Vaktsiinid jäneslastele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI08AD02 
Toote nimetus: NOBIVAC MYXO-RHD 1D N5 / 1539581
Toimeaine: küülikute müksomatoosi viirusvaktsiin 
Tootja: Intervet International B.V. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Nobivac Myxo-RHD, lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooniks, küülikutele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Iga doos manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiini sisaldab:
 
Toimeaine:
Elus müksooma RHD vektorviirusetüve 009: ≥103,0 ja ≥106,1 FFU*
*fookuseid moodustav ühik
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Lüofilisaat ja lahusti süstesuspensiooniks.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1 Loomaliigid
Küülik.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Küülikute aktiivseks immuniseerimiseks alates 5. elunädalast vähendamaks suremust müksomatoosi ja müksomatoosi kliinilisi tunnuseid ning hoidmaks ära suremust küülikute hemorraagilise haiguse tõttu.
Immuunsuse teke: 3 nädalat.
Immuunsuse kestus: 1 aasta.
 
4.3 Vastunäidustused
Ei ole.
 
4.4 Erihoiatused
Ei ole.
 
4.5 Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid küülikuid.
Küülikutel, keda on eelnevalt vaktsineeritud mõne teise müksomatoosi vastase vaktsiiniga või, kes on
puutunud kokku loodusliku müksomatoosi nakkusega, ei pruugi pärast vaktsineerimist tekkida korralik immuunvastus küülikute hemorraagilise haiguse vastu.

 

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Ei ole.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Võib esineda mööduv kehatemperatuuri tõus 1...2 °C. Esimese kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist on süstekohal sageli täheldatav väike valutu turse (maksimaalse diameetriga 2 cm). Turse kaob täielikult 3 nädala jooksul pärast vaktsineerimist. Lemmikloomadena peetavatel küülikutel võivad väga harvadel juhtudel tekkida paiksed reaktsioonid süstekohal nagu nekroos, kärnad, koorikud või karvakadu. Väga harvadel juhtudel võivad pärast vaktsineerimist tekkida tõsised ülitundlikkusreaktsioonid, mis võivad olla fataalsed. Väga harvadel juhtudel võivad 3 nädala jooksul vaktsineerimisest ilmneda nõrgad kliinilised tunnused. Teatud määral näivad selles rolli mängivat hiljutine või latentne nakatumine loodusliku Myxoma viirusega.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud harva esinevad üksikjuhud).
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Vaktsiini kasutamist tiinuse varajases järgus hõlmavad katsed olid ebaselge tulemusega, seetõttu ei ole vaktsineerimine soovitav tiinuse esimese 14 päeva jooksul.
Uuringuid ohutuse kohta sigimisjõudlusele ei ole isasküülikutel läbi viidud.
Seetõttu ei ole suguisasloomade vaktsineerimine soovitav.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Pärast manustamiskõlblikuks muutmist manustada 1 vaktsiinidoos subkutaanse süstena küülikutele alates 5. elunädalast.
Revaktsineerida igal aastal.
Veenduda, et lüofilisaat on enne kasutamist täielikult lahustunud.
Ühedoosine viaal
Muuta ühedoosise vaktsiiniviaali sisu manustamiskõlblikuks kasutades 1 ml Nobivac Myxo-RHD lahustit ja süstida kogu viaali sisu.
50- doosine viaal
Lahusti
maht
Lisatavate külmkuivatatud vaktsiiniviaalide arv
Süstitav maht
Vaktsineeritavate küülikute võimalik koguarv
10 ml
1
0,2 ml
   50

 

50 ml
5
0,2 ml
250

 
Mitmedoosilise viaali nõuetele vastavaks manustamiskõlblikuks muutmiseks toimida järgnevalt:
1. Lisada 1-2 ml Nobivac Myxo-RHD lahustit 50-doosis(t)esse vaktsiinivaali(desse) ning veenduda, et lüofilisaat on täielikult lahustunud.
2. Eemaldada manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiinikontsentraat viaali(de)st ning süstida see tagasi Nobivac Myxo-RHD lahusti viaali.
3. Veenduda, et tekkinud vaktsiinisuspensioon Nobivac Myxo-RHD lahusti viaalis on korralikult segatud.
4. Kasutada vaktsiinisuspensioon ära 4 tunni jooksul manustamiskõlblikuks muutmisest. Kogu allesjäänud manustamiskõlblikuks muudetud vaktsiin tuleks selle aja lõppedes hävitada.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Lisaks tunnustele, mis on täheldatavad pärast vaktsineerimist ühe doosiga, võib pärast üledoseerimist esimese 3 päeva jooksul täheldada kerget lokaalsete lümfisõlmede turset.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: elusviirusvaktsiin, ATCvet kood: QI08AD
Immuunsuse stimuleerimiseks Myxoma viiruse ja küülikute hemorraagilise haiguse viiruse vastu.
Vaktsiini tüvi on müksoomaviirus, mis ekspresseerib küülikute hemorraagilise haiguse viiruse kapsiidvalgu geeni. Selle tulemusel immuniseeritakse küülikud nii müksooma viiruse kui ka küülikute hemorraagilise haiguse viiruse vastu
Pärast nakatumist virulentse müksomatoosiga võivad mõnel vaktsineeritud loomal tekkida mõned väga väikesed tursed, eriti keha karvututes kohtades, mis kiiresti kattuvad kärnadega. Kärnad kaovad tavaliselt 2 nädala jooksul pärast väikeste tursete täheldamist. Neid kärnasid täheldatakse ainult aktiivse immuunsusega loomadel ja nad ei mõjuta küüliku üldtervist, isu ega käitumist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1 Abiainete loetelu
Hüdrolüüsitud želatiin
Pankrease ensüümidega töödeldud kaseiin
Sorbitool
Dinaatriumfosfaatdihüdraat
Kaaliumdivesinikfosfaat
Süstevesi
 
6.2 Sobimatus
Mitte segada teiste veterinaarravimitega välja arvatud lahusti, mis on tarnitud kasutamiseks koos selle preparaadiga.
 
6.3 Kõlblikkusaeg

 

Müügipakendis lüofilisaadi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Müügipakendis lahusti kõlblikkusaeg:
            - 1 ml ja 10 ml klaasviaalid: 4 aastat.
            - 50 ml PET viaalid: 2 aastat.
 
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
Lüofilisaat:
Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest.
Lahusti (50 ml PET viaal):
Hoida külmkapis (2 °C - 8 °C).
Mitte lasta külmuda.
Lahusti (1 ml ja 10 ml klaasviaal):
Säilitamise eritingimused puuduvad.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Lüofilisaat:
Klaasviaal, milles on 1 või 50 doosi, halogeenbutüülkummist korgiga ja alumiiniumkattega.
Lahusti:
Klaasviaal, milles on 1 ml või 10 ml, või polüetüleentereftalaadist (PET) pudel, milles on 50 ml, halogeenbutüülkummist korgiga ja alumiiniumkattega.
Pakend:
Karp, milles on 5 x 1 doos vaktsiini sisaldav viaal ja 5 x 1 ml lahustit sisaldav viaal.
Karp, milles on 25 x 1 doos vaktsiini sisaldav viaal ja 25 x 1 ml lahustit sisaldav viaal.
Karp, milles on 10 x 50 doosi vaktsiini sisaldav viaal.
2 karpi, milles on 1 x 50 ml lahustit sisaldavad viaalid.
Karp, milles on 10 x 10 ml lahustit sisaldav viaal.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
EU/2/11/132/001-004
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
07/09/2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Nobivac Myxo-RHD import, turustamine, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist kohaliku või siseriikliku loomatervishoiu poliitika kohaselt keelatud. Iga isik, kes plaanib importida, turustada, tarnida, ja/või kasutada Nobivac Myxo-RHD, peab enne ravimi importi, turustamist, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.
 
Kasutaja
Salasõna