Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AE91
Toote nimetus: NOROCARP INJ. 50MG/ML 20ML N1/1328026
Toimeaine: karprofeen
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Norocarp Injection, 50 mg/ml, süstelahus koertele ja kassidele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeaine:
Karprofeen 50 mg
 
Abiained:
Bensüülalkohol (E1519) 10 mg/ml
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat 2,5 mg/ml
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass.
 
4.2.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Postoperatiivse valu vaigistamine.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine
suhtes.
Mitte manustada intramuskulaarselt.
Mitte kasutada südame-, maksa- või neeruhaigusega loomadel.
Mitte kasutada mao- ja soolehaavandite või veritsuse eelsoodumuse korral.
Mitte kasutada, kui on tõendeid vere vormelementide düskraasiast.
Mitte manustada teisi NSAID-ide klassi kuuluvaid ravimeid samaaegselt.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ettenähtud annuseid mitte ületada.
Sarnaselt teistele NSAID-ide klassi kuuluvatele ainetele võib karprofeeni kasutamisel harva tekkida
neeru- või idiosünkraatilisi maksatalitluse häireid.
Enamus NSAID-id seonduvad aktiivselt vereplasma valkudega ning võivad konkureerida teiste
aktiivselt plasma proteiinidega seonduvate ainetega, mis võib viia toksiliste efektide tekkimiseni.
Ravimi kasutamine väga noortel (alla 6 nädala vanustel) või eakatel loomadel võib olla seotud
lisaohtudega. Kui karprofeeni manustamist sellistele loomadele vältida ei saa, tuleb kasutada
väiksemaid annuseid ning loomi kliiniliselt hoolikalt jälgida.
Ravimi kasutamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistel või liiga madala vererõhuga loomadel tuleks
vältida potentsiaalse nefrotoksilisuse tõttu.
NSAID-id võivad vähendada fagotsütoosivõimet ning bakteriaalse infektsiooniga seotud põletikuliste
haiguste ravimisel tuleb rakendada adekvaatset antimikrobiaalset teraapiat.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida juhuslikku süstimist iseendale.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Suurte annuste manustamisel võib esineda oksendamist ja kõhulahtisust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte manustada tiinetele ja lakteerivatele loomadele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte manustada samaaegselt või 24 tunni jooksul teisi NSAID-e.
Mitte kasutada koos potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimitega.
Kuna nii karprofeen kui varfariin seonduvad mõlemad vereplasma valkudega, võib neid ravimeid
samaaegselt kasutada vaid hoolika kliinilise järelvalve all, sest uurimused on näidanud, et nad seovad
kaht erinevat kohta nii inimese kui ka veise seerumi albumiinis.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Koer: soovitatav annus on 4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta subkutaanselt või intravenoosselt.
Parima tulemuse saavutamiseks tuleks ravimit manustada preoperatiivselt premedikatsiooni või
anesteesia indutseerimise ajal.
 
Kass: soovitatav annus on 4 mg karprofeeni kg kehamassi kohta (0,24 ml 3 kg kehamassi kohta)
subkutaanselt või intravenoosselt. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks ravimit manustada
preoperatiivselt anesteesia indutseerimise ajal.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Spetsiifilist antidooti karprofeenile ei ole.
Üleannustamisel rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11.Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained.
ATCvet kood: QM01AE91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Karprofeen on fenüülpropioonhappe derivaat ja kuulub 2-arüülpropioonhapete rühma. Karprofeen on
mittesteroidne põletikuvastane aine (non-steroidal anti-inflammatory drug - NSAID), millel on
põletikuvastane, valuvaigistav ja palavikku alandav toime.
Sarnaselt paljudele teistele NSAID-idele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm
tsüklooksügenaasi. Karprofeeni põletikuvastane ja valuvaigistav toime on küllaltki tugev arvestades
tema prostaglandiinide sünteesi suhteliselt nõrgalt inhibeerivat toimet.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Karprofeeni imendumine koertel on kiire ja täielik. Jaotusruumala on väike kõrgeimate vaadeldud
ravimi kontsentratsioonide juures plasmas, seda on seostatud kõrge seondumisega plasmavalkudega.
Pärast intravenoosset või subkutaanset manustamist kassidele olid kliirens ja jaotusruumala suuremad ja eliminatsiooni poolväärtusaeg oli lühem S(+) karprofeenil. Biosaadavus pärast subkutaanset
manustamist oli täielik.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
L-arginiin
Poloksameer 188
Bensüülalkohol (E1519)
Naatriumformaldehüüdsulfoksülaat
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi merevaik-kollane klaasviaal, suletud butüülkummikorgiga ja kaetud alumiiniumist kinnitusega.
Pakend: 20 ml klaasviaalis N1
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1583
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 15.12.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna