1DOOS N10/1096400
Toimeaine: marutaudi inaktiveeritud viirusvaktsiin 
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Rabigen Mono, süstesuspensioon koertele ja kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 annus (1 ml) sisaldab:
Toimeaine:
Marutaudi inaktiveeritud viirus (tüvi VP12) minimaalselt 1 RÜ*
* Rahvusvaheline ühik
 
Adjuvant:
3% alumiiniumhüdroksiidgeel
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
Hägune kergelt värvunud vedelik.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1. Loomaliigid
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Koerte ja kasside aktiivne immuniseerimine alates 12 nädala vanusest marutaudi kliiniliste tunnuste ja
suremuse vältimiseks.
Immuunsuse teke: alates teisest nädalast pärast immuniseerimist.
Immuunsuse kestus: üks aasta pärast esmast vaktsineerimist.
Marutaudivastaste antikehade olemasolu kassidel on tõestatud 3 aastat ja koertel 2 aastat pärast
kordusvaktsineerimist.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte vaktsineerida tiineid ja imetavaid koeri ning kasse.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole. 
 
4.5. Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsiini manustamisel tuleb järgida aseptika nõudeid.
Vaktsineerida ainult terveid koeri ja kasse.
Soovitav on manustada loomadele vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist anthelmintikume.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Mõnikord võib süstekohal mõne tunni jooksul pärast vaktsineerimist tekkida kerge, mööduv ja võibolla
ka valulik turse või paksenemine. Selline turse kaob iseenesest ja ravi vajamata nädala jooksul,
mõnikord paari nädala jooksul.
Vaktsineeritud loomadel võib harva esineda ülitundlikkusreaktsioone (esinemissagedusega 0,001–
0,0015%). Esinenud tunnused on olnud depressioon, näo turse, hüpotermia, hüperesteesia, suurenenud
süljeeritus, mõnikord oksendamine, kõhulahtisus, nahareaktsioonid ja respiratoorne distress.
Anafülaktiliste reaktsioonide puhul rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole
kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil soovitatav.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Subkutaanne manustamine.
 
Esmane vaktsineerimine
Üks annus (1 ml) kutsikatele ja kassipoegadele alates 12 nädala vanusest.
 
Kordusvaktsineerimine
Üks annus vaktsiini Rabigen Mono tuleb manustada üks aasta pärast esmast vaktsineerimist.
Pärast seda viiakse vaktsineerimine kassidel läbi kuni kolmeaastase intervalliga ja koertel kuni
kaheaastase intervalliga.
Soovitusliku kordusvaktsineerimise intervall baseerub katsetulemustel. Kohalik seadusandlus võib
sätestada varasema kordusvaktsineerimise vajaduse.
Uuringud on näidanud, et osadel vaktsineeritud loomadel võib marutaudivastaste antikehade tiiter
jääda alla tiitri, mis on vajalik reisimiseks EL-i mittekuuluvatesse riikidesse (< 0,5 RÜ/ml). Ohustatud
piirkondadesse või EL-ist välja reisimisel võivad loomaarstid kaaluda täiendavat marutaudivastast
vaktsineerimist. 
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Vaktsiini kümnekordne üleannustamine ei põhjustanud muid kõrvaltoimeid kui need, mida on
kirjeldatud lõigus 4.6.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid.
ATCvet kood: QI20XX86
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks koertel ja kassidel marutaudi vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumhüdroksiidgeel
Sahharoos
Dikaaliumfosfaat
Kaaliumdivesinikfosfaat
Trüptoon
Süstevesi
Puhverdatud isotooniline lahus (naatriumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, veevaba dinaatriumfosfaat,
süstevesi)
 
6.2. Sobimatus
Veterinaarravimit võib kasutada koos Canigen CHP, Canigen CHPPi ja Feligen CRP´ga.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüüpi klaasviaal, suletud kummikorgiga ning kaetud alumiiniumkattega.
Pakendi suurused:10 või 50 annust pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Virbac S.A.
ère Avenue 2065m -L.I.D.
06511 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
1364
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16.12.2005
Müügiloa uuendamise kuupäev: 17.02.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuni 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata. 
Kasutaja
Salasõna