Täpilahused välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP54AB52
Toote nimetus: ADVOCATE TÄPILAHUS SUURTELE KASSIDELE 0,8ML N3 / 1212062
Toimeaine: moksidektiin + imidaklopriid
Tootja: Bayer HealthCare AG 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Advocate 40 mg + 4 mg täpilahus väikestele kassidele ja tuhkrutele
Advocate 80 mg + 8 mg täpilahus suurtele kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
Advocate kassidele sisaldab 100mg/ml imidaklopriidi ja 10mg/ml moksidektiini.
Iga doos (pipett) sisaldab:
 
 
Pipeti suurus
Imidaklopriid
Moksidektiin
Advocate väikestele kassidele (≤ 4 kg) ja tuhkrutele
0,4 ml
40 mg
4 mg
Advocate suurtele kassidele (> 4-8 kg)
0,8 ml
80 mg
8 mg
 
Abiained:
bensüülalkohol
butüülhüdroksütolueen 1mg/ml (E 321, antioksüdandina)
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Täpilahus.
Selge kollakas kuni pruunikas lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1 Loomaliigid
 
Kass, tuhkur
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kassidele, kes on nakatunud või kellel on oht nakatuda erinevate parasiitidega:
• kirbunakkuse (Ctenocephalides felis) tõrjeks ja raviks,
• kõrvasügelislesta (Otodectes cynotis) nakkuse raviks,
• sügelislesta Notoedres cati nakkuse raviks,
• südameusstõve (Dirofilaria immitis`e L3 ja L4 vastsed) vältimiseks,
• seedekulgla ümarusside (L4 vastsed, Toxocara cati ja Ancylostoma tubaeforme täiskasvanud – ja noorvormid) nakkuse raviks.
Preparaati võib kasutada ühe osana kirbuallergia ravis.
Tuhkrutele parasiitide segainvasioonide raviks ja vältimiseks:
• kirbunakkuse (Ctenocephalides felis) tõrjeks ja raviks
• südameusstõve (Dirofilaria immitis`e L3 ja L4 vastsed) vältimiseks.
 
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada kassipoegadele vanuses alla 9 nädala.
Mitte kasutada ülitundlikkuse korral toimeainele või mistahes abiainele.
Tuhkrutele mitte kasutada preparaati Advocate suurtele kassidele (0,8ml) või Advocate koertele (kõik suurused).
Koertel kasutada koertele mõeldud preparaati “Advocate koertele”, mis sisaldab 100mg/ml imidaklopriidi ja 25 mg/ml moksidektiini.
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Palun vt. punkt 4.5.
Preparaadi efektiivsust ei ole testitud tuhkrutel kehakaaluga üle 2kg ning seetõttu võib toime pikkus olla neil lühem.
Looma lühiajalised kokkupuuted veega kuuajalise intervalli jooksul ei vähenda oluliselt preparaadi toimet. Kuid sagedane šampooniga pesemine või veega kastmine võib preparaadi toimet vähendada.
Parasiitidel võib kujuneda resistentsus ükskõik millise anthelmintikumide klassi suhtes, sellesse klassi kuuluvate preparaatide korduval järjestikusel manustamisel. Seepärast peab selle preparaadi kasutamine põhinema iga juhtumi individuaalsel hinnangul ja kohalikul epidemiloogilisel informatsioonil sihtliigi tundlikkuse kohta limiteerimaks resistentsuse tekke võimalust.
Selle preparaadi kasutamine peab põhinema samal ajal segainfektsiooni kinnitatud diagnoosil (või siis infektsiooni riskil profülaktikaks) (vt ka osa 4.2 ja 4.9).
 
4.5 Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Alla 1 kg kaaluvate kasside ja alla 0,8kg kaaluvate tuhkrute ravi peab põhinema kasu-riski suhte hinnangul.
Kogemuste puudumisel preparaadi kasutamisel haigetel ja nõrkadel loomadel, peab selliste loomade ravi põhinema kasu-riski suhte hinnangul.
Jälgida, et pipeti sisu ega manustatav ravimi doos ei satuks ravitavale loomale ja/või teistele loomadele silma ega suhu. Mitte lasta ravitud loomadel üksteist lakkuda. Vältida tuleb preparaadi ära söömist kollide või inglise lambakoerte ja nendega seotud tõugude poolt.
Kassidele ja tuhkrutele, kes elavad või reisivad piirkondades, kus on oht nakatuda südameussidega, on soovitatav manustada preparaati kord kuus, et kaitsta loomi nakatumise eest.
Kuna südameusstõvede diagnoosimise täpsus on piiratud, on soovitatav enne profülaktilise ravi alustamist uurida kõiki üle 6 kuu vanuseid kasse ja tuhkruid südameusside suhtes, sest kassidel ja tuhkrutel, kellel on täiskasvanud südameussid, võib ravi põhjustada tõsiseid kõrvaltoimeid, kaasa arvatud surm. Kui on diagnoositud nakkus täiskasvanud südameussidega, tuleb haigust ravida vastavalt kasutuselolevatele teaduslikele ravimeetoditele.
Individuaalselt võib teatud kassidel Notoedres cati nakkus olla raske. Selliste raskete juhtumite korral on vajalik kaasnev toetav ravi, kuna ravi vaid selle preparaadiga ei pruugi olla piisav looma surma vältimiseks.
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Vältida kontakti naha, silmade ja suuga.
Mitte süüa, juua ega suitsetada preparaadi manustamise ajal.
Pärast preparaadi käsitsemist pesta käed.
Manustamiskoha kuivamiseni loomi mitte silitada ega kammida.
Juhuslikul nahale sattumisel pesta ravim koheselt vee ja seebiga maha.
Inimesed, kes on ülitundlikud bensüülalkoholi, imidaklopriidi või moksidektiini suhtes peaksid veterinaarpreparaati käsitsema suure ettevaatusega. Väga harvadel juhtudel võib pärast preparaadi käsitsemist esineda individuaalseid nahareaktsioone (nagu näiteks tuimus, ärritus või põletus/ tõmblustunne).
Väga harvadel juhtudel võib preparaat tundlikel isikutel esile kutsuda respiratoorset ärritust.
Juhuslikult ravimi sattumisel silma loputada silmi hoolikalt veega.
Kui tunnused nahal või silmades püsivad, või kui preparaat neelati kogemata alla, pöörduda koheselt arsti poole nõuande saamiseks ja näidata talle pakendi infolehte või silti.
Advocate'i lahusti võib jätta plekke või kahjustada teatud materjale nagu nahka, kangast, plastikut ja siledaid pindu. Lasta manustamiskohal enne nende materjalidega kokkupuutumist kuivada.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pärast preparaadi manustamist võib kassidel esineda mööduvat sügelust. Harvadel juhtudel võib esineda rasvast karvkatet, erüteemi ja oksendust. Need tunnused kaovad ilma ravita. Preparaat võib harva põhjustada lokaalseid ülitundlikkusreaktsioone. Kui loom lakub pärast ravimi manustamist manustamise kohta, võib väga harvadel juhtudel esineda mööduvaid neuroloogilisi tunnuseid (millest
enamik on mööduvad) (vt punkt 4.10).
Preparaat on kibeda maitsega. Kui loom vahetult pärast ravimi manustamist lakub manustamiskohta, võib tekkida salivatsiooni. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma ravita. Korrektne manustamine muudab manustamiskoha lakkumise võimaluse minimaalseks.
Preparaat võib väga harvadel juhtudel põhjustada manustamiskohal tundlikkust, mille tulemuseks on mööduvad käitumismuutused, nagu letargia, ärrituvus ja isutus.
Kõrvaltoimete sagedust määratletakse järgmist tava kasutades:
- väga levinud (rohkem, kui 1 loomal 10-st täheldati ühe ravimise ajal kõrvaltoimeid)
- levinud (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 100-st)
- ei ole levinud (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 1,000-st)
- harva esinev (rohkem kui 1, kuid vähem kui 10 loomal 10,000-st)
- väga harva esinev (vähem, kui 1 loom 10,000-st, k.a isoleeritud raportid).
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Rottidel ja küülikutel läbi viidud laboruuringud ei ole tõestanud ei moksidektiini ega imidaklopriidi teratogeenset, fetotoksilist ega maternotoksilist toimet. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte manustada teisi antiparasitaarseid makrotsüklilisi laktoone Advocate'ga ravi ajal.
Koostoimed Advocate'i ja tavakasutuses olevate veterinaarravimite ja meditsiiniliste või kirurgiliste protseduuride vahel puuduvad.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Doseerimisskeem kassidele:
Soovituslikud miiniumdoosid on 10mg imidaklopriidi /kg kehamassi kohta ja 1,0 mg moksidektiini /kg kehamassi kohta, mis vastab 0,1ml “Advocate kassidele” / kg kehamassi kohta kassile.
Raviskeem peab põhinema individuaalsel veterinaarsel diagnoosil ja kohalikul epidemioloogilisel olukorral.
 
Kassi kaal [kg]
Manustatava pipeti suurus
Maht [ml]
Imidaklopriid [mg/kg kehamassi kohta]
Moksidektiin [mg/kg kehamassi kohta]
≤ 4 kg
Advocate väikestele kassidele
0,4
Min. 10
Min. 1
> 4–8 kg
Advocate suurtele kassidele
0,8
10–20
1–2
> 8 kg
Sobiv pipettide kombinatsioon
 
Kirbutõrje ja profülaktika (Ctenocephalides felis):
Ühekordne manustamine hoiab edasise kirbuinvasiooni ära 4 nädala jooksul. Keskkonnas olemasolevad vastsed võivad sõltuvalt kliimast, kooruda 6 nädala jooksul või isegi hiljem pärast ravi. Seetõttu on võib vajalikuks osutuda Advocate'i ravi kombineerimine keskkonda mõjutavate kirbutõrje vahenditega, et katkestada kirpude elutsükkel ümbruses. Tulemuseks on kirpude populatsiooni kiirem
vähenemine majapidamises. Preparaati manustada kuuajalise intervalliga, kui kasutatakse osana kirbuallergia ravis.
Kõrvasügelislesta (Otodectes cynotis) nakkuse ravi:
Manustada üks doos. 30 päeva pärast ravi on soovitav uus arstlik läbivaatus, sest mõned loomad võivad vajada kordusravi. Mitte manustada otse kuulmekanalisse.
Sügelislesta Notoedres cati nakkuse ravi:
Seda preparaati tuleb manustada üks doos.
Südameusstõve tõrje (Dirofilaria immitis):
Kassid, kes elavad ohustatud piirkonnas, või kes sinna piirkonda reisivad, võivad nakatuda südameusstõppe. Seetõttu on enne ravi alustamist Advocate`ga soovitav järgida juhiseid punktis 4.5.
Südameusstõve vältimiseks tuleb neil aastaaegadel, mil sääsed (südameusside vaheperemees) on aktiivsed manustada preparaati regulaarselt, kuuajaliste intervallidega. Preparaati võib manustada ka aastaringselt või siis vähemalt 1 kuu enne esimest oodatavat kokkupuudet sääskedega. Ravi jätkata kuuajaliste intervallidega kuni 1 kuu pärast viimast kokkupuutumise ohtu sääskedega. Ravi on soovitatav teostada iga kuu samal kuupäeval, et tekiks ravimi manustamise rutiin. Kui soovitakse südameusstõve tõrjeprogrammis mõni teine preparaat asendada Advocate´ga tuleb esimene raviannus manustada 1 kuu pärast viimast endise ravimiga teostatud ravikorda.
Mitteohustatud piirkondades ei ole kassidel südameussidega nakatumise ohtu. Seetõttu võib neid ravida ilma ettevaatusabinõusid tarvitamata
Ümarusside ja kidausside ravi (Toxocara cati and Ancylostoma tubaeforme):
Südameussidega ohustatud piirkonnas vähendab igakuine ravi märkimisväärselt ümarussidega taas-nakatumise riski. Südameussidega mitteohustatud piirkondades võib preparati kasutada osana sesoonses kirpude ja seedekulgla ümarusside tõrjes.
Doseerimisskeem tuhkrutele:
Ühele loomale manustada üks pipett Advocate täpilahus väikestele kassidele (0.4 ml).
Mitte ületada soovituslikke doose.
Raviskeem peab põhinema kohalikul epidemioloogilisel olukorral.
Kirbunakkuse tõrje ja ravi (Ctenocephalides felis)
Ühekordne ravimine hoiab kirbunakkuse ära 3 nädalaks. Tugeva kirburünnaku korral võib vajalikuks osutuda kordusravi tegemine 2 nädala pärast.
Südameusstõve vältimine (Dirofilaria immitis)
Tuhkrud, kes elavad ohustatud piirkonnas, või kes sinna piirkonda reisivad, võivad nakatuda südameusstõppe. Seetõttu on enne ravi alustamist Advocate`ga soovitav järgida juhiseid punktis 4.5.
Südameusstõve vältimiseks tuleb neil aastaaegadel, mil sääsed (südameusside vaheperemees) on aktiivsed manustada preparaati regulaarselt, kuuajaliste intervallidega. Preparaati võib manustada ka aastaringselt või siis vähemalt 1 kuu enne esimest oodatavat kokkupuudet sääskedega. Ravi jätkata kuuajaliste intervallidega kuni 1 kuu pärast viimast kokkupuutumise ohtu sääskedega.
Mitteohustatud piirkondades ei ole tuhkrutel südameussidega nakatumise ohtu. Seetõttu võib neid ravida ilma ettevaatusabinõusid tarvitamata
Manustamisviis:
Ainult välispidiseks manustamiseks.
Eemaldada pipett pakendist. Hoides pipetti püstises asendis, keerata korki ja tõmmata see maha. Pöörata kork ümber ja asetada tagurpidi pipetile ning pöörata korki, et eemaldada pipetilt kate (vt. joonist).
 
Lükata karvad loomakaelal kukla piirkonnas, kolju baasil laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada pipeti ots nahale ja pigistada õrnalt mitu korda, et pipeti sisu satuks otse nahale. Ravimi manustamisel kolju baasile väheneb võimalus, et loom saab seda kohta lakkuda. Ravimit manustada ainult tervele, kahjustamata nahale.
 
 
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kuni 10 kordseid üledoose talusid kassid hästi ilma kõrvaltoimete ilmnemiseta.
Preparaati manustati kassipoegadele soovituslikust doosist kuni 5 korda suuremas doosis igal 2. nädalal, 6 korda ning olulisi kõrvaltoimeid ei esinenud. Täheldati mööduvat müdriaasi, salivatsiooni, oksendust ja mööduvat kiiret hingamist.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või üledoosi korral võib väga harvadel juhtudel esineda neuroloogilisi tunnuseid (millest enamik on mööduvad), nagu ataksia, generaliseerunud treemor, okulaarsed unnused
(laienenud pupillid, vähene pupilli refleks, nüstaagmus), ebanormaalne hingamine, salivatsioon ja oksendamine.
Preparaati manustati tuhkrutele soovituslikust doosist kuni 5 korda suuremas doosis igal 2. nädalal, 4 korda ning olulisi kõrvaltoimeid ei esinenud.
Juhusliku allaneelamise korral rakendada sümptomaatilist ravi. Spetsiifiline antidoot puudub. Kasulik võib olla suukaudne söe manustamine.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: antiparasitaarsed tooted, insektitsiidid ja repellendid, makrotsüklilised laktoonid, milbemütsiinid .
ATC-vet kood: QP54AB52
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
 
Imidaklopriid, 1-(6-kloor-3-püridüülmetüül)-N-nitro-imidasolidiin-2-ülideneamiin, on ektoparasititsiid, mis kuulub kloornikotinüülide gruppi. Keemiliselt kirjeldatakse seda kui kloornikotinüül mitroguanidiidi. Imidaklopriid toimib kirpude vastsetesse ja täiskasvanud kirpudesse. Lemmikloomade vahetus ümbruses olevad kirpude vastsed hukkuvad kokkupuutel selle preparaadiga ravitud loomaga. Toimeaine on kõrge afiinsusega kirbu kesknärvisüsteemi postsünaptilise regiooni nikotinergiliste atsetüülkoliini retseptorite suhtes. Koliinergilise ülekande ihibeerumine putukatel viib paralüüsi ja surmani. Nõrga toime tõttu imetajate nikotinergilistele retseptoritele ja eeldatava vähese penetratsiooni tõttu läbi hemato-entefaalbarjääri ei oma aine toimet imetajate kesknärvisüsteemile. Imidaklopriidi farmakoloogiline toime imetajatele on minimaalne.
Moksidektiin, 23-(O-metüüloksiim)-F28249 alfa, on milbemütsiini perekonda kuuluv teise põlvkonna makrotsükliline laktoon. See on parasititsiid, mis toimib paljudesse sise- ja välisparasiitidesse. Moksidektiin toimib Dirofilaria immitis`e erinevatesse kasvujärgu vastsetesse (L3, L4). Samuti toimib aine seedekulgla nematoodidesse. Moksidektiin mõjutab GABA ja glutamaat-sõltuvaid kloori kanaleid. Selle tagajärjel avanevad postüsanptilised kloori kanalid, suureneb kloori sissevool rakku,
põhjustades seega parasiitidel neuromuskulaarse blokaadi. Tulemuseks on parasiidi lõtv paralüüs, millele järgneb surm ja/või väljutamine.
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
 
Pärast paikset manustamist jaotub imidaklopriid kiiresti üle looma naha ühe päeva jooksul ning ainet võib leida kehapinnal kogu kahe raviprotseduuri vahele jääva intervalli vältel. Moksidektiin imendub läbi naha, saavutab maksimaalsed plasmakontsentratsioonid umbes 1-2 päeva jooksul pärast kassi ravimist. Pärast nahalt imendumist jaotub moksidektiin süsteemselt ning väljutatakse plasmast aeglaselt raviprotseduuride vahele jääva kuu aja vältel.
 
Keskkonnaomadused
 
vt. Punkt 6.6
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1 Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol
Butüülhüdroksütolueen
Propüleenkarbonaat
 
6.2 Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg : 3 aastat.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Konteineri materjal Valge keeratava korgiga polüpropüleenpipett.
Pakendi suurus 0.4 ml ja 0.8 ml pipetis
 
Blisterpakend sisaldab 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 või 42 doosi pipettides.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Advocate ei tohiks sattuda veekogudesse kuna võib olla ohtlik kaladele ja teisele veeorganismidele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Bayer Animal Health GmbH 51368 Leverkusen Germany
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/03/039/001-004, EU/2/03/039/013-014, EU/2/03/039/019-022, EU/2/03/039/031-038
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev 02/04/2003.
Müügiloa viimase pikendamise kuupäev 14/01/2013.
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
08/2015
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt aadressil (http://www.ema.europa.eu/).
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.

  

 
 
Kasutaja
Salasõna