Täpilahused välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP53AX15
Toote nimetus: EFFIPRO 50MG TÄPILAHUS KASS N4 / 1339769
Toimeaine: fiproniil
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Käsimüük
Toote failid:
Reme CA et al - Residual efficacy of two firponil spot-on formulations against repeated flea infestation in cats in a laboratory setting. Birmingham, BSAVA, April 8-10, 2010

   

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
EFFIPRO, 50 mg täpilahus kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks 0,5 ml pipett sisaldab:
Toimeaine:
Fiproniil 50 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool (E320) 0,1 mg
Butüülhüdroksütolueen (E321) 0,05 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Täpilahus.
Selge värvitu kuni kollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Kass
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirpude (Ctenocephalides spp.) ja puukide (Dermacentor reticulatus) tõrje. 
 
Ravimil on püsiv insektitsiidne toime kirpude (Ctenocephalides felis) vastu kuni 5 nädala jooksul.
Preparaadil on puukide vastu (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus) püsiv akaritsiidne toime kuni 2 nädalat. Kui ravimi manustamise ajal on loomal mõne liigi puugid (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus), ei pruugi kõik neist surra esimese 48 tunni jooksul, kuid võivad surra nädala jooksul.
Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (FAD - flea allergy dermatitis) ravistrateegia osana. 
 
4.3. Vastunäidustused
 
Andmete puudumise tõttu ei tohi preparaati kasutada alla 2 kuu vanustel kassipoegadel ja/või kassipoegadel, kes kaaluvad alla 1 kg.
Mitte kasutada haigetel (nt süsteemsed haigused, palavik...) või paranevatel loomadel.
Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surm.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Lemmikloomadel leiduvad kirbud infesteerivad sageli looma korvi, magamisasemeid ja tavalisi puhkamiskohti nagu vaibad ja pehme mööbel, mida tuleks massiivse infestatsiooni korral ja tõrjemeetmetega alustamisel töödelda sobiva insektitsiidiga ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.
 
Ravim ei takista puuke looma külge kinnitumast, kuid puugid hakkavad surema esimese
24...48 tunni jooksul pärast kinnitumist ning enne seda kui puugid on end täielikult verd täis
imenud, mis vähendab, kuid ei välista haiguste edasikandumise riski. Surnud puugid
kukuvad sageli looma küljest ära, allesjäänud puugid on võimalik eemaldada puuki õrnalt
tõmmates.
 
Vältida sagedast looma ujutamist või šampooniga pesemist kuna sellistes tingimustes ei ole ravimi toime püsivust testitud.
 
Kasutamisel osana kirbuallergiast põhjustatud dermatiidi ravistrateegiast soovitatakse ravimit manustada kord kuus allergilisele loomale ja teistele sama pere kassidele.
 
Kirbuprobleemi kontrolli all hoidmiseks mitme loomaga majapidamises tuleb kõiki koeri ja kasse ravida sobiva insektitsiidiga.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vältida ravimi sattumist looma silma. Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada kohe ja põhjalikult veega.
Mitte manustada ravimit kahjustunud nahaga piirkondadele.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
See preparaat võib põhjustada limaskestade ja silmade ärritust. Seetõttu tuleb vältida preparaadi sattumist suhu või silmadesse.
Ravimi juhuslikul sattumisel silma loputada kohe ja põhjalikult veega. Silmaärrituse püsimisel pöörduda kiiresti arsti poole ja näidata talle pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Vältida ravimi sattumist sõrmedele. Selle juhtumisel pesta käsi vee ja seebiga. Pärast kasutamist pesta käed.
Mitte suitsetada, juua ega süüa ravimi manustamise ajal.
Inimesed, kes on fiproniili või abiainete suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. 
Ravitud loomaga ei tohi kokku puutuda enne, kui manustamiskoht on kuiv. Ka lapsed ei tohi ravitud loomadega enne karva kuivamist mängida. Seetõttu ei soovitata loomi ravida päeva ajal, vaid õhtul ja mitte lasta äsja ravitud loomi magada koos omanikega, eriti lastega.
 
Teised ettevaatusabinõud
Preparaadi alkoholkandjal võivad esineda toimed värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele või mööblile.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Lakkumise korral võib esineda hüpersalivatsiooniperiood peamiselt abiaine omaduste tõttu.
Väga harva on pärast kasutamist teatatud kahtlustatavate kõrvaltoimetena mööduvatest nahareaktsioonidest manustamiskohas (skvamoos, lokaalne alopeetsia, sügelus, erüteem) ja üldisest sügelusest või alopeetsiast. Erandjuhtudel on pärast kasutamist täheldatud hüpersalivatsiooni, pöörduvaid neuroloogilisi häireid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud) või oksendamist.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laboratoorsed uuringud ei näidanud fiproniilil mingeid teratogeenseid või embrüotoksilisi toimeid. Tiinetel ja lakteerivatel emasloomadel pole uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Kasutada tiinuse ja laktatsiooni perioodil ainult vastavalt loomaarsti nõuannete ja kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustamisviis ja annus
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Manustada paikselt nahale üks 0,5 ml pipett looma kohta.
 
Manustamisviis
 
Termovormitud pipetid
Hoida pipetti suunaga ülespoole. Koputada pipeti kitsale osale, et kogu sisu oleks pipeti põhiosas. Murda piki murdejoont ära täpilahuse pipeti ots.
 
Tõmmata looma karv laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Panna pipeti ots kohe vastu paljastatud nahka ja pigistada pipeti tühjendamiseks õrnalt mitu korda. Korrata protseduuri veel ühes või kahes kohas kassi seljal, eelistatult kaelal ja õlgade vahel.
 
 
 
 
 
 
(Märkus: müügilolevate pipettide kuju võib olla erinev nagu ka pildid müügilolevate karpide/pakendite infolehtedel.)
 
Polüpropüleenpipetid
 
Eemaldada pipett blisterpakendist. Hoida pipetti suunaga üles, keerata ja tõmmata kork pealt maha. Pöörata kork teistpidi ja panna selle teine ots tagasi pipeti peale. Keerata korki katte lõhkumiseks, seejärel eemaldada kork pipetilt.
 
Tõmmata looma karv laiali, kuni ilmub nähtavale nahk. Panna pipeti ots kohe vastu paljastatud nahka ja pigistada pipeti tühjendamiseks õrnalt mitu korda. Korrata protseduuri veel ühes või kahes kohas kassi seljal, eelistatult kaelal ja õlgade vahel.
 
 
 
 Kontrollida, et ravimit manustataks piirkonda, kust loom ei saa seda ära lakkuda. Veenduda, et loomad ei laku üksteist pärast ravi.
 
Tuleb vältida karvade liigset märgumist ravimiga, sest see põhjustab karvade kleepumist manustamiskohas. Kui see siiski toimub, kaob see 24 tunni jooksul.
 
Manustamiskohas võib täheldada ka valget setet kuni 48 tundi pärast manustamist. 
 
Ravigraafik
Kirpude ja/või puukide nakkuse kontrolli all hoidmiseks peab ravigraafik põhinema kohalikul epidemioloogilisel olukorral.
 
Ohutusuuringute puudumise tõttu on minimaalne raviintervall 4 nädalat.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Loomade ohutusalastes uuringutes kassidel ja kassipoegadel vanuses 2 kuud ja rohkem, kes kaalusid umbes 1 kg ja keda raviti soovitatavast viis korda suurema annusega (ööpäevane raviannus, mida manustati viiel järjestikusel päeval) kolme järjestikuse kuu jooksul, ei täheldatud muid kõrvaltoimeid peale ühel korral esinenud sügeluse ja oksendamise. Kõrvaltoimete risk võib suureneda üleannustamise korral.
 
4.11. Keeluaeg 
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: välisparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks.
ATCvet kood: QP53AX15
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Fiproniil on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasooli rühma. See toimib, inhibeerides GABA kompleksi, seondudes kloorikanaliga ja blokeerides sellega klooriioonide pre- ja postsünaptilist transporti läbi rakumembraanide. Selle tulemuseks on kesknärvisüsteemi kontrollimatu aktiivsus ja putukate või lestade surm.
Fiproniilil on insektitsiidne ja akaritsiidne toime kassi kirpude (Ctenocephalides spp) ja puukide (Rhipicephalus spp, Dermacentor spp, Ixodes spp., sealhulgas Ixodes ricinus) vastu.
Kirbud surevad 24 tunni jooksul. Puugid surevad tavaliselt 48 tunni jooksul pärast kokkupuudet fiproniiliga, kui siiski ravimi manustamise ajal on mõnd liiki puugid (Rhipicephalus sanguineus ja Ixodes ricinus) olemas, ei pruugi kõik neist surra esimese 48 tunni jooksul.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
In vitro metaboliseeritakse fiproniil peamiselt subtsellulaarsete maksafraktsioonide poolt tema sulfoonderivaadiks. Sellel võib siiski olla piiratud tähtsus “in vivo”, sest fiproniil imendub kassidel halvasti. Fiproniili kontsentratsioon karvadel väheneb ajaga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksüanisool (E320)
Butüülhüdroksütolueen (E321)
Bensüülalkohol
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg:
polüpropüleenpipetid: 2 aastat
termovormitud pipetid: 2 aastat
termovormitud pipetid koos blistriga: 3 aastat
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida niiskuse eest kaitstult.
Hoida originaalpakendis.
Mitte võtta ravimit enne kasutamist blisterpakendist välja.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Termovormitud pipetid: valged mitmekihilisest plastist pipetid, mis sisaldavad väljutatavat mahtu 0,5 ml.
Ravimiga kokkupuutes olevad sisekihid on valmistatud polüakrülonitriilmetakrülaadist või polüetüleen-etüleenvinüülalkohol-polüetüleenist. Valge või läbipaistev väliskompleks koosneb polüpropüleenist / tsüklilisest olefiini kopolümeerist/polüpropüleenist.
Karbid 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 või 150 pipetiga.
 
Polüpropüleenpipetid: valged polüpropüleenist ühe annusega pipetid väljutatava mahuga 0,5 ml, mis on pakitud värvitusse blisterpakendisse, koosneb polüpropüleenist / tsüklilisest olefiini kopolümeerist / polüpropüleenist, on suletud termosulguva lakitud alumiiniumfooliumiga ja on paigutatud kartongkarpi või blisterpakendile.
Blisterpakendid või karbid 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 või 150 pipetiga.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Ravim ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele. Mitte lasta preparaadil või tühjal konteineril sattuda tiikidesse, veeteedesse ega kraavidesse.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Virbac S.A.
1ère avenue – 2065 m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
+3304 9208 7304
+3304 9208 7348
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1548
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 18.10.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2018
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Käsimüügiravim
 
 

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna