Täpilahused välisparasiitidele
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
Täpilahused välisparasiitidele
Piserdamispreparaadid välisparasiitidele
Kaelarihmad välisparasiitidele
Suukaudsed välisparasiitidele
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QP53AX17
Toote nimetus: ADVANTAGE TÄPILAHUS 2,5ML KOER 10-25KG N4/ 1087422
Toimeaine: imidaklopriid 
Tootja: Bayer HealthCare AG
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Advantage, 100mg/ml täpilahus koertele ja kassidele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml täpilahust sisaldab:
Toimeaine:
Imidaklopriid 100 mg

Abiained:
Butüülhüdroksütolueen (E 321) 1,0 mg
Bensüülalkohol (E1519) 832,0 mg
Üks tuub sisaldab imidaklopriidi:
40 mg (0,4 ml 10%-list lahust)
80 mg (0,8 ml 10%-list lahust)
100 mg (1,0 ml 10%-list lahust)
250 mg (2,5 ml 10%-list lahust)
400 mg (4,0 ml 10%-list lahust)

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Täpilahus.
Selge kollane kuni kergelt pruunikas lahus.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Koer, kass.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kirbuinfestatsioonide ennetus ja ravi kassidel ja koertel.
Kassi ja koera karvastikus olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast ravimi manustamist.
Ühekordne ravimi manustamine hoiab ära edasise kirpudega nakatumise nelja nädala jooksul.
Ravimit võib kasutada loomaarsti poolt diagnoositud allergilise kirpudest tingitud dermatiidi (FAD – flea allergy dermatitis) vastase ravistrateegia osana.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada võõrutamata kutsikatel ja kassipoegadel, kes on nooremad kui 8 nädalat.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

4.5. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel
Preparaadi manustamisel tuleb hoolikalt jälgida, et tuubis olevat lahust ei satuks loomale silma ega
suhu. Pärast ravimi manustamist mitte lubada loomadel üksteist lakkuda.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Vältida preparaadi sattumist nahale, silma või suhu. Silma sattunud lahus tuleb silmadest veega
täielikult välja loputada. Nahale sattunud preparaat pesta maha seebi ja veega. Harva võib paikselt
manustatavate preparaatide kasutamisel esineda nahareaktsioone (allergia, ärritus, kipitus). Kui
naha ja silmade ärritus püsib, või preparaati neelati kogemata alla, tuleb pöörduda arsti poole. Preparaadi manustamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast manustamist pesta hoolikalt käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Preparaat on kibeda maitsega. Kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist võib
mõnikord esineda salivatsiooni. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma,
et vajaks ravi. Väga harvadel juhtudel võib esineda nahareaktsioone nagu karvakadu, punetus, sügelus.
Koertel on täheldatud motoorset rahutust ja desorientatsiooni. Kassidel ja koertel on üksikjuhtudel täheldatud suurenenud süljeeritust ja närvinähte nagu koordinatsioonihäired, lihasvärinad ja depressioon.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Uuringud rottide ja küülikutega ei ole näidanud embrüotoksilist ja teratogeenset toimet. Tiinetel ja
lakteerivatel loomadel kasutamiseks piirangud puuduvad.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Preparaadi manustamisel koos laialdaselt kasutuses olevate veterinaarravimitega nagu fentioon,
lufenuroon, milbemütsiin, febanteel, püranteel ja prasikvanteel, ei täheldatud mingisuguseid
sobimatuse tunnuseid. Ravimite sobivust tõestati ka väga paljude teiste ravimitega, k.a. vaktsiinidega,
koos kasutades.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

*Kuni 4 kg kassid: üks 0,4 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.
*Kuni 4 kg koerad: üks 0,4 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.
*4 kg ja raskemad kassid: üks 0,8 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.
*4...10 kg koerad: üks 1,0 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.
*10...25 kg koerad: üks 2,5 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.
*25...40 kg koerad: üks 4,0 ml tuub, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.
*40 kg ja raskemad koerad: kaks 4,0 ml tuubi, mis vastab minimaalselt 10 mg imidaklopriidile kg kehamassi kohta.

Preparaadi manustamiseks eemaldada pakendist üks tuub. Hoida tuubi püstises asendis ja eemaldada
kork seda pöörates. Ümberpööratud korgi abil eemaldada korki keerates sulgur tuubilt (vt joonist).


Lükata karvkate laiali nii, et nahk oleks nähtav. Asetada tuubi ots nahale ja pigistada tuubi õrnalt mõned korrad nii, et kõik selles sisalduv preparaat satuks otse nahale.
Kassidele manustada preparaat kuklale.


Kuni 25 kg kaaluvatele koertele manustada preparaat abaluude vahele.


Üle 25 kg kaaluvate koerte puhul manustada tuubi sisaldis võrdselt kolme manustamiskohta piki koera
selgroogu.


Preparaat on kibeda maitsega ja kui loom lakub manustamiskohta kohe pärast ravimi manustamist,
võib esineda salivatsiooni. See ei ole mürgistuse tunnuseks ning kaob mõne minuti jooksul ilma, et
vajaks ravi. Preparaadi korrektne manustamine vähendab võimalust manustamiskohta lakkuda.
Ravimit manustada ainult tervele nahale. Pärast ravimi manustamist mitte lubada loomadel üksteist
lakkuda.
Ravi tuleb korrata 4 nädala pärast. Ravimi manustamine imetavatele kassidele ja koertele hoiab
kirpudega nakatumise ära nii emasloomal kui ka kassipoegadel ja kutsikatel. Kassi või koera karvastikus olevad kirbud surevad ühe päeva jooksul pärast preparaadi manustamist. Ühekordne ravimi manustamine väldib edasist kirbuinvasiooni neli nädalat. Re-invasioon uute kirpude ilmumisega keskkonda võib ilmneda kuus nädalat (või isegi hiljem) pärast ravi algust. Optimaalseks kirpude invasiooni ennetamiseks ja tõrjeks on vajalik igakuine ravimi manustamine. Preparaadi toime
püsib ka siis, kui loomad saavad märjaks, kuigi ravimi taasmanustamine võib osutuda vajalikuks
enne nelja nädala möödumist. Sellistel juhtudel mitte ravida sagedamini, kui kord nädalas.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)

Kasutades doose, mis ületasid viis korda terapeutilist doosi kaheksal järjestikusel nädalal, ei
täheldatud ebasoovitavaid nähtusid. Mürgistus suukaudse manustamise järgselt on ebatõenäoline.
Juhul kui see siiski juhtub, tuleb rakendada sümptomaatilist ravi veterinaararsti järelvalve all.
Spetsiifilist antidooti ei tunta, kuid kasulikuks võib osutuda aktiivsöe manustamine.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasiitidesse toimivad ained paikseks kasutamiseks. ATCvet kood:
QP53AX17

5.1. Farmakodünaamilised omadused

Imidaklopriid, 1-(6-kloor-3-püridüülmetüül)-N-nitro-imidasolidiin-2- ülideneamiin, on
ektoparasititsiid, mis kuulub kloornikotinüülide gruppi. Keemiliselt nimetatakse seda täpsemalt
kloornikotinüül-nitroguaniidiks. Imidaklopriid on kõrge afiinsusega kesknärvisüsteemi postsünaptilise
regiooni nikotiinergiliste atsetüülkoliini retseptorite suhtes. Koliinergilise ülekande inhibeerumine putukatel viib paralüüsi ja surmani. Imetajate kesknärvisüsteemile ei ole sellel ainel toimet imetajate nikotiinergiliste retseptorite asukohtade nõrga interaktsiooni ja läbi vere/aju barjääri toimuva postuleeritud vähese penetratsiooni tõttu. Minimaalse farmakoloogilise aktiivsuse tõestuseks on läbi viidud ohutuskatsed, sealhulgas ka kuni surmavate dooside süsteemne manustamine jänestele, hiirtele ja rottidele.

5.2. Farmakokineetilised andmed

Ravim on näidustatud nahapealseks manustamiseks. Pärast paikset manustamist kassile või
koerale jaotub lahus kiiresti üle terve looma. Rottidel tehtud nahakatsed ja kassidel tehtud
üledoseerimise katsed ning seerumi kineetilised katsed tuvastasid, et süsteemne imendumine on väga
vähene, mööduv ja ebaolulise kliinilise efektiga. Seda demonstreeriti lähemalt katses, milles kirbud ei
surnud pärast seda, kui nad olid toitunud eelnevalt ravitud loomal, kelle nahk ja karvkate oli
toimeainest täielikult puhtaks tehtud.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Butüülhüdroksütolueen (E 321)
Bensüülalkohol (E1519)
Propüleenkarbonaat

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 4 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.

6.4. Säilitamise eritingimused

Säilitamise eritingimusi ei ole.
Säilitada eraldi toiduainetest, joogist ja loomasöödast.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Polüpropüleenist valge tuub, suletud polüpropüleenist valge korgiga.
Pakend: 0,4 ml 4 tk pakendis, 0,8 ml 4 tk pakendis, 1,0 ml 4 tk pakendis, 2,5 ml 4 tk pakendis või
4,0 ml 4 tk pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Bayer Animal Health GmbH
Leverkusen 51368
Saksamaa

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1456

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV

02.03.2007/29.03.2012

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2012

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim.

 

Kasutaja
Salasõna