Vaktsiinid jäneslastele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
Vaktsiinid kassidele
Vaktsiinid koertele
Vaktsiinid jäneslastele
Marutaud ja muu
Vaktsineerimispassid
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QI08AD02
Toote nimetus: MYXOREN INJ. 5 X 10ML / 1123366
Toimeaine: küülikute müksomatoosi viirusvaktsiin 
Tootja: Bioveta, a.s.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
MYXOREN, süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti küülikutele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 doos sisaldab:
Elus atenueeritud müksomatoosi poksviiruse tüve: vähemalt 0,2 x 104 TCID50*
* koekultuuri 50% nakatav doos
Lahusti:
Diluent A
Koostis:
Naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Küülik.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kliiniliselt tervete küülikute immuniseerimine müksomatoosi vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada kliiniliselt haigetele loomadele.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Ei rakendata.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Nõrgestatud müksomatoosi viiruse tüvi ei põhjusta üldiseid ega lokaalseid kõrvalnähtusid.
Juhul, kui vaktsineerimine viiakse läbi karjas, mis on juba müksomatoosi viirusega nakatunud või
mainitud haigusest ohustatud, siis tuleb arvestada teatud arvu loomade hukkumisega haiguse
prodromaalses faasis.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Vaktsiin ei avalda kahjulikku toimet loote arengule ega tiine emaslooma tervislikule seisundile.
Vaktsineerimisest tuleneva tingitud loomade stressi tõttu, ei ole soovitatav vaktsineerida emaseid
küülikuid tiinuse teisel poolel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Vaktsiin on ettenähtud manustamiseks:
1) kõrvalesta topeltnõelaga
2) subkutaanselt (tavapäraselt 1ml)
3) nõelata aplikaatoriga (doosiga 0,2 ml)
4) nõelata aplikaatoriga (doosiga 0,1 ml)
 
1) Kõrvalesta topeltnõelaga manustatava vaktsiini 100- ja 50-doosised pakendid sisaldavad
lahustit vastavalt 1,5 ja 0,8 ml. Vaktsiini doos sisaldub spetsiaalse topeltnõela suudmes olevas
rennis.
Vaktsiini süstimisel kõrvalesta topeltnõelaga tuleb järgida järgnevat vaktsineerimise korda:
- eemaldada vaktsiini ja vajaminevat lahustit sisaldavate viaalide katted;
- lahustada lüofilisaat kaasasoleva lahustiga ja valada saadud vaktsiin tagasi
väiksemasse viaali, milles eelnevalt oli lahusti (vaktsiini väikese koguse
optimaalsema kasutamise kindlustamiseks);
- manustada vaktsiin topeltnõelaga kõrvalesta sisekülje ülemisse
kolmandikku, mis on karvavaba, nii et topeltnõela avaused läbivad täielikult
kõrvalesta; vältida veresoonte vigastamist;
- manustamiskohta mitte desinfitseerida.
Kui vaktsiini kogusest ei piisa nõela vajalikus mahus täitmiseks, siis ei tohi valada kokku
vaktsiinide jääke ning lisada vaktsiini jääki uude avatud viaali.
Ei tohi kasutada kuuma nõela, kuna tegemist on elusvaktsiiniga (elusviirus).
Ei tohi kasutada keemilisi aineid nõelte steriliseerimiseks enne vaktsineerimist. Nõelu tuleb
steriliseerida vaid keetmise või leegiga.
 
2) Nõelata aplikaatoriga manustamine kõrvalesta või lihastesse
a) doos 0,2 ml:
20 ml Diluenti A vastab 80 doosile
10 ml Diluenti A vastab 40 doosile
Kui nõelata aplikaator on reguleeritud 0,2 ml-le, vastab sisalduv vaktsiini hulk ühele
vaktsineerimisdoosile.
b) doos 0,1 ml:
10 ml Diluenti A vastab 100 doosile
5 ml Diluenti A vastab 50 doosile
Kui nõelata aplikaator on reguleeritud 0,1 ml-le, vastab sisalduv vaktsiini hulk ühele
vaktsineerimisdoosile.
Vaktsineerimine nõelata aplikaatoriga toimub järgnevalt: vaktsiin manustatakse kõrvalesta
sisekülje karvavabasse osasse, hoides mõlemad kõrvalestad soovitatavalt koos.
Vaktsiini võib manustada ka abaluu tagusesse piirkonda või vaagnapiirkonna lihastesse, surudes
nõelata aplikaatori vahetult vastu nahka.
Tuleb kontrollida aplikaatori funktsioneerimist.
Kui aplikaatori ei funktsioneeri korralikult, tuleb tema düüsi otsikut puhastada ( see võib olla
ummistunud). Aplikaatori töökorras olekut tuleb alati kontrollida enne iga vaktsineerimist.
 
3) Subkutaanne manustamine (tavapäraselt doos 1 ml):
a) 20 ml Diluenti A on piisav 20 doosi valmistamiseks
b) 10 ml Diluenti A on piisav 10 doosi valmistamiseks
Ühe küüliku vaktsineerimisdoos on 1 ml vaktsiini.
Vaktsineerimisdoos on ühesugune ühe kuu vanustel ja vanematel küülikutel, olenemata nende
kehamassist.
Immuunsuse kestus on piiratud ja sõltub vaktsineeritud küüliku vanusest. Maternaalsed antikehad
inhibeerivad vaktsiini toimet, seetõttu ei soovitata vaktsineerida nooremaid kui 4 nädala vanuseid
loomi. 10 nädalasi ja vanemaid loomi ühekordselt vaktsineerides kestab immuunsus vähemalt 6 kuud.
Looma, keda on vaktsineeritud nooremalt kui 10 nädalat, tuleb revaktsineerida 6 nädala pärast ja
immuunsus kestab siis vähemalt 6 kuud. Järgmine revaktsineerimine tuleks teostada mitte hiljem kui 6
kuud pärast viimast vaktsineerimist.
Nakkusohtlikest piirkondadest pärit suguküülikuid oleks soovitav vaktsineerida kaks korda aastas,
nimelt vaktsineerida kevadel ja revaktsineerida suve jooksul.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine ei põhjusta sihtloomaliikidel sekundaarset toimet.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Müksomatoosi vastane elus viirusvaktsiin MXT,
ATCvet kood: QI08AD02
Toimemehhanism:
Pärast vaktsiinis sisalduva antigeeni manustamist loomale, tekivad spetsiifilised antikehad, mis
kaitsevad immuniseeritud looma küülikute müksomatoosi vastu.
Immuunsuse periood on piiratud ja sõltub vaktsineeritud küüliku vanusest. Emalt pärinevad antikehad
inhibeerivad vaktsiini toimet; seetõttu ei soovitata vaktsineerida nooremaid kui 4 nädala vanuseid
loomi. 10 nädalasi ja vanemaid loomi ühekordselt vaktsineerides kestab immuunsus vähemalt 6 kuud.
Looma, keda on vaktsineeritud nooremalt kui 10 nädalat, tuleb revaktsineerida 6 nädala pärast ja
immuunsus kestab siis vähemalt 6 kuud.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Lahusti, Diluent A:
Koostis – 1 ml sisaldab
Naatriumkloriid – 8,34 mg, kaaliumkloriid – 0,21 mg, naatriumvesinikfosfaat – 2,47 mg,
kaaliumdivesinikfosfaat – 0,21 mg, süstevesi ad 1,0 ml.
Lüofilisaat:
Nutrimentum MEM, Nutrimentum pro lyophilisatione.
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 4 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril 2...8°C.
Hoida kuivas kohas.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Lüofilisaat on 9 ml (viaalitüüp 6R, sisaldab 2,6 ml lüofilisaati) ja 3 ml (viaalitüüp insulina, sisaldab 1
ml lüofilisaati) viaalides. Diluent A kogus on pakendis vastavalt doosidele ja manustamismeetodile.
 
Lüofilisaat                                Diluent A                     Dooside arv      Manustamisviis,
                                     Viaal                Sisaldus                                    doos
9 ml viaal                    9 ml                 1.5 ml               100                  topeltnõel
(viaalitüüp 6R)           9 ml                 0.8 ml               50                    topeltnõel
sisaldab 2,6 ml        20 ml                20 ml                20                    subkutaanselt, 1ml
lüofilisaati                 10 ml                10 ml                10                    subkutaanselt, 1ml
                                     20 ml               20 ml                80                    nõelata, 0,2 ml
                                    10 ml               10 ml                40                    nõelata, 0,2 ml
                                    10 ml               10 ml                100                  nõelata, 0,1 ml
                                      9 ml tüüp 6R     5 ml                 50                    nõelata, 0,1 ml
3 ml viaal                    20 ml                20 ml                20                    subkutaanselt, 1ml
(viaalitüüp                  10 ml                10 ml                10                    subkutaanselt, 1 ml
Insulina                       9 ml                 0.8 ml               50                    topeltnõel
 3 ml)                           3 ml                 1 ml                 1                      subkutaanselt, 1ml
sisaldab 1 ml
lüofilisaati
 
1 x 10 nahaalust doosi               1 x 20 nahaalust doosi
5 x 10 nahaalust doosi               5 x 20 nahaalust doosi
1 x 40 nõelata doosi                  1 x 80 nõelata doosi
1 x 50 nõelata doosi                  1 x 100 nõelata doosi
5 x 40 nõelata doosi                  5 x 80 nõelata doosi
5 x 50 nõelata doosi                  5 x 100 nõelata doosi
1 x 50 topeltnõel doosi               1 x 100 topeltnõel doosi
5 x 50 topeltnõel doosi               5 x 100 topeltnõel doosi
Ühedoosised pakendid: 1 x 1 nahaalune doos
                                             5 x 1 nahaalust doosi
                                           10 x 1 nahaalust doosi
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané,
Tšehhi Vabariik
tel. 420 517 318 500
faks 420 517 318 653
e-post comm@bioveta.cz
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1481
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.10.2002/25.06.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kuuluvus:
 
Retseptiravim
Kasutaja
Salasõna