Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP53AX15
Toote nimetus: FRONTLINE SPRAY 250ML / 1104488
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Merial S.A.S.
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Frontline Spray 2,5 mg/ml nahasprei, lahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml nahasprei, lahust sisaldab:
Toimeained:
Fiproniil 2,5 mg
Abiaine(d):
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Nahasprei, lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirpude (Ctenocephalides spp.) ja puukide (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixodes spp.)
tõrje koertel.
Kirpude (Ctenocephalides felis) ja puukide (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) tõrje kassidel.
Väivide tõrje koertel ja kassidel.
Preparaati võib kasutada osana kirbuallergilise dermatiidi ravistrateegiast.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada haigetel (süsteemsed haigused, palavik) või haigusest paranevatel loomadel.
Mitte kasutada küülikutel, sest võivad tekkida kõrvaltoimed ja loom võib surra.
Mitte kasutada alla 2 päeva vanustel kutsikatel ja kassipoegadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Koertel ei tohi lubada ujuda veekogudes 2 päeva jooksul pärast preparaadi manustamist (vt. Punkt
6.6).
Vältida preparaadi sattumist looma silma.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Oluline on tagada, et loomad ei lakuks üksteist pärast ravimi manustamist.
Võib esineda üksikute puukide kinnitumist. Seetõttu ei saa täielikult välistada nakkushaiguste
ülekandumist.
Looma ei ole soovitav pesta šampooniga või vannitada 48 tundi enne või pärast Frontline Spray
manustamist.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Preparaat võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust, seetõttu tuleks vältida preparaadi sattumist
silmadesse ja suhu.
Inimestel, kellel esineb allergiat insektitsiidide või alkoholi suhtes, tuleb hoiduda kokkupuutumisest
Frontline Spray preparaadiga.
Preparaadi manustamisel kasutada kummikindaid.
Vältida ravimi sattumist nahale. Kui see juhtub, siis pesta nahka seebi ja veega.
Silma sattumise korral loputada rohke veega; kui ärritusnähud ei kao, pöörduda arsti poole ja näidata
pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Pärast kasutamist pesta käed.
Hoiduda kokkupuutest loomaga kuni karvkate on kuiv. Lastel ei tohi lubada loomaga mängida enne
kui karvkate on kuiv. Seetõttu ei ole soovitav ravimit manustada loomadele päevasel ajal, vaid
manustamisprotseduur tuleks läbi viia õhtupoolikul ning loomadel, kellele on hiljuti preparaati
manustatud, ei tohiks lasta magada inimeste, eriti laste juures.
Preparaadi manustamise ajal ei tohi suitsetada, süüa ega juua.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Võib esineda ajutist silmade ärritust.
Kui loom lakub ravimit, võib sellele järgneda lühiajaline hüpersalivatsioon peamiselt kandja
omaduste tõttu.
Äärmiselt harva võivad manustamiskohal mööduvate nahareaktsioonidena esineda järgmised
kõrvaltoimed: erüteem, sügelus või alopeetsia. Erandjuhtudel on pärast ravimi kasutamist täheldatud
hüpersalivatsiooni, mööduvaid neuroloogilisi tunnuseid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud),
oksendamist või hingamisega seotud sümptomeid.
Mitte ületada soovitatud ravimi doosi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringud laborloomadel (rotid, küülikud) ei ole tõestanud fiproniili teratogeenset või embrüotoksilist
toimet. Frontline Spray’d võib kasutada tiinetel ja imetavatel loomadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustamisviis:
Välispidiselt, karvkattele.
Ohutuskatsete puudumise tõttu mitte manustada sagedamini kui 4 nädala järel.
Annustamine:
Piserdada 3...6 ml nahasprei lahust 1 kg kehamassi kohta, mis vastab 7,5...15 mg fiproniilile kg
kehamassi kohta, st 2 ...4 pumbavajutust kg kehamassi kohta 250 ml ja 500 ml pudelitest ning 6 ...12
pumbavajutust kg kehamassi kohta 100 ml pudelist.
Piserdada preparaati kogu looma kehale 10...20 cm kauguselt. Manustada vastukarva, tagades, et kogu
karvastik on kuni nahani märg. Pikakarvalistel loomadel hõõruda preparaat kinnastatud käega
karvastikku, et see jõuaks nahani looma seljal, külgedel, kõhu all, jalgadel, õlgadel ja kaelal. Pea ja
silmade piirkonna töötlemiseks piserdada Frontline Spray’d kinnastatud käele ja hõõruda õrnalt
karvastikku. Lasta kuivada loomulikul teel. Mitte kuivatada rätikuga.
Ühekordne manustamine kindlustab kaitse puukide vastu kuni 5 nädalaks. Preparaat on aktiivne 4
kirpude vastu 1...3 kuud.
Preparaat toimib väivide vastu kuni 63 päeva koertel ja 42 päeva kassidel.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üledoseerimisel võib suureneda kõrvaltoimete tekkimise risk, seetõttu tuleb ravimi manustamisel alati
kasutada korrektset doosi vastavalt kehamassile.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Teised ektoparasiitidesse toimivad ained paikseks kasutamiseks
ATC-vet kood: QP53AX15
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Fiproniil on fenüülpürasooli rühma kuuluv insektitsiid ja akaritsiid. Aine mõjutab rakumembraani
kloriidikanaleid, täpsemini neid, kus on vahendajaks neuromediaator gamma-aminovõihape
(GABA). Fiproniil blokeerib pre- ja postsünaptilise kloriidiioonide transpordi läbi
rakumembraani. Selle tagajärjeks on parasiitide kesknärvisüsteemi kontrollimatu aktiivsus ja
putukate ning lestaliste surm.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast preparaadi manustamist koera karvkattele ja nahale on naha kaudu imenduv fiproniili kogus
minimaalne. Fiproniil püsib karvkattes pikka aega (keskmiselt 52,5 ± 11,5 päeva). Fiproniil
metaboliseeritakse sulfoonderivaadiks, millel on samuti insektitsiidne ja akaritsiidne toime.
Keskkonnaomadused
Frontline Spray ei tohi sattuda veekogudesse, sest see võib olla ohtlik kaladele ja teistele
veeorganismidele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Puhastatud vesi
Kopolüvidoon
Isopropanool
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.Hoida originaalpakendis, et kaitsta
seda niiskuse eest.
Tuleohtlik.
Hoida eemal kuumaallikatest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleenpudel,varustatud mehhaanilise pumppiserdussüsteemiga, mis väljastab ühekordsel
vajutusel 0,5 ml (100 ml pudel) või 1,5 ml (250 ml ja 50 ml pudelid) preparaati.
Pakend: 100ml, 250ml, 500ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele
Frontline Spray ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
MERIAL
29, avenue Tony Garnier,
69007 Lyon
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1414
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.06.2006/26.09.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Käsimüügiravim
 
Kasutaja
Salasõna