Täpilahused välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD HOBUSTELE
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP53AX86
Toote nimetus: EFFIPRO DUO 50MG/60MG KASS N4 / 1666571
Toimeaine: fiproniil+püriproksüfeen
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Effipro Duo, 50 mg/60 mg täpilahus kassidele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
Üks 0,5 ml pipett sisaldab:
Toimeained:
Fiproniil 50 mg
Püriproksüfeen 60 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool 0,1 mg
Butüülhüdroksütolueen 0,05 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Täpilahus.
Läbipaistev värvitu kuni kollakas lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
4.1 Loomaliigid
Kass.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Kasutamiseks ainult kirpude või kirpude ja puukide infestatsioonide vastu kassidel.
 
Kirpude vastu
Kirbuinfestatsioonide (Ctenocephalides felis) ravi ja ennetamine. Üks manustamine väldib edasisi
infestatsioone 5 nädala jooksul.
Kirpude paljunemise ennetamine, vältides kirbumunade arenemist täiskasvanud kirpudeks 12 nädala jooksul
pärast manustamist.
Ravimit võib kasutada loomaarsti diagnoositud kirpudest tingitud allergilise dermatiidi (Flea Allergy
Dermatitis, FAD) ravistrateegia osana.
 
Puukide vastu
Puukide (Ixodes ricinus ja Rhipicephalus turanicus) infestatsioonide ravi.
Üks ravikord tagab püsiva akaritsiidse toime üheks nädalaks.
Kui loomal on ravimi manustamise ajal puugid, ei pruugi need kõik 48 tunni jooksul surra.
 
4.3 Vastunäidustused
Mitte kasutada küülikutel, sest võivad esineda kõrvaltoimed ja isegi surmajuhtumid.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. 
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Kahes laboriuuringus uuriti karvkatte märjakstegemist veega 2 tundi enne ravimi manustamist ja kaks korda
väidetava kirpudevastase efektiivsusperioodi jooksul (kahenädalaste intervallidega täiskasvanud kirpude
vastu või neljanädalaste intervallidega arenevate kirbustaadiumide vastu). Kirjeldatud moel karvkatte
märjaks tegemine ei mõjutanud negatiivselt ravimi efektiivsust.
Šampooniga pesemise mõju ravimi efektiivsusele ei ole uuritud. Kui kass vajab šampooniga pesemist,
soovitatakse seda teha enne veterinaarravimi manustamist.
Tõrjemeetmetega alustamisel tuleb massilise nakkuse puhul looma korvi, magamisaset ja pehmet mööblit
sobiva insektitsiidiga töödelda ning regulaarselt tolmuimejaga puhastada.
Kirpudega kokkupuute vähendamiseks keskkonnas tuleb sobiva kirbutõrjeravimiga ravida kõiki samas
majapidamises elavaid loomi.
Ravim ei väldi puukide kinnitumist loomadele. Kui looma on ravitud enne kokkupuudet puukidega, surevad
puugid 48 tunni jooksul pärast kinnitumist. See toimub tavaliselt enne täisimemist, mis vähendab, kuid ei
välista haiguste ülekandumise riski.
Pärast surma kukuvad puugid sageli loomalt maha. Allesjäänud puugid tuleb ettevaatlikult eemaldada,
kontrollides, et nende suised ei jääks naha sisse.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ainult välispidiseks kasutamiseks. Mitte manustada suukaudselt.
Enne ravi tuleb loomi täpselt kaaluda.
Ravimi ohutus ei ole kindlaks tehtud alla kümne nädala vanustel kassidel või alla 1,0 kg kehamassiga
kassidel.
Vältida ravimi sattumist loomale silma. Juhuslikul ravimi sattumisel silma loputada silmi veega.
Tuleb olla ettevaatlik ja manustada ravimit, nagu kirjeldatud lõigus 4.9. Mitte kanda ravimit haavadele või
kahjustatud nahale. On tähtis kontrollida, et veterinaarravimit kantaks otse kuivale nahapiirkonnale, kust
loom ei saa seda ära lakkuda, ja veenduda, et loomad ei laku teineteist pärast ravi.
Ravimi kasutamist haigetel või nõrkadel kassidel ei ole uuritud. Haigetel või nõrkadel loomadel kasutada
ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
Täiendavate ohutusuuringute puudumise tõttu ei tohi ravi korrata vähem kui neljanädalaste intervallidega.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ravim võib põhjustada neurotoksilisust. Ravim võib allaneelamisel olla kahjulik.
Vältida allaneelamist, sealhulgas käega suhu viimist. Vältida ravimi sattumist nahale ja suhu.
Mitte suitsetada, juua ega süüa ravimi manustamise ajal.
Pärast kasutamist pesta käed. Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata
pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Juhuslikul sattumisel nahale loputada veega.
Ärge puutuge ravitud loomi ega laske lastel ravitud loomadega mängida kuni manustamiskoht ei ole
kuivanud. Seetõttu soovitatakse loomi mitte ravida päeva jooksul, vaid varasel õhtupoolikul, ja mitte lubada
äsja ravitud loomadel omanike, eriti laste juures magada.
Hoida pipette originaalpakendis kuni kasutamiseni ja visata kasutatud pipetid kohe minema.
 
Muud ettevaatusabinõud 
Ravimil võib olla ebasoovitav toime värvitud, lakitud või muudele majapidamispindadele või mööblile.
Laske manustamiskohal kuivada enne selliste materjalidega kokkupuutumist.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Manustamiskohas võivad esineda mööduvad kosmeetilised toimed, nagu märg välimus või kerge ketendus.
Kogemused nende toimeainete manustamisel täpilahusena näitavad, et pärast kasutamist võib täheldada
mööduvaid nahareaktsioone manustamiskohas (skvamoos, paikne alopeetsia, sügelus, erüteem, naha värvuse
muutused) ja üldist sügelust või alopeetsiat. Väga harvadel juhtudel võivad esineda hüpersalivatsioon,
pöörduvad neuroloogilised sümptomid (hüperesteesia, depressioon, närvinähud), hingamisraskus või
oksendamine.
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Fiproniili ja püriproksüfeeni laboratoorsed uuringud ei ole näidanud teratogeenset ega embrüotoksilist
toimet. Tiinetel ja lakteerivatel emastel kassidel ei ole uuringuid selle ravimiga läbi viidud. Kasutada tiinetel
ja lakteerivatel loomadel ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
Täppmanustamine.
 
Annustamine
Manustage üks 0,5 ml pipett 1–6 kg kehamassiga kassi kohta vastavalt minimaalsele soovitatavale annusele
8,3 mg fiproniili kg kehamassi kohta ja 10 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta.
 

Kassi kehamass

Pipeti maht

Fiproniil (mg)

Püriproksüfeen (mg)

1–6 kg

0,5 ml

50

60

6–12 kg

1 ml

100

120

 
Üle 6 kg kehamassiga kasse saab ravida, kasutades kaht 0,5 ml pipetti, et saavutada soovitatav annus 1 ml.
 
Manustamisviis
Eemaldage pipett blistrist. Hoidke pipetti suunaga ülespoole. Koputage pipeti kitsale osale, et kogu sisu
oleks pipeti põhiosas. Murdke piki murdejoont ära täpilahuse pipeti ots.
Tõmmake looma karv kaela tagaküljel laiali, kuni näete nahka. Pange pipeti ots nahale ja pigistage õrnalt
mitu korda pipeti tühjendamiseks ühte või kahte kohta. Veenduge, et lahus kantakse ainult tervele nahale, ja
vältige pindmist manustamist kassi karvadele või mahavoolamist.
 
 
 
Tilkumise peatamise süsteem (ravim vabaneb ainult pipetile vajutamisel). 
 
 
 
Kirpude ja puukide infestatsioonide ning kirpude paljunemise optimaalseks kontrollimiseks võib raviskeem
põhineda kohalikul epidemioloogilisel olukorral. Täiendavate ohutusuuringute puudumise tõttu ärge siiski
korrake ravi lühemate kui neljanädalaste intervallidega. (vt lõiku 4.10).
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Kümnenädalastel kassipoegadel läbi viidud sihtloomade ohutusuuringus ei täheldatud tõsiseid
kõrvaltoimeid, kui neile manustati kuni viis korda maksimaalset soovitatavat annust ületavaid annuseid kolm
korda neljanädalaste intervallidega ja maksimaalseid annuseid kuus korda neljanädalaste intervallidega.
Kõrvaltoimete (vt lõik 4.6) esinemise risk võib siiski suureneda koos üleannustamisega, mistõttu tuleb
loomade ravimiseks alati kasutada õige suurusega pipetti vastavalt looma kehamassile.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: nahaparasiitide vastased ained paikseks kasutamiseks, fiproniili
kombinatsioonid
ATCvet kood: QP53AX65.
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
Fiproniil on insektitsiid ja akaritsiid, mis kuulub fenüülpürasooli rühma. Fiproniil ja selle metaboliit
fiproniilsulfoon toimivad ligandsõltuvatesse kloriidikanalitesse, eriti nendesse, mis sõltuvad
neurotransmitter gamma-aminovõihappest (GABA), samuti ka desensitiseerivatesse (D) ja mittedesensitiseerivatesse
(N) glutamaatsõltuvatesse (Glu, unikaalsed selgrootute ligandsõltuvad kloriidikanalid)
kanalitesse, blokeerides sellega kloriidiioonide liikumise läbi rakumembraanide. Selle tulemuseks on
kesknärvisüsteemi kontrollimatu aktiivsus ja putukate või lestaliste surm.
 
Püriproksüfeen on putukate kasvu regulaator (IGR), mis kuulub juveniilsete hormoonide analoogideks
nimetatavate ravimite klassi. Püriproksüfeen steriliseerib täiskasvanud kirbud ja inhibeerib ebaküpsete
staadiumide arengut. Aine väldib kokkupuutes täiskasvanud putukate arenemist, blokeerides munade
(ovitsiidne toime), vastsete ja nukkude (larvitsiidne toime) arengut, neid elimineerides. Pärast kokkupuudet
ja/või allaneelamist täiskasvanud kirpude poolt steriliseerib selle aine toime mune nende küpsemise ajal ja
enne munemist. Aine väldib ravitud loomade keskkonna saastumist kirpude ebaküpsete staadiumidega.
Fiproniili ja püriproksüfeeni kombinatsioon pakub insektitsiidset ja akaritsiidset toimet kirpude
(Ctenocephalides felis) ja puukide (Rhipicephalus turanicus, Ixodes ricinus) vastu lisaks kirbumunadest
täiskasvanud kirpude arenemise vältimisele.
Selline kombinatsioon pakub integreeritud kirbukontrolli, mida saab kasutada ainult kirpude või kirpude ja
puukide infestatsioonide puhul.
 
5.2 Farmakokineetilised andmed 
Pärast ravimi paikset manustamist jaotuvad fiproniil ja püriproksüfeen normaalsetes kasutamistingimustes
kassi karvkattes hästi alates esimesest päevast pärast manustamist. Fiproniili peamine metaboliit on
sulfoonderivaat, millel on samuti insektitsiidsed ja akaritsiidsed omadused.
Fiproniili ja püriproksüfeeni kontsentratsioonid karvkattes vähenevad aja jooksul, kuid mõlemad toimeained
on tuvastatavad vähemalt 84 päeva jooksul pärast manustamist (st ülalpool alumist kvantifitseerimispiiri
(LOQ), mis on 100 mg/g fiproniilil ja 50 ng/g püriproksüfeenil). Fiproniilsulfooni kontsentratsioonid jäid
allapoole alumist kvantifitseerimispiiri (LOQ 100 ng/ml) pärast ravimi manustamist.
Fiproniili ja püriproksüfeeni maksimaalsed plasmakontsentratsioonid saavutatakse kiiresti ühe päeva jooksul
pärast manustamist. Fiproniili kontsentratsioonid on kõigil kassidel kvantifitseeritavad kuni kolm päeva
pärast manustamist (LOQ 1 ng/ml). Püriproksüfeeni kontsentratsioonid on kõigil kassidel kvantifitseeritavad
kuni 42 päeva pärast manustamist (LOQ 0,2 ng/ml). Fiproniilsulfooni kontsentratsioonid jäid allapoole
alumist kvantifitseerimispiiri (LOQ 1 ng/ml) pärast ravimi manustamist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
6.1 Abiainete loetelu
Butüülhüdroksüanisool E320
Butüülhüdroksütolueen E321
Dietüleenglükoolmonoetüüleeter
 
6.2 Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 30°C.
Hoida kuivas kohas.
Hoida blisterpakend välispakendis valguse eest kaitstult.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Läbipaistvast mitmekihilisest plastist üheannuselised pipetid, mis sisaldavad 0,5 ml ja on saadud läbipaistva
põhjakompleksi (polüakrülonitriilmetakrülaat, polüpropüleen või polüetüleen-etüleenvinüülalkoholpolüetüleenist,
tsükliline olefiinkopolümeer, polüpropüleen) termovormimisel ning sulgemisel
kattekompleksiga (polüakrülonitriilmetakrülaat või polüetüleen-etüleenvinüülalkohol-polüetüleenist,
alumiinium, polüetüleentereftalaat) kuumuse abil.
Karbid sisaldavad eraldi pipetti (pipette), mis on paigutatud polüprolüleenist, tsüklilisest
olefiinkopolümeerist ja polüpropüleenist valmistatud blistri(te)sse ning suletud kaanega, mis on valmistatud
polüetüleentereftalaadist, alumiiniumist ja polüpropüleenist.
Karbid sisaldavad 1, 4, 24 või 60 pipetti (suured karbid sisaldavad ümbrikke, mis on mõeldud väiksema arvu
pipettide väljajagamiseks).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. 
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Veterinaarravim või tühi konteiner ei tohi sattuda ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja
teistele veeorganismidele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
VIRBAC
1ère avenue – 2065m – L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1925
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 09.09.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
mai 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata. 
 
Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.

Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

 

 

Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna