Täpilahused välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP53AC82
Toote nimetus: DUOWIN CONTACT 4x8ML koer 15 - 30 kg / 1104343
Toimeaine: permetriin + püriproksüfeen 
Tootja: Virbac S.A.
Kuuluvus: Käsimüük
Toote failid:
Fleas and ticks management ppt_inglise

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Duowin Contact, täpilahus koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 ml täpilahust sisaldab:
Permetriini 400 mg
Püriproksüfeeni 3 mg
 
Abiained:
Butüülhüdroksütolueen 0,1 mg
Butüülhüdroksüanisool 0,2 mg
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Täpilahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kirpude ja puukide tõrje koertel.
Kirbutõrje: Täiskasvanud kirpude hävitamine ja uue nakatumise takistamine 4 nädala jooksul. Munade
hävimise tõttu on kirpude paljunemine takistatud 8 nädala jooksul.
Puugitõrje: Puukide hävitamine ja uue nakatumise vältimine 4 nädala jooksul.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada kassidele.
Mitte manustada alla 2 kuu vanustele kutsikatele.
Mitte manustada alla 2 kg kaaluvatele koertele.
Mitte manustada haigetele või haigusest paranevatele koertele.
Mitte manustada ulatuslike nahakahjustustega loomadele.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Preparaadi mõju võib väheneda, kui loom end pärast preparaadi pealekandmist kohe märjaks teeb või
kui teda vahetult pärast ravi pestakse.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Ravimi käsitsemise ajal on soovitatav kasutada majapidamiskindaid.
Ravimi käsitsemise ajal mitte juua ega süüa.
Vältida preparaadi sattumist inimese nahale ja silmadesse. Kokkupuute korral loputada koheselt veega.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel on ravitud loomadel esinenud nahasügelust, süljevoolust või oksendamist. Need
nähud on taandunud iseenesest. Kui preparaat satub niiskele karvkattele, võib karv ajutiselt
heledamaks värvuda või preparaadi pealekandmisjoon mõnda aega nähtavaks jääda.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringud laborloomadel (hiired, rotid, küülikud) ei ole tõestanud teratogeenset või embrüotoksilist
toimet.
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooniperioodil ei piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole soovitav
manustada ravimit tiinetele ja lakteerivatele loomadele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Nahale manustamiseks.
Soovituslik minimaalne doos 106 mg permetriini ja 0,8 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta, mis
vastab järgmistele preparaadi kogustele.
väikesed koerad kehamassiga kuni 7,5 kg: üks 2 ml pipett,
keskmise suurusega koerad kehamassiga 7,5 kg...15 kg: üks 4 ml pipett
suurt kasvu koerad kehamassiga 15 kg...30 kg: üks 8 ml pipett
väga suured koerad kehamassiga üle 30 kg : kaks 8 ml pipetti
Avada pipett vahetult enne preparaadi nahale kandmist.
Hoida pipett otse. Eemaldada kork, seda enda poole keerates.
Kanda pipeti sisu mööda selgroojoont koera nahale. Vajutada pipetile keskmise ja püsiva survega.
Kui pipetti jääb veel veidi lahust, kanda see sabajuurele ning abaluude vahele.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Koerad on hästi talunud viiekordset üleannustamist. Üleannustamise tunnused on: liigtundlikkus,
liigutuste koordineerimatus, naha punetus, lihasvärinad. Esmaabi: koer pesta korduvalt ja põhjalikult.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasititsiidid paikseks kasutamiseks, permetriini kombinatsioonid.
ATCvet kood: QP53AC82
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Permetriin on sünteetiline püretroid, mis häirib välisparasiitide närvirakkude rakumembraani Na-K
pumba tööd. Permetriin pidurdab rakumembraani aktsioonipotentsiaali ajal Na+ ioonide sisenemist
närvirakku, mille tulemusena pidurdub närviimpulsside ülekanne ja tekib parasiitide paralüüs.
Püriproksüfeen pärsib välisparasiitide paljunemist takistades munade ja larvide arengut ning hoiab ära
uute täiskasvanud isendite tekke. Püriproksüfeen hävitab kirbumunad.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Ravim on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.
 
Keskkonnaomadused
Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksüanisool, butüülhüdroksütolueen, dietüleenglükoolmonoetüüleeter.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Säilitamise eritingimused puuduvad.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Läbipaistmatu valge ühedoosiline kõrgtihedast polüetüleenist pipett.
Pakend:
2 ml 4 tk pakendis.
4 ml 4 tk pakendis.
8 ml 4 tk pakendis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Virbac S.A.
1ère avenue-L.I.D.-2065 m
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1402
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
05.05.2006/20.04.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: käsimüügiravim.

Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte.
Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna