Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
- GASTROINTESTINAALHAIGUSED
- MAKSA-JA NEERUHAIGUSTE NING KUSEPÕIE TERVIST TOETAVAD PREPARAADID
- SÖÖDALISANDID, VITAMIINID VÄIKELOOMADELE
- INFUSIOONILAHUSED
- ENDOKRIINHAIGUSED
- KARDIOVASKULAARHAIGUSED
- DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- HORMOONPREPARAADID
- VAKTSIINID
- ANTIBIOOTIKUMID
- IMMUNOMODULEERIVAD RAVIMID
- VALUVAIGISTID
Mittesteroidsed põletikuvastased valuvaigistid (NSAID)
Muud liigestepõletikke alandavad ravimid
Opiodid
Muud valuvaigistid ja spasmolüütikumid
- MÜORELAKSANDID JA ANESTEETIKUMID
- ANTIHELMINTIKUMID ehk SISEPARASIITIDE VASTASED RAVIMID
- VÄLISPARASIITIDE VASTASED AINED, AKAROINSEKTITSIIDID JA REPELLENDID
- KÕRVA-, SUU- JA SILMAPREPARAADID
- VAHENDID KÄITUMISPROBLEEMIDEGA LEMMIKLOOMADELE
- KASSI- JA KOERATOIDUD
- LEMMIKLOOMADE KIIPIMINE
- VIRBAC KIIRTESTID LEMMIKLOOMADELE
ATC: QM01AE91
Toote nimetus: CARPRODYL TBL 100MG N100 / 1441594
Toimeaine: karprofeen
Tootja: Ceva Sante Animale
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Carprodyl, 20 mg tabletid koertele
Carprodyl, 50 mg tabletid koertele
Carprodyl, 100 mg tabletid koertele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks tablett sisaldab:
Toimeaine:
Carprodyl 20 mg karprofeeni
Carprodyl 50 mg karprofeeni
Carprodyl 100 mg karprofeeni
 
Abiaine: 
Carprodyl, 20 mg: kollane raudoksiid (E172) 0,0375 mg
Carprodyl, 50 mg: kollane raudoksiid (E172) 0,09375 mg
Carprodyl, 100 mg: kollane raudoksiid (E172) 0,1875 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Tablett.
Ümmargused beežid poolitusjoonega tabletid. 
Tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Koer.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Põletiku ning valu vähendamiseks luu- ja lihaskonna haiguste ja degeneratiivse liigesehaiguse korral.
Operatsioonijärgse valu vaigistamiseks parenteraalse valuvaigisti järelravimina.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada kassidel.
Mitte kasutada tiinetel või imetavatel koertel. 
Mitte kasutada teadaoleva ülitundlikkuse korral toimeaine või ükskõik millise abiaine suhtes. 
Mitte kasutada koertel, kes põevad südame-, maksa- või neeruhaigusi, kui on võimalus seedetrakti haavandumiseks või veritsuseks, või kus on tõestatud vere düskraasia. 
Mitte kasutada alla 4-kuu vanustel koertel.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vt lõigud 4.3 ja 4.5
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Kasutamine eakatel koertel võib suurendada võimalikke riske. Kui sellist kasutamist ei saa vältida, vajab koer hoolikat kliinilist järelevalvet. 
Vältida manustamist dehüdreerunud, hüpovoleemilistele või madala vererõhuga koertele, sest on suurem risk neerukahjustuse tekkimiseks. 
Mittesteroidsed põletikuvastased ravimid (MSPVR) võivad inhibeerida fagotsütoosi ning seetõttu tuleb bakteriaalse infektsiooniga seotud põletikuliste protsesside korral rakendada lisaks asjakohast antibakteriaalset ravi.
 
Pikaajalise ravi vastust tuleb loomaarstil regulaarsete intervallidega jälgida. 
Kuna tabletid on loomale meeldiva maitse ja lõhnaga, tuleb neid hoida loomale kättesaamatus ohutus kohas.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Juhuslikul ravimi allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
Pärast ravimi käsitsemist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Teatatud on MSPVRide kasutamisega seonduvatest tüüpilistest kõrvaltoimetest nagu oksendamine, pehme roe/kõhulahtisus, veriroe, söögiisu kadumine ja letargia. Need kõrvaltoimed ilmnevad üldiselt esimese ravinädala jooksul ning on enamikul juhtudest mööduvad ning kaovad ravi katkestamisel, kuid võivad väga harvadel juhtudel osutuda tõsisteks või lõppeda surmaga. 
Harvadel juhtudel on teatatud seedetrakti veritsusest. 
Kõrvaltoimete ilmnedes tuleb ravimi kasutamine katkestada ning küsida nõu loomaarstilt. 
Nagu teiste MSPVRide puhul, on risk harvaesinevate kõrvaltoimete tekkeks neerudele või idiosünkraatiliste kõrvaltoimete tekkeks maksale.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringud laboriloomadel (rottidel ja küülikutel) on näidanud karprofeeni raviannustele lähedastes annustes lootetoksilisi toimeid. 
Koertel ei ole selle ravimi ohutust tiinuse ja laktatsiooni perioodil uuritud. Mitte kasutada tiinetel või imetavatel koertel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Karprofeeni ei tohi manustada koos glükokortikoididega. 
Mitte manustada koos teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ainetega samaaegselt või 24 tunni jooksul nende manustamisest. Karprofeen seondub tugevalt plasmavalkudega ning võib konkureerida teiste tugevalt seonduvate ravimitega, mis omakorda võib põhjustada toksilisust. 
Vältida tuleb teiste potentsiaalselt nefrotoksiliste ravimite kasutamist.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks.
 
Soovitatav algannus on 4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta ööpäevas.
Luu- ja lihaskonna haiguste ning degeneratiivsest liigesehaigusest põhjustatud põletiku vähendamiseks ja valu leevendamiseks:
Algannus on 4 mg karprofeeni 1 kg kehamassi kohta ööpäevas, manustatuna ühekordse ööpäevase annusena või kahe võrdse eraldi annusena. Vastavalt kliinilisele vastusele võib ööpäevast annust vähendada. 
Ravi kestus sõltub ravivastuse ilmnemisest. Pikaajaline ravi peab toimuma korrapärase veterinaarse järelevalve all. 
Et pikendada operatsioonijärgset analgeetilist ja põletikuvastast toimet, võib parenteraalsele preoperatiivsele ravile karprofeeniga järgneda ravi karprofeeni tablettidega annuses 4 mg/kg ööpäevas, 5 päeva jooksul. Annust mitte ületada.
 
Tabletid on maitse ja lõhnaga ning üldiselt enamik koeri võtab neid vabatahtlikult.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Toksilisuse nähte ei ilmnenud, kui koeri raviti karprofeeniga annustes kuni 6 mg/kg kaks korda ööpäevas, 7 päeva jooksul (3 korda üle soovitusliku annuse - 4 mg/kg) ja 6 mg/kg üks kord ööpäevas, 7 päeva jooksul (1,5 korda üle soovitusliku annuse - 4 mg/kg).
Spetsiifilist antidooti karprofeenile ei ole, üleannustamisel rakendada sümptomaatilist ravi.
Suurte koguste allaneelamisel võivad ilmneda tõsised kõrvaltoimed. Kui kahtlustate, et koer on söönud tablette rohkem kui määratud annuse, pöörduda loomaarsti poole.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Ei rakendata.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained, propioonhappe derivaadid 
ATCvet kood: QM01AE91
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Karprofeen on 2-arüülpropioonhapete rühma kuuluv mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), millel on põletikuvastane, valu vaigistav ja antipüreetiline toime. 
Sarnaselt paljudele teistele MSPVAdele inhibeerib karprofeen arahhidoonhappe kaskaadis ensüüm tsüklooksügenaasi. 
Imetajatel on kirjeldatud kahte unikaalset tsüklogenaasi. Konstitutiivne tsüklogenaas, COX-1, sünteesib prostaglandiine, mis on vajalikud normaalseks neeru- ja seedetraktifunktsiooniks. Indutsiivne tsüklogenaas, COX-2, toodab prostaglandiine, mis on kaasatud põletikuprotsessi. COX-1 inhibeerimine arvatakse olevat seotud seedetrakti- ja neerutoksilisusega, samas kui COX-2 inhibeerimine tagab põletikuvastase toime. In vitro uuringus, kus kasutati koerte rakukultuure, näitas karprofeen võrreldes COX-1-ga rohkem COX-2 selektiivset inhibeerimist. Nende andmete kliiniline tähtsus ei ole teada. 
Karprofeen inhibeerib teadaolevalt ka teatud prostaglandiinide vabanemist kahes põletikulises rakusüsteemis: roti polümorfonukleaarsed leukotsüüdid (PMN) ja inimese reumatoidsed sünoviaalrakud, mis viitavad ägeda (PMN süsteem) ja kroonilise (sünoviaalrakkude süsteem) põletikulise reaktsiooni inhibeerimisele.
Mitmetes uuringutes on näidatud, et karprofeenil on nii humoraalset kui tsellulaarset immuunvastust moduleeriv toime. Samuti inhibeerib karprofeen osteoklaste inhibeeriva faktori (OAF), PGE1 ja PGE2 tootmist prostaglandiinide biosünteesi inhibeeriva toime kaudu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast suukaudset manustamist imendub karprofeen koertel hästi. Pärast tablettide manustamist koertele saavutati keskmine Cmax (maksimaalne kontsentratsioon seerumis) R(-) karprofeenil vastavalt 6,1 mg/l ja S (+) karprofeenil 3,6 mg/l umbes ühe tunni jooksul. Mõlemal enantiomeeril oli keskmine poolväärtusaeg umbes 9 tundi. Mõlema annuse puhul püsib analgeetiline toime vähemalt 12 tundi.
Karprofeenil on väike jaotusruumala ja madal süsteemne kliirens. Ravim seondub suures ulatuses plasmavalkudega. 
Karprofeen metaboliseerub maksas konjugatsiooni ja oksüdatsiooni teel. Eritub pärast biliaarset ekskretsiooni peamiselt roojaga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Sealiha lõhna- ja maitseaine
Inaktiveeritud pärm (inaktiveeritud pärm, magneesiumstearaat ja trikaltsiumfosfaat)
Väheasendatud hüdroksüpropüültselluloos
Kollane raudoksiid (E172)
Veevaba kolloidne ränidioksiid
Laktoosmonohüdraat (laktoosmonohüdraat, povidoon, krospovidoon)
Magneesiumstearaat 
 
6.2. Sobimatus
 
Ei kohaldata.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat. 
Poolitatud tabletid tuleb kasutada 7 päeva jooksul.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
See veterinaarravim ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.
Hoida tablette ja poolikuid tablette originaalblistris, valguse eest kaitstult. 
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmase pakendi materjal
Kompleks (polüamiid/alumiinium/PVC)/alumiinium blister
 
Pakendi suurused:
Carprodyl 20 mg:
Karp, mis sisaldab 20 tabletti: 2 blistrit, igas 10 tabletti
Karp, mis sisaldab 100 tabletti: 10 blistrit, igas 10 tabletti
Karp, mis sisaldab 200 tabletti: 20 blistrit, igas 10 tabletti
Karp, mis sisaldab 500 tabletti: 50 blistrit, igas 10 tabletti Carprodyl 50 & 100 mg:
Karp, mis sisaldab 20 tabletti: 4 blistrit, igas 5 tabletti
Karp, mis sisaldab 100 tabletti: 20 blistrit, igas 5 tabletti
Karp, mis sisaldab 200 tabletti: 40 blistrit, igas 5 tabletti
Karp, mis sisaldab 500 tabletti: 100 blistrit, igas 5 tabletti
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Ceva Santè Animale
10, av. de La Ballastière
33500 Libourne
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBRID
 
Carprodyl, 20 mg: 1616
Carprodyl, 50 mg: 1615
Carprodyl, 100 mg: 1614
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.08.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 30.06.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
 
Kasutaja
Salasõna